Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen zenan samboçylarynyň nobatdaky medallary
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda dowam edýän XXVI...
Ýazylan wagty: 19 июля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 472 Jogaplar: 2
Kompýuterden çalt hasaplaýar
                           ...
Ýazylan wagty: 18 июля 2013 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 426 Jogaplar: 1
Завод-гигант расширяет производственные мощности
На фоне индустриального пейзажа Туркменбашинс...
Ýazylan wagty: 18 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 378 Jogaplar: 1
Hoş olsun
Ýa ýaradan, b...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 382 Jogaplar: 1
Patyşanyň pişigi
                  ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 436 Jogaplar: 2
Bedenimiziň aýrylmaz bölegi
 Adamyň gelip çykyşyny kesgitleýän geniniň kesgitlemesi bolan DNK-nyň ýüze çykarylmagy biologiýa ylmynyň tapylgysyz baýlygy hasaplanýar. “Gen” terminini ilkinji gezek 1909-njy ýylda daniýaly alym Wilgelm Ýohannes ulanyşa girizipdir. Adamyň genini öwrenmek bilen esasanam genetik ylmynyň meşgullanýandygyny bellemelidiris. Onuň gözbaşynda 1865-nji ýylda ilkinji gezek ylmy makala ýazan Gregor Menden durýar. Ilkibaşda DNK-ny adamyň bedeniniň aýrylmaz bölegi bolan fosforyň “ätiýaçlyk” gorudygy öňe sürülipdir. Mundan başga-da, XX asyryň başlarynda biologlaryň aglabasy DNK-ny adamyň bedeninde jemlenen özboluşly “habary” nesilden-nesle geçirmäge ukybynyň ýokdugyny hem tekrarlapdyrlar. Soňlugy bilen geçirilen hut bu gurluşyň bedenimiziň sasyny düzýändigini  äşgär etdi. Adamyň bedeniniň ösüşini kesgitlemäge ýardam edýän DNK dünýä lukmançylygynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Onuň kömegi bilen dürli ugurdaky keselleriň bejergileri amala aşyrylýar.       Aslynda, köp wagtyň dowamynda adamyň genini anyklaýan DNK-lar dört bütewilikden (adenini, timin, sitozin)  ybarat hasaplanýardy. Soňra genetik-alymlaryň tagallasy bilen bu san alta (metilsitozin, gidroksimetilsitozin) ýetirilipdi. Birnäçe ýylyň dowamynda bu ugurda saldamlu iş alyp baran ABŞ-nyň Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň (“University of North Carolina, UNC”) alymlaryna ýene-de iki DNK-ny ýüze çykarmak başardypdyr. Geçirilen barlagyň dowamynda alymlar DNK-nyň bäşinji esasy bolan metilsitoziniň özgerişlerini düýpli öwrenipdirler. Barlag wagty ýüze çykan “tet” ýokumy DNK-nyň altynjy esasyny döredipdir. Öňler ýokary durulykdaky tehnologiýa ulgamlaryň bolmazlygy alymlara altynjy esasdan aňryk geçmäge päsgelçilik döredýärdi. Şol sebäpli-de täze tehnologiýanyň kömeginden peýdalanan lukmançylyk mekdebiniň alymlar toparyna sitoziniň bir görnüşi bolan 5-formilsitoziniň (5FC) hem-de 5-karboksilsitoziniň (5caC) üstünden barmak başardypdyr. Alymlar özleriniň bu açyşlarynyň adamyň bedenindäki bolup geçýän özgertmeleriň, ýüze çykýan keselleriň dogry bejergisini tapmaga ýardam etjekdigine ynam bildirýärler. Esasanam bu açyş düwme keseline garşy bejergileri kämilleşdirmäge ýardam eder.  ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 344 Jogaplar: 1
Lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde hünärmenleriň nobatdaky göýberilişi
Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetini 276 sany uçurym tamamlady. ...
Ýazylan wagty: 17 июля 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 1315 Jogaplar: 2
Хотите быть счастливыми?
1. Терпеть то, что те...
Ýazylan wagty: 16 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 406 Jogaplar: 2
Türkmen paýtagtynda ulag düzümine degişli täze desga ulanmaga berildi
Şu gün paýtagtymyzyň günorta böleginde şäher häkimliginiň ýolbaşçylaryny...
Ýazylan wagty: 15 июля 2013 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 683 Jogaplar: 0
Ukuçyllyk genimize ýazylypdyr
Ýewropaly ...
Ýazylan wagty: 13 июля 2013 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 387 Jogaplar: 2
Welaýat kitaphanasy gurulýar
Daşoguz welaýat kitaphanasynyň binasy gurulýar. 42 metr beýikligi bolan ýedi gat...
Ýazylan wagty: 12 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 360 Jogaplar: 1
Täsinlikler
Ýazylan wagty: 11 июля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 3003 Jogaplar: 2
РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сейчас даже образование можно получить совершенно бесплатно ...
Ýazylan wagty: 11 июля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 447 Jogaplar: 2
Excel для продвинутых: 9 полезных трюков
Ýazylan wagty: 11 июля 2013 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 615 Jogaplar: 4
Daşogzuň gallaçylary, zähmet üstünligiňiz bilen!
Şu gün Daşoguz welaýatynyň daýhanlary däne taýýarlamak baradaky şertnamalaý...
Ýazylan wagty: 11 июля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 355 Jogaplar: 3
peýdaly maslahat
 Sauna — finleriň däp bolan hammamy bolup, ol dünýäde giňden ýaýrandyr. Bu ýerde buglanmak bedeni gurplandyrýar, ruhyňy rahatlandyrýar. Onda goýlan agaç peýdaly yslar berýär, bedene güýçlendiriji täsir edýär. Şonuň üçin hem tälimçiler, sport lukmanlary şeýle maslahatlar üçin saunany öňden bäri ulanyp gelýärler: 1.     Ýadawlygy we nerw dartgynlygyny aýyrmak;...
Ýazylan wagty: 10 июля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 653 Jogaplar: 3
Самая высокая собака.
Самая вы...
Ýazylan wagty: 10 июля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 416 Jogaplar: 3
Giňdir dünýä, geňdir dünýä...
Ýazylan wagty: 09 июля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 492 Jogaplar: 2
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy
Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Niderlandlardan gelen t...
Ýazylan wagty: 09 июля 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 394 Jogaplar: 2
Вице-президент Samsung выжил в авиакатастрофе под Сан-Франциско
Дэвид Еун, вице-президент компании Samsung не пострадал при аварийной посадке самолета Boeing 777 в Сан-Франциско, сообщил Еун в своем твиттере....
Ýazylan wagty: 09 июля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 437 Jogaplar: 3
«« « 566 567 568 569 570 572 573 574 575 576 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24627 sek. ýüklenen baýt: 50464