Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

DURALGADA
Ekiz taýy ýaly jorasy bilen,Jümjüme gülleriň arasy bilenJümjüme ýaglykly bir gözel gelýärJümjüme köýnekli jorasy bilen....
Ýazylan wagty: 11 апреля 2013 Ýazan Asmandakebelejik
4 Okalan sany: 525 Jogaplar: 3
ÝAGŞYLYK
Ýagşylyk ynsan ömrüniň bezegi.&l...
Ýazylan wagty: 11 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 485 Jogaplar: 2
ÇO­PAN PÄL­WANY
Ýazylan wagty: 11 апреля 2013 Ýazan Betman
3 Okalan sany: 600 Jogaplar: 1
“Ýa­şyl bi­na­lar”
Ýazylan wagty: 11 апреля 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 497 Jogaplar: 1
Türkmen sungaty we binagärligi hakynda täze neşir
“Türkmenistanyň sungaty we arhitekturasy” atly sungatşynaslaryň, arheologlary...
Ýazylan wagty: 11 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 666 Jogaplar: 1
pelsepeler
Ýazylan wagty: 10 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 695 Jogaplar: 2
GELİN
Yalan dünýäniň behişti,Gyzyl gülden täze gelin.Ak yüzleriň meňzär aýa,Yaýkanyşyň gaza gelin.Bara bilmenem yanyňa,
Ýazylan wagty: 10 апреля 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 629 Jogaplar: 2
«...ÝÜZ MÜŇ TÜMEN ISTESEŇ»
    
Ýazylan wagty: 10 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 1253 Jogaplar: 4
MAHMYT PÄLWAN (1247-1326)
Mahmyt Pälwan - Mahmyt Pürýaýy weli Kataly, Pälwan Mahmyt Pälwan ata pilmahmyt ...
Ýazylan wagty: 10 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 1188 Jogaplar: 3
Şypahana-dynç alyş ulgamy saglygyň hyzmatynda.
Türkmenistanyň baý rekreasion serişdeleri şypahana- dynç alyş işini güýçli...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 805 Jogaplar: 3
Meniň oglum - serhetçi!
Meniň oglum - serhetçi!Men Aman Hudaýberdiýewiň kakasy Merdan Hudaýberdiýew. Adam çagalary üçin ýaşaýar, olar üçin gowusyny edesi gelýär. Emma çagalaryň aladasyny çenden aşa edip, ene-atanyň ýalňyşýan wagty hem bolýan eken. Şol sebäpli maşgalamyzda bolup geçip, soňy bähbide ýazan ýagdaýy bilen siziň bilen paýlaşasym gelýär.Meniň körpe oglum Aman Hudaýberdiýewi harby gulluga göýbermekden gorkýardym, sebäbi ol ejizjedi, ine bir günem ol „Ýaşlyk“ teleýaýlymynda türkmen serhetçileriň watanyny goraýşy baradaky türkmen telefilmlerini gördi we ýanyma gelip, özüniň harby gulluga arza ýazyp gitjekdigini aýtdy. Men ejesi bilen oňa garşylyk görkezjek boldum, emma ol öz öňündäki maksadyndan dänmedi. Şeýlelikde biz etrap harby wekilligine baryp arza berdik.Oglum Aman harby lukmançylyk barlagyndan geçdi. Onuň boýy 1,65 metr, agramy bolsa 57 kg deň boldy. Soňra 2011-nji ýylyň noýabr aýynda oglumyň ýazan arzasyna seredilip, ol Serhet gullugynyň Ahal welaýatynyň Baharly etrabynda ýerleşýän 2103 harby bölümine çagyryş boýunça harby gulluga alyndy.2012-nji ýylyň maý aýynda Aman öz gullukdaş esgerleri bilen serhet tabşyrygynda duran wagty 2 sany serhet bozujyny saklap görkezen edermençiligi üçin komandirleri tarapyndan „Ussat Serhetçi“ nyşany bilen sylaglanypdyr.Şeýle-de oglumyň gullugynda görkezen edermenligi üçin maňa we ejesine komandirleri tarapyndan minnetdarlyk ugratdylar.2013-nji ýylyň noýabrynda gullugyny tamamlap öýe gelende, ogulum has hem daýawlaşyp geldi. Onuň harby gullukdan daýawlaşyp gelenini gören harby gullukdan gorkup ýören dostlary Durdymyrat Akmyradow, Çary Begjanow we Ruslan (familiýasy ýadyma düşenok) dagylar muny görüp, haýrana galdylar we özleriniň harby gulluga gidesi gelmän ýörendiklerine puşman etdiler, sebäbi oglumyň gyz klasdaşlary we goňşy gyzlarymyz Selbi, Jeren, Mähri we Dursunjemal dagylaryň Amanyň ers-mers bolup, görmegeýleşip, owadan bolup gelenini görüp, Amanyň daşyndap pyr-pyr aýlandylar.Amanyň dostlary hem muny görüp, öz arzalary bilen Serhet gullugynda harby gullugyny geçmäge höwesleri artdy. Men şonda oglumyň agramyny we boýuny ölçemeklik üçin gapana mündürenimde, Amanyň agramy 69 kg, boýy bolsa 1,71 metre ýetipdir.Komandirleri tarapyndan Amany serhet gullugynda işe galmaklyga teklip edipdirler, Aman şol teklibi gollap, Serhet gullugynda harby gullugyny dowam etdirmek üçin 2014-nji ýylyň tomsunda Serhet institutyna dokument düzetmegiň ugrunda gezip ýör.Menem ata ýüregimden indi oglum Amanyň durmuşda öz ýoluny özbaşdak tapyp biljekdigine diýseň begenýärin....
