Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

2013-NJI ÝYLYŇ MART AÝYNDA GEÇIRILJEK SPORT ÇÄRELERIŇ MEÝILNAMASY.
    Paýtagtymyzda  Mart aýynyň   4-7-si  aralygynda  Badminton boýunça  Türkmenistanyň çempionaty  geçiriler. Ýaryş...
Ýazylan wagty: 27 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 650 Jogaplar: 4
Kerim Gurbannepesow Türkmenistanyň halk ýazyjysy
Kerim Gurbannepesow Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi bolan Kerim Gurbannepesow 1929-n...
Ýazylan wagty: 27 февраля 2013 Ýazan Marala
4 Okalan sany: 1265 Jogaplar: 2
Звезда «Сумерек» пришла на «Оскар» на костылях!
В Лос-Анджелесе провели юбилейную, 85-ю, церемонию награждения кинопремией "Оскар". Как прав...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2013 Ýazan Shutnick
5 Okalan sany: 621 Jogaplar: 4
Ýakyn wagtlarda Türkmenistanda geçiriljek şanly seneler.
Ýakyn wagtlarda boljak şanly seneleri – Türkmenistanda Halkara zenanlar gününi, Milli bahar baýramy bolan Nowruz baýramyny, Türkmen bedewiniň, Türkmen halysynyň baýramlaryny, Bütin...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 825 Jogaplar: 3
Global habar boýunça milli geňeşme
Türkmenistanyň DIM milli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin „Türkmenistan-BMG: 2015-nji ýyldan soň ösüşiň global habary boýunça milli g...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2013 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 581 Jogaplar: 1
Psy Gangnam style.
Количество просмотров этого КЛИПА на Yotube превысило миллиард!
Ýazylan wagty: 26 февраля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 710 Jogaplar: 2
Sport ýaryşlary.
           Türkmenistan döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen türgenleri barha taplanýarlar. Olar milli birinjiliklerde-de,...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 615 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň Muzeýleri we kitaphanalary ...
Muzeýler we kitaphanalar: täze çemeleşmelerTürkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde kitaphanalary...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 844 Jogaplar: 0
Talyp sporty..
Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk institutynyň “Talyp sporty” toparynyň woleýbolçylarynyň Türkmenistanyň milli woleýbol merkeziniň gö...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 735 Jogaplar: 1
GARA GÖZLERIŇ
GARA GÖZLERIŇÝandyrdy janymy, ýakdy bagrymy,Sürmeli şol gara gözleriň seni...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2013 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 645 Jogaplar: 0
Meniň oglum - serhetçi!
Meniň oglum - serhetçi!Men Aman Hudaýberdiýewiň kakasy Merdan Hudaýberdiýew. Adam çagalary üçin ýaşaýar, olar üçin gowusyny edesi gelýär. Emma çagalaryň aladasyny çenden aşa edip, ene-atanyň ýalňyşýan wagty hem bolýan eken. Şol sebäpli maşgalamyzda bolup geçip, soňy bähbide ýazan ýagdaýy bilen siziň bilen paýlaşasym gelýär.Meniň körpe oglum Aman Hudaýberdiýewi harby gulluga göýbermekden gorkýardym, sebäbi ol ejizjedi, ine bir günem ol „Ýaşlyk“ teleýaýlymynda türkmen serhetçileriň watanyny goraýşy baradaky türkmen telefilmlerini gördi we ýanyma gelip, özüniň harby gulluga arza ýazyp gitjekdigini aýtdy. Men ejesi bilen oňa garşylyk görkezjek boldum, emma ol öz öňündäki maksadyndan dänmedi. Şeýlelikde biz etrap harby wekilligine baryp arza berdik.Oglum Aman harby lukmançylyk barlagyndan geçdi. Onuň boýy 1,65 metr, agramy bolsa 57 kg deň boldy. Soňra 2011-nji ýylyň noýabr aýynda oglumyň ýazan arzasyna seredilip, ol Serhet gullugynyň Ahal welaýatynyň Baharly etrabynda ýerleşýän 2103 harby bölümine çagyryş boýunça harby gulluga alyndy.2012-nji ýylyň maý aýynda Aman öz gullukdaş esgerleri bilen serhet tabşyrygynda duran wagty 2 sany serhet bozujyny saklap görkezen edermençiligi üçin komandirleri tarapyndan „Ussat Serhetçi“ nyşany bilen sylaglanypdyr.