Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Suw damjasynyn owadanlygy!!!
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 392 Jogaplar: 3
Sportuň ähmiýeti örän uludyr.
       Häzirki wagtda orta we ýokary okuw mekdepleriniň ählisinde, ministrliklerde sport gurnaklary we sportuň dürli görnüşleri boýunça...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 453 Jogaplar: 3
Bäsleşik suratlary.
Çöl meýdanlaryň suwsyzlykdan bolýan ýagdaýy. 
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 752 Jogaplar: 4
Suwuň sungatdaky waspy
Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýiniň giň zallarynyň birinde „Suw damjasy – altyn dänesi“ baýramcylygy mynsybetli sergi guraldy. Onda cekilen suratlar, keramika, heýkell...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 595 Jogaplar: 2
Köşi köçesiniň durky täzelenýär
Aşgabadyň günbatar böleginde Görogly köçesini we Gurbansoltan eje şäýoluny ...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 475 Jogaplar: 5
“Suw damjasy – altyn dänesi” atly bäsleşige degişli.
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 593 Jogaplar: 1
SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLY IÝMIT ÖNÜMLERI
Sagdyn iýmitlenmegiň biziň saglygymyz üçin näderejede wajypdygy her birimize bellidir. Käte iýmit bilen biziň bedenimize zyýanly maddalar hem  aralaş...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Jekson
5 Okalan sany: 788 Jogaplar: 4
Iman
Halk arasynda:IMANY HEMRA BOLSUN,IMAN BAYLYGYNY BERSIN diyilyan sozleri eshidensingiz, bir yerlerde okansyngyz ya dilingiz bilen aydan gezekleringiz bolandyr....
Ýazylan wagty: 01 апреля 2013 Ýazan Remila
2 Okalan sany: 442 Jogaplar: 1
Durky täzelenmegiň öňisyrasynda
Marynyň süýji-köke öndürýän „Altyn asyr“ açyk görnüşli paýdarlar gem...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 439 Jogaplar: 3
Hoş habar
Latwiýa döwletiniň Riga şäherinde grek-rim göreşi boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Onda 60 kilogram agram derejesinde çykyş eden türkmen pälwany Azamat Jumaýew 3-nji orny eýelä...
Ýazylan wagty: 31 марта 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 473 Jogaplar: 3
Ýetginjekler bäsleşýär
Şu gün Aşgabat şäheriniň sport baradaky k...
Ýazylan wagty: 31 марта 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 460 Jogaplar: 2
Hak didaryn gören suw
Ýazylan wagty: 31 марта 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 619 Jogaplar: 2
Baş baýlygym-saglygym
      &n...
Ýazylan wagty: 31 марта 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 1215 Jogaplar: 2
Şadyýan Türkmenler (bäsleşige suratlar! Garaýyşlaryňyza garaşýan, baha beriň!)
Bizem sheyle duryadyk birinji klasy gutaranymyzda. Biza okuwy gutaranlara gul beryadik, olaram bize kitap beryardi:...
Ýazylan wagty: 30 марта 2013 Ýazan Bayko
6 Okalan sany: 1065 Jogaplar: 7
Türkmenistanda 1-7-nji aprel aralygy Sagdynlyk we bagtyýarlyk hepdeligi diýip atlandyryldy
            Türkmenistanda  1-7-nji aprel aralygy Sagdynlyk we bagtyýarlyk hepdeligi diýip atlandyryldy  
Ýazylan wagty: 30 марта 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 656 Jogaplar: 1
Perzendiň esasy borçlary
...
Ýazylan wagty: 30 марта 2013 Ýazan Bayko
6 Okalan sany: 810 Jogaplar: 9
SURAT
Mende ýurdumyzdaky kölleriň, kanalyň owadan suratlary bar, ýöne nädip goýmalysyny bilemok. Eger-de şol suratlary goýup bilsem birinji ýeri men alarmykam diýýän meň pikirimçe. Ýöne me...
Ýazylan wagty: 30 марта 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 489 Jogaplar: 4
Sagdynlyk we bagtyýarlyk hepdeligi
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 457 Jogaplar: 4
Millilik we ene dilimiz barada wagyz
Millilik we ene dilimiz barada gyzykly wagyz. Kömegi deger diýip umyt edýärin.
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan NURBERDI
1 Okalan sany: 772 Jogaplar: 0
Suw dam­ja­sy - al­tyn dä­ne­si
Planetamyzda takmynan, 1 460 000 000 000 000 tonna suw bar. Bu suw dünýäniň umumy meýdanynyň 71 göterimini tutýar. Her ýyl planetamyzyň ýer bölegine 10 trillion ýagyşdyr gar ýagýa...
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 526 Jogaplar: 3
«« « 538 539 540 541 542 544 545 546 547 548 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22706 sek. ýüklenen baýt: 47697