Ýazylan wagty: 09 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 470 Jogaplar: 1
Ýeliň dogulýan ýerinde - Badhyzda
Badhyz — Türkmenistanda ýerleşýän ýedi goraghananyň biri — Merkezi Aziýanyň iň günortasynda ýerleşýän gorag...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2013 Ýazan Asmandakebelejik
4 Okalan sany: 778 Jogaplar: 4
“ÖÝÜM BAR-ÜLKÄM BAR”.
Türkmen halky öýüne, ojagyna keramat, mukaddeslik hökmünde garaýar, öýüne hemişe bela-beterden, gözden-dilden goramaga çalyşýar. Täze öý tutunmak ma...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 949 Jogaplar: 2
“Google” gürleýän krossowka hödürledi
“Google” şereketi Ostine-de geçirilen Tehas ştaty “SXSW Interactive” tehnologik maslahatynda ýaltaçylyk bilen göreşmäge we sport bilen meşgullanmaga ...
Ýazylan wagty: 08 апреля 2013 Ýazan Garabeg
2 Okalan sany: 557 Jogaplar: 4
Köpetdag – açyk asmanyň aşagyndaky „muzeý“
Gadym zamanlarda Demirgazyk Afrikadan başlap Gara deňzine çenli örän uly giňişliklerde gadymy Tetis deňzi ýaýylyp ýatyrdy. Deňiz yza çekilýänçä müňlerçe ýyl geçdi, ýer gatlagynyň yzygiderli hereketi bolsa, dürli görnüşli dag jynyslary bilen örtüp, Köpetdagyň dag gerişleriniň emele gelmegine getirdi. Dag gerişleri, kert we darajyk jülgeler, daglaryň aralaryndaky dereler, eňňitler geologiki ösüşiň we daglaryň ösüşini göz-görtele mälim edýär. ...
Ýazylan wagty: 08 апреля 2013 Ýazan Shutnick
5 Okalan sany: 1094 Jogaplar: 5
Kartoşka-geroý (Hekaýa)
Aman daýym giçlik myhmançylyga geldi. 
Ýazylan wagty: 08 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
5 Okalan sany: 656 Jogaplar: 5
Türkmenstan daglarynda duş gelýän güller.
Bu güller  bary-ýogy bir hepde gülleýär. T...
Ýazylan wagty: 08 апреля 2013 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 774 Jogaplar: 2
Ajaýyp däp-dessurlaryň mekany...
Türkmenistan –bu sözde dutaryň mukamy we türk...
Ýazylan wagty: 08 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 668 Jogaplar: 3
Bäsleşige işjeň gatnaşan AGZALAR.
Hormatly  agzalar "NextTM.com" saýtynyň administratory tarapyndan "Suw damjasy - Altyn...
Ýazylan wagty: 08 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 510 Jogaplar: 5
Ýene-de ene hakynda. /Kerim Gurbannepesow/
Hormatly agzalar geliň Kerim aganyň şu goşgy setirleri hakynda azajygam bolsa ýatlap öz pikirlerimizi teswirler arkaly birek birimiz bilen paýlaşalyň....
Ýazylan wagty: 07 апреля 2013 Ýazan Marala
5 Okalan sany: 16253 Jogaplar: 2
«« « 535 536 537 538 539 541 542 543 544 545 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,99776 sek. ýüklenen baýt: 50343