Şeýle-de oglumyň gullugynda görkezen edermenligi üçin maňa we ejesine komandirleri tarapyndan minnetdarlyk ugratdylar.2013-nji ýylyň noýabrynda gullugyny tamamlap öýe gelende, ogulum has hem daýawlaşyp geldi. Onuň harby gullukdan daýawlaşyp gelenini gören harby gullukdan gorkup ýören dostlary Durdymyrat Akmyradow, Çary Begjanow we Ruslan (familiýasy ýadyma düşenok) dagylar muny görüp, haýrana galdylar we özleriniň harby gulluga gidesi gelmän ýörendiklerine puşman etdiler, sebäbi oglumyň gyz klasdaşlary we goňşy gyzlarymyz Selbi, Jeren, Mähri we Dursunjemal dagylaryň Amanyň ers-mers bolup, görmegeýleşip, owadan bolup gelenini görüp, Amanyň daşyndap pyr-pyr aýlandylar.Amanyň dostlary hem muny görüp, öz arzalary bilen Serhet gullugynda harby gullugyny geçmäge höwesleri artdy. Men şonda oglumyň agramyny we boýuny ölçemeklik üçin gapana mündürenimde, Amanyň agramy 69 kg, boýy bolsa 1,71 metre ýetipdir.Komandirleri tarapyndan Amany serhet gullugynda işe galmaklyga teklip edipdirler, Aman şol teklibi gollap, Serhet gullugynda harby gullugyny dowam etdirmek üçin 2014-nji ýylyň tomsunda Serhet institutyna dokument düzetmegiň ugrunda gezip ýör.Menem ata ýüregimden indi oglum Amanyň durmuşda öz ýoluny özbaşdak tapyp biljekdigine diýseň begenýärin....
Ýazylan wagty: 22 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
134 Okalan sany: 9618 Jogaplar: 0
Komda ýazylan hat...
Bir adam otele baryar we oz otagyna giryar.gorse otagda komp durmush. derrew kompun yanyna baryarda ayalynyn mail adresine hat yazmaga bašlayar.emma mail adresini yalnyš yazyp bašga bir ayala ...
Ýazylan wagty: 21 февраля 2013 Ýazan Betman
46 Okalan sany: 883 Jogaplar: 3
Gysga görnüşli hekaýa..
Бир мүнечҗиm бар экен. Ол бир гүн өйүне гелип гөрсе, аялы ят бир эркек билен отуран экен. Яңкы мүнечҗим хем муңа гахар­ланып, гыгырып гох-галмагал турзуп, өйи булам-буҗар эдипдир....
Ýazylan wagty: 20 февраля 2013 Ýazan Marala
39 Okalan sany: 683 Jogaplar: 2
Iri şahly mallardan ägä bolyň.
Ýazylan wagty: 19 февраля 2013 Ýazan HEZRET
13 Okalan sany: 625 Jogaplar: 2
''BEDENYERBIÝE we SPORT'' žurnaly bildiriş.
Hormatly agzalar ''BEDENYERBIÝE we SPORT'' žurnaly baradky pikirleriňizi teswirler arkaly ýazyp bilersiňiz.
Ýazylan wagty: 19 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
33 Okalan sany: 652 Jogaplar: 1
Baýdak baýramy.
     Hormatly asuda watanymyzyň mähriban halky we hormatly TM saýtlarynyň janköýer agzalary siziň hemmäňiziň ýetip gelen 19-njy fewral ý...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
14 Okalan sany: 6562 Jogaplar: 3
Как вытащить лампочку изо рта
Мы искренне надеемся, что ни вы, ни ваши друзья никогда не будете вставлять лампочку в рот. Ведь всем давно ...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2013 Ýazan Shutnick
11 Okalan sany: 596 Jogaplar: 5
Ýurdumyzda geçiriljek sport habarlary...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli dünýä diller institutynyň sport binasy...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
41 Okalan sany: 679 Jogaplar: 4
Hokgeý oýuny boýunça halkara ýaryşynyň jemi jemlendi.
Aşgabat şäheriniň Gyşky oýunlar sport toplumynda 2013-nji ýylyň 17-nji fewral aýynda Hokgeý oýuny boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kuboguny almak ...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2013 Ýazan Betman
45 Okalan sany: 782 Jogaplar: 4
Türkiýe-de halkara nahar bäsleşigi...
2013-nji ýylyň başlaryna Türkiýe-de halkara nahar bäsleşiginiň ýarym finalyna ýer eýeçiligini etdi. Bäsleşige 60 ýurtdan 2 müň aşpez gatnaşdy. Halkara derejesinde geçirle...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2013 Ýazan Marala
14 Okalan sany: 1635 Jogaplar: 3
«« « 496 497 498 499 500 502 503 504 505 506 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,31039 sek. ýüklenen baýt: 51300