Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gymmat ýagşydy.
Jöwdagärlik kylyp, bazar gezenden,
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 532 Jogaplar: 4
GÜNDOGARYŇ GÖRNÜKLI AKYLDARY
 Beýik türkmen akyldary Döwletmämmet Azadynyň ganatly jümlesiniň Berlindäki “Dünýäniň öňdengörüjileriniň ýodasy” atly taslamada ýerleşdirmek üçin saýlanyp alynmagy...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 671 Jogaplar: 6
Gruppan agzalary Salowmaleykum!!!!
tuweleme gowy, gyzykly topar eken, sagbol administratora shular yaly topar açhanynyza!!!
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
5 Okalan sany: 515 Jogaplar: 8
Çöldäki guýular
Garagumyň öri meýdanlarda täze guýular gurulýar. Olaryň biri aprel aýynyň ba...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 473 Jogaplar: 5
Windows XP осталось «жить» около года
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 751 Jogaplar: 5
SAÇYNY HIMIKI BOÝAGA REŇKLEÝÄN ZENANLARA 5
                                               ...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 493 Jogaplar: 5
MEDENIÝET—HALKLARYŇ RUHY DÜNÝÄSINIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESI
MEDENIÝET—HALKLARYŇ RUHY DÜNÝÄSINIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESIMedeniýet—bu adamyň we jemgyýetiň döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň toplumydyr. Ol jemgyýetiň sosial instituty bolup, ruhlandyryjy, terbiýeçilik, şahsyýetara gatnaşyklary sazlaşdyryjy hem-de ony kämilleşdiriji wezipeleri ýerine ýetirýär. Hut şonuň üçin-de häzir medeniýete döwlet syýasatynyň derejesinde  milletiň we ýurduň ruhy galkynyşynyň möhüm çeşmesi bolan demoktarik we sosial özgertmeleriň binýady hökmünde baha berilýär....
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan GundogarNews
3 Okalan sany: 780 Jogaplar: 3
Maşgala bäsleşigi
  ...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 459 Jogaplar: 6
parasatly jümleler
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
6 Okalan sany: 1179 Jogaplar: 4
Agalar hem çagalar.
Agalar hem çagalar....
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Admin
9 Okalan sany: 9805 Jogaplar: 0
Nesil hakda alada.
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Admin
13 Okalan sany: 12275 Jogaplar: 0
Magtymguly sahnada
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Admin
10 Okalan sany: 11624 Jogaplar: 2
kitap hakda
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 542 Jogaplar: 1
maslahat beriň
Agzalar sag-aman ördüňüzmi, şu gü dynç güni geliň saýtymyzda gyzyklyja mowzuklary ýazalyň.Siziň maslahatyňyz gerek.Men täze telewizor aljak bolýan, tehnika magazinlaryna barsam gat...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 445 Jogaplar: 2
Ömrümiziň jüýjeleri
 Biraz ähli meseleleriňi unut! Iň bolmanda şu ýazgyny okap bolýançaň. Belkide daşaryk seredip biraz pikirlenersiň. Ýapraklary görýäňmi, olar nahili owadan şeýledämi?! Wah şuwagt ullakan bir parky daşdan synlasan gaty owadan görnüşi bardyr. Sary, mämişi, gyzyl, ýaşyl.... Seret ýapraklar saralyp ýere gaçýar. Güýziň sowujak şemaly hem olary iki ýana galgadyp göýä tans edýär. Köçedäki adamlary görýäňmi? Olaryň hersi öz işi bilen gümra, her haýsy bir ullakan dünýä. Hanaha-da bir ýaş ýigit gulagyna birzatlar dakyp bökjekläp barýar. Wah, ol garry ýaşuly hem zordan ýöräp barşyna, ol ýigide seredip kellesini ýaýkaýar. Aý garaz köça seredip ýazara zat kän. Eýsem şol adamlaryň näçesi indiki güýzi görüp bilerkä?! Wagt nähili çalt geçýär. Biziň bu gündelik işler bilen gümra bolup ýörşümize şeýle güýzleriň geçip gidenini duýman galýas. Eýsem bu güýz size hiç zady ýatladanokmy?! Türkmen aga “jüýjäni güýzde sanaşarys” diýýär. Belki bizem durmuşymyzyň jüýjelerini sanarys otyryp! Ýok, ýok men size zat diýjek bolamok belkide siz günde sanaýansyňyz jüýjeleriňizi. Ýöne bu güýzi göremde yzda galan ýyllarym, çagalygym, gyzykly günlerim, dünýeden giden tanyş-bilişlerim, köp wagt bäri görmeýän adamlarym ýa-da ýerlerim ýadyma düşýär. Wah, hany ol günler…...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Bayko
5 Okalan sany: 420 Jogaplar: 4
Samsung galaxy mega 6.3
Uly ekranly smartfonlan yaryshy dowam edyar. Samsung mayda taze " Galaxy mega " atly 6.3 dyum ekranly telefon chykarjakdygyny aytdy. Gen galaymaly zat  Galaxy mega nyn ekranynyn ulylygyna garamazdan smartfon stilussyz bolar . Ekran full HD 720p. 1.7 gigagers 2 yaderni prosessor we 1,5 gb ichki ramy bolar.Telefon android 4.2 jelly bean bilen ishlar. We 8-16 gb ichki yady bolar. Oz pikirim aytsam ekranyn ulylygyny , ishleyish guychliligi  "samsung galaxy note 2 " pes bolmagyny halamadym. ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Permann
2 Okalan sany: 685 Jogaplar: 3
Ýurda döwlet geler bolsa...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Admin
18 Okalan sany: 15796 Jogaplar: 0
Süýrenjileriň oýanýan wagty,
Ýaz – meýdana guralýan ekspedisiýasynyň köpelýän döwri, möhüm oba hojalyk we maldarçylyk çärekeriniň başlanýan ...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 1075 Jogaplar: 1
Türkmensiň!
Ýör, göwnüm, diýara seýran eýläli
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 462 Jogaplar: 2
gruppa dostlarynyzy chagyryn!!!
Ýazylan wagty: 13 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 435 Jogaplar: 2
«« « 534 535 536 537 538 540 541 542 543 544 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24120 sek. ýüklenen baýt: 48926