Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Tölegsiz dynç gün
Bir firmanyň başlygy haryt bilen üpjün edijisinden şeýle telegramma aldy:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 638 Jogaplar: 0
Şowly dost
Dostlar çaý başyna jemlenipdirler. Olar öz aralarynda beýlekilere görä barlyrak dostundan şeýle gysga wagtyň içinde şonça baýlygy nädip jemläp bilendigini sorapdyrlar....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 595 Jogaplar: 0
Akylly gyz.
Söýgüli ýigidi bilen daşarda gezim edip gelen gyz, öýde ata-enesi ýok bolsa, ýigide öýe girmegi teklip edipdir. Eger öýde olar ýok bolsa, gyz ýokardan şaýlyk zyňmagy, ol şyňňyrdap ses edende, içeri giribermelidigini wadalaşypdyrlar.Gyzyň ata-enesi öýde ýok eken, gyz şaýlygy zyňypdyr, ýöne näçe garaşsada, ýigit gelmändir. Aradan ep-esli wagt geçenden soň, gyzyň sabyr-takaty gutaryp, özi aşak düşüpdir. Görse, häliki ýigit dyzyny ýere berip, eli bolen ýer sermäp oturanmyş....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1308 Jogaplar: 0
Uly alada
 ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 559 Jogaplar: 0
Ýaşulylar jem bolanda.
Ýaşulylar jem bolanda.
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 835 Jogaplar: 0
1500 ýyllyk mata.
Türkiýâniñ Pamukgale uniwersitediniñ professory Jelil Şimsek ülkâniñ Deñi...
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 350 Jogaplar: 0
Ses (oýlanma)
Ses (oýlanma)
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 480 Jogaplar: 0
Täzeçe bilim alýarys.
Täzeçe bilim alýarys.
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 724 Jogaplar: 0
Rus we iňlis dillerinde azyk dükanlarynda ulanyp bolaýjak sözler. #Terjime
-Bakeleýa dükany - Продовольственный магазин - Grocery store
Ýazylan wagty: 31 октября 2014 Ýazan TweS
1 Okalan sany: 673 Jogaplar: 1
UÇARMANSYZ ULAGLAR.
   Öz-özüni dolandyrýan howa maşynlar tehnologiýasy şowlulyga tara...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 440 Jogaplar: 0
GANATLY DINOZAWRLARYÑ GALYNDYSY TAPYLDY.
Hytaýda 4 ganatly we uzyn guýrukly dinozawrlaryñ galyndylary tapyldy. Ol mezozo...
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 364 Jogaplar: 1
Towsulýan ýüp bilen ýerine ýetirlen rekordlar.
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 291 Jogaplar: 0
4-nji Bütindünýä söweş sungatlary festiwaly.
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 366 Jogaplar: 0
Braýan Koks: özge planetalylar ýok, bu älemde biz ýeke-täk
Ýazylan wagty: 30 октября 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 795 Jogaplar: 0
MEÝDANÇADA IŞÇI-GULLUKÇYLAR.
Aşgabat şâheriniñ sport baradaky komiteti bilen Türkmenistanyñ Magtymguly ady...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 381 Jogaplar: 0
Hatyja begim.
Hatyja begim. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 807 Jogaplar: 0
Beýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym.
Beýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 866 Jogaplar: 0
Ilkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr?
Ilkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr? ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 645 Jogaplar: 0
Sürüjilik şahadatnamasy ilkinji gezek nirede girizilýär?
Sürüjilik şahadatnamasy ilkinji gezek nirede girizilýär? ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 430 Jogaplar: 0
Ilkinji paraşýutdan böküji hakynda.
Ilkinji paraşýutdan böküji hakynda. ...
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 540 Jogaplar: 0
«« « 498 499 500 501 502 504 505 506 507 508 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,33207 sek. ýüklenen baýt: 47236