Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

«Udaw» pistoleti üçin reňkli oklar dörediler
«Rostec» korporasiýasy «Udaw» maşgalasynyň pistoleti üçin şikes ýetirmeýän «Marker» patronynyň işläp taýýarlanýandygyny habar berdi. Ok-däriler hukuk goraýjy edaralaryň işgär...
Ýazylan wagty: 23 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Asman jisiminden nusgalyk alar
ABŞ-nyň aerokosmos edarasy NASA-nyň 2016-njy ýylda uçuran “Osirix-Rex” atly enjamy “Bennu” atly asman jisimine gonduryldy. Indi bolsa, enjam daşyň ýüzünden nusgalyk alar. Bu çylşy...
Ýazylan wagty: 23 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisi diplomatik wezipesini tamamlady
Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisi diplomatik wezipesini tamamlady Şu gün – 22-nji oktýabrda Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkmenistanda diplomatik işini tamamlaýan Ýaponi...
Ýazylan wagty: 23 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkiýedäki türkmen talyby Almaz Seýidow Instagram howpsuzlygynyň gowşak tarapyny tapyp, 10000 dollar gazandy
Türkiýedäki türkmen talyby Almaz Seýidow Instagram howpsuzlygynyň gowşak tarapyny tapyp, 10000 dollar gazandy Takmynan mundan 1,5 ýyl ozal Türkmenistandan Türkiýä ýokary bilim almak üç...
Ýazylan wagty: 22 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 21-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 24-nji oktýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 21-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 21-nji tapgyryň duşuşyklary: ...
Ýazylan wagty: 22 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 80 Jogