Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Wasiliý Oşepkow, ruhany Nikolaý Ýaponskiý we sambo
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 616 Jogaplar: 0
Ozup geçen arzuwlar
Ozup geçen arzuwlar
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 474 Jogaplar: 0
Düýe sagýan gyzyň aýdymy
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 912 Jogaplar: 3
GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA GUTLAG
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 369 Jogaplar: 0
ILKINJI NETIJELER JEMLENILDI, EMMA ESASY WAKALAR ÖŇDE
ILKINJI NETIJELER JEMLENILDI, EMMA ESASY WAKALAR ÖŇDEGeçen hepde türkmen sport hereketini ösdürmegiň täze tapgyryny kesgitläp, ýurdumyzyň raýatlarynyň müňlerçesini sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdarlarynyň nyşany astynda birleşdirdi: 1-nji aprelde Türkmenistanyň ähli şäherlerinde we ilatly ýerlerinde «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda bir aý dowam etjek bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleri badalga aldy. Dünýäde deňi-taýy bolmadyk bu umumymilli derejesindäki waka türkmen jemgyýetinde ýaş nesli terbiýelemekde, jemgyýetiň ahlak we beden saglygyny artdyrmakda sportuň we bedenterbiýäniň eýeleýän ornunyň möhümdigi we ähmiýetiniň uludygy baradaky düşünjäniň has-da berkeýändigini nobatdaky gezek tassyklady....
Ýazylan wagty: 07 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 672 Jogaplar: 2
“Sagdynlyk we bagtyýarlyk”
Ýazylan wagty: 06 апреля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 443 Jogaplar: 1
Sagdyn bolaýyn diýseňiz !
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 452 Jogaplar: 1
Чилим чекмек ховплыдыр
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 827 Jogaplar: 0
Derwüş (Hekaýa)
Derwüş (Hekaýa)
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Betman
0 Okalan sany: 548 Jogaplar: 0
Gidiji bolma
Ýazylan wagty: 05 апреля 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 1574 Jogaplar: 1
Bank hünärmenleriniň hünär derejesiniň kämilleşdirilişi
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde günsaýyn pajarlap ösýän ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen çäreler toplumynda zähmet gorlaryny netijeli peýdalanmakda, harytlara we hyzmatlara bolan islegleri kanagatlandyrmakda, ýurduň ykdysady, maliýe we bank toplumyny ösdürmekde ýokary hünär derejeli, başarnykly we tejribeli hünärmenleriň bolmagy Berkarar döwletiň bag-tyýarlyk döwrüniň talaby bolup durýar....
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 731 Jogaplar: 1
Gözellik maşklary
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 544 Jogaplar: 0
Bagt köşgi
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 822 Jogaplar: 0
SEULDA DÜNÝÄ ŞYGRYÝETINIŇ NUSGAWY ŞAHYRY MAGTYMGULA SARPA GOÝULÝAR
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 508 Jogaplar: 0
Döwletlilik patasy.
Döwletlilik patasy.
Ýazylan wagty: 04 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 550 Jogaplar: 0
Kомплекс упражнений производственной гимнастики
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 550 Jogaplar: 1
Beýik söýginiň ýeke-täk watany.
Beýik söýginiň ýeke-täk watany.
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 749 Jogaplar: 0
Shu surada unslije seredin, kim dushunen bolsa, tesbirlerinizi yazyn mahriban agzalar!!!
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 532 Jogaplar: 2
19 идеальных мест для уединения
19 идеальных мест для уединенияЕсли вы устали от быстрого темпа жизни и огромного количества непрекращающихся дел и забот, можно уехать подальше из города и уединиться в маленьком домике на краю света. Вот вам несколько отличных вариантов. На сколько времени вас хватит?...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 2123 Jogaplar: 1
Gülmek ömürden.
Ýazylan wagty: 03 апреля 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1694 Jogaplar: 2
«« « 572 573 574 575 576 578 579 580 581 582 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25239 sek. ýüklenen baýt: 47786