Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Orbit....
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan Betman
5 Okalan sany: 428 Jogaplar: 5
Bagt näme?
Bagt bu her ki...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan KOROL
3 Okalan sany: 855 Jogaplar: 3
Türkmen meýdanlary üçin tehnika
“Türkmenobahyzmata” nemes ulag gurluşyk CLAAS kompaniýasynyň bäş ýüz «Ax...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 595 Jogaplar: 5
ÇAGA SAGLYGY.
 Içiň sanjylanmagy ýaňy doglan bäbekleriň, kiçi ýaşly çagalaryň aglabasynda duş gelýär. Sanjy ýogyn içegede çagany ynjalykdan gaçyrýan tutgaý görnüşli agyrynyň ýüze...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 904 Jogaplar: 3
Во славу туркменского скакуна,(Türkmen bedewiniň şan-şöhratyna)
Ýazylan wagty: 23 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 1084 Jogaplar: 2
Bedew bady bilen.
Bedewler bady bilen.
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 1704 Jogaplar: 3
ÖÝLENGIN
Ýigit halyň garrylyga
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 518 Jogaplar: 2
Никогда не возвращайся в те...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 465 Jogaplar: 2
Irden turda atyny gor - Atyndan son Atany!!!
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 738 Jogaplar: 4
At --- türkmen toýlarynyň bezegi
           Bedew atymyz milletimiziň milli buýsanjydyr. Aty çarpaýa galyp kişňeýän türkmen iliniň döwletli Diýarynda her bir gün toý-baýrama beslenýär.Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmenistan Watanymyzda bedew baýramynyň döwlet derejesinde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilip geçilýändigini buýsanç bilen bellemek gerek. Atçylyk sporty bolsa ýurdumyzda gerimli ösdürilýän sport ugurlarynyň birine öwrüldi. Ahalteke atçylyk toplumy gözel Gökdere jülgesinde guralan iň kaşaň we ägirt uly desgalaryň biri bolmak bilen, bu toplum Merkezi Aziýa boýunça iň uly atçylyk toplumlarynyň biri hasaplanylýar.            ...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 1829 Jogaplar: 2
Aşgabat Watanymyzyň buýsanjy we şöhratydyr
“Ak şäherim - Aşgabat” atly köpugurly halkara sergisi we maslahaty öz i...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 1195 Jogaplar: 4
Ýagşylyk
Ýagşylyk adamlaryň bir-birege bolan iň ýakymly gatnaşyklarynyň biridir. Türkmeniň ýagşylyk etmek häsýeti kalbyna, aňyna müdimilik siňipdir. Ýagşylyg...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 496 Jogaplar: 1
Aýakgabyň döreýşi barada
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 589 Jogaplar: 3
parasatly sözler
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 1017 Jogaplar: 1
Sport durmuşymyzyň bezegine öwrülýär
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 519 Jogaplar: 1
fakultetara bäsleşik
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 465 Jogaplar: 0
Hekaýa
         Goňşy obada ýaşaýan Geldi agamyň ogul öýerip, toý tutýandygy üçin, biziňkileriň hemmesi eýýäm toýa gidipdi. Men i...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 425 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky Milli ýaşlar teatry
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1223 Jogaplar: 2
Goja mugallymyň gürrüňinden
Men indi 50 ýyldan gowurak wagt bäri mugallymçylyk edýärin. Gaty köp çagalary okatdym. Olaryň arasynda ýuwaşlaram, kakabaşlyraklaram bardy. Ýöne olaryň ...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 505 Jogaplar: 2
Gowaça ekişi barha giň gerime eýe bolýar
Ahal welaýatynyň ekin meýdanlarynd agowaça ekişi günsaýyn giň gerime eýe bol...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 514 Jogaplar: 1
«« « 532 533 534 535 536 538 539 540 541 542 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,46874 sek. ýüklenen baýt: 47404