Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Komek gerek.
Salam hormatly agzalar mana sizin komeginiz gerek men edil yanyja oz saylap secen gyzym bilen yagny soygulim Guljeren bilen dushushykda bolanymda ol mana ene atasynyn Guljereni oz garyndashlaryna tiz ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 736 Jogaplar: 3
Akyldaryň paýhaslary
Her ki
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 541 Jogaplar: 3
BEDENDE ÝAG ÇÖKÜNDISI…
 Bedende ýag çökündileriň (holesteriň we lipidleriň) mukdary köpelip başlasa, ony derrew azaltmagyň ugruna çykmaly. Özem däri-dermanlaryň üsti bil...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 487 Jogaplar: 2
Samsung
Samsung mobilnyy telefonlary satmak boyunça hazirki wagtda liderlygy eyeleyar. 14 yy...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 448 Jogaplar: 4
Bereket jigimiň doglan güni.
Hormatly agzalar, şu gün meniň körpeje oglan jigim Bereket 1 ýaşaýar, jigimiň bir ýaşamagy bilen menem, şu ýaşlar üçin döredilen saýtd...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Marala
6 Okalan sany: 1643 Jogaplar: 7
Durmuş
Daýzamyň ogly Gurban bilen çagalygymdan bile oýnap ösdüm. Bir mekdepde okadym. Özümden uly erkek doganym bolmansoň, men ony ag...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 490 Jogaplar: 4
FESTIWAL
Şu aýyň 18-ne daňdan 6:45 de buzuň üstünde typýan türgenlerimiz Moskwa ugraýarlar. Bu ýerde  buzda typmak boýunça 27-nji halkara festiwal geçirilýär. Biziň ýurdumyzdan bu fe...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 422 Jogaplar: 2
Agyr atletika
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 740 Jogaplar: 3
OMAR HAÝÝAM
 Neneň erk edeýin kalbym joşuna,
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 1045 Jogaplar: 3
Sagbol
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Admin
3 Okalan sany: 460 Jogaplar: 4
Türkmen dokmasy beýik ýüpek ýolunyň mümkinçiligini täzeden dikeldýär
Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde Türkmenistanyň dokma se...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 820 Jogaplar: 1
Sen görelde bol
 Ýagşy işleri bilen ile görelde bolup, ýagşy at galdyran ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerini dowam etdirip, olaryň ýagşylyk etmek, halallyga uýmak,...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 430 Jogaplar: 2
Gymmat ýagşydy.
Jöwdagärlik kylyp, bazar gezenden,
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 531 Jogaplar: 4
GÜNDOGARYŇ GÖRNÜKLI AKYLDARY
 Beýik türkmen akyldary Döwletmämmet Azadynyň ganatly jümlesiniň Berlindäki “Dünýäniň öňdengörüjileriniň ýodasy” atly taslamada ýerleşdirmek üçin saýlanyp alynmagy...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 671 Jogaplar: 6
Gruppan agzalary Salowmaleykum!!!!
tuweleme gowy, gyzykly topar eken, sagbol administratora shular yaly topar açhanynyza!!!
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
5 Okalan sany: 515 Jogaplar: 8
Çöldäki guýular
Garagumyň öri meýdanlarda täze guýular gurulýar. Olaryň biri aprel aýynyň ba...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 473 Jogaplar: 5
Windows XP осталось «жить» около года
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 751 Jogaplar: 5
SAÇYNY HIMIKI BOÝAGA REŇKLEÝÄN ZENANLARA 5
                                               ...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 493 Jogaplar: 5
MEDENIÝET—HALKLARYŇ RUHY DÜNÝÄSINIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESI
MEDENIÝET—HALKLARYŇ RUHY DÜNÝÄSINIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESIMedeniýet—bu adamyň we jemgyýetiň döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň toplumydyr. Ol jemgyýetiň sosial instituty bolup, ruhlandyryjy, terbiýeçilik, şahsyýetara gatnaşyklary sazlaşdyryjy hem-de ony kämilleşdiriji wezipeleri ýerine ýetirýär. Hut şonuň üçin-de häzir medeniýete döwlet syýasatynyň derejesinde  milletiň we ýurduň ruhy galkynyşynyň möhüm çeşmesi bolan demoktarik we sosial özgertmeleriň binýady hökmünde baha berilýär....
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan GundogarNews
3 Okalan sany: 780 Jogaplar: 3
«« « 533 534 535 536 537 539 540 541 542 543 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,29960 sek. ýüklenen baýt: 48103