Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Berekella pälwan gyzlar!
       Daşkent şäherinde geçen Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň sambo boýunça zenanlar milli ýygyndy topary şowly çykyş etdi. Pälwanlarymyzyň arasynda Türkmenabatdan 19 ýaşly Sadat Işmyradowa has şowly çykyş edenleriň biridir. Yklymyň birinjiliginde 1993 – 1994-nji ýyllarda doglan ýaşlaryň arasynda ol ikinji ýeri eýeläp, kümüş medala mynasyp boldy. Ol ulularyň arasynda has gowy netije gazandy. Çempionatyň ahyrky gününde Sadata «Dünýäniňähli ýyldyzlary» ýaryşyna gatnaşmaga hukuk berildi. Finala çenli ol iki tutluşykda ýeňiş gazandy. ...
Ýazylan wagty: 26 августа 2013 Ýazan Sasoltan
0 Okalan sany: 385 Jogaplar: 1
Интересные факты о языках народов мира.
В любой ...
Ýazylan wagty: 26 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 723 Jogaplar: 1
Türkmenistanda güýzlük galla ekişine girişildi
Şu gün Türkmenistanda köpçülikleýin galla ekişine badalga berildi. Ozal habar ...
Ýazylan wagty: 26 августа 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 403 Jogaplar: 0
Мировой рекорд по подтягиванию на перекладине
Красноя...
Ýazylan wagty: 23 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 483 Jogaplar: 2
Magtymguly Pyragynyn heýkeli Ankara-Türkiýe
Ýazylan wagty: 22 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 963 Jogaplar: 2
Bitewi kitaphanara elektron tory döredilýär
Bitewi elektron kitaphanara kitaphana toryny döretrjek potratçylaryň öňünde halk...
Ýazylan wagty: 22 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 565 Jogaplar: 1
sportçylar maşgalasy
   Maşgalanyň bagty  çagalaryň ilhalar, ýurt abraýyna şärik bolup ýetişmeklerini gazanmagyndadyr. Türkemeniň ata-baba geçmişden gelýän edähedi hem çagalary bir käre, bir ugra ugrukdyrmak bolup durýar. Şeýdilse çaga öz ýoluny tapýar. Saýlap alan kärinde abraý alýar. Üstünlik gazanýar. Durmuşda öz ornuny tapýar....
Ýazylan wagty: 22 августа 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 388 Jogaplar: 0
настоящая причина всех ожиданий
Ýazylan wagty: 21 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 353 Jogaplar: 3
Совершенствуется финансовая отчетность
В Туркменистане осуществляется переход на нац...
Ýazylan wagty: 21 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 404 Jogaplar: 0
Ýokary tizlikli uçar
     Germaniýanyň aerokosmos agentligi sesiň çaltlygyndan 24 esse tiz uçýan «SpaceLiner» uçarynyň önümçiligine girişipdir. Bu taslamanyň koordinatory Martin Sippeliň aýtmagyna görä, bu tizlikdäki uçar Ýewropadyr ABŞ-nyň aralygyny bir sagatda geçmäge niýetlenendir. 2050-nji ýylda ulanyşa berilmegi göz öňünde tutulýan sesden çalt hereketli uçar wodorod ýangyjynyň kömegi bilen tizligini sagatda 24 müň kilometre ýetirip, 12 müň kilometre ýetýän aralygy ýarym sagatda geçmäge ukyplydyr. Bu barada habar beren «TechNewsDaily» neşiriň sahypalarynda «SpaceLiner» uçarynyň hyzmatyndan peýdalanan ýolagçylaryň 50-siniň (bir gezekde) uçuşyny howa gatlagynyň ýokarky gatynda amala aşyrjak uçaryň kömegi arkaly Londan bilen Sidneýiň aralygyny 90 minutda geçmäge mümkinçilik aljakdygy aýdylýar. Bilermenler toparynyň hasaplamalaryna laýyklykda, günde 15-e golaý uçuşy amala aşyrjak uçaryň petekleriniň bahalary 2-3 ýüz müň dollar möçberinde bolar diýlip çaklanylýar. ...
Ýazylan wagty: 21 августа 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 327 Jogaplar: 1
Почему час составляет 60 минут, минута - 60 секунд, а сутки - 24 часа
Почему и...
Ýazylan wagty: 20 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 503 Jogaplar: 0
Ýurduň orta hünär okuw mekdeplerinde abituriýentler üçin giriş synaglary tamamlandy.
Türkmenistanda hünär okuw mekdepleriniň sany ýylba-ýyldan artýar. Diňe geçen ...
Ýazylan wagty: 20 августа 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 1749 Jogaplar: 0
14 интересных фактов об улыбке
Если у в...
Ýazylan wagty: 19 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 465 Jogaplar: 1
Gudratly çeşme baradaky rowaýatyň dowamy.
Ýazylan wagty: 18 августа 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 557 Jogaplar: 1
Gudratly çeşme baradaky rowaýat
Ýazylan wagty: 16 августа 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 831 Jogaplar: 0
В Туркменистане к 2016 году будут созданы новые перерабатывающие отрасли экономики
В Туркменистане к 2016 году будут возведены новые перерабатывающие предприятия, созданы новые отрасли экономики. Об этом сообщает Институт стратегического планирования и экономического развития Туркменистана....
Ýazylan wagty: 16 августа 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 403 Jogaplar: 0
gen zat!!!!
3 604 чашк...
Ýazylan wagty: 15 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 553 Jogaplar: 1
Türkmen kenarynda Hazar deňziniň güni bellenip geçildi
Şu gün Awazanyň ajaýyp deňiz ýakasynda şanly sene—Hazar deňziniň güni daba...
Ýazylan wagty: 15 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 574 Jogaplar: 1
Hökman okaň
Ýazylan wagty: 14 августа 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 564 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň halkara howa ugurlarynyň sany artýar
“Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň tertipnamasynda täze halkara ugr...
Ýazylan wagty: 12 августа 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 351 Jogaplar: 1
«« « 496 497 498 499 500 502 503 504 505 506 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22836 sek. ýüklenen baýt: 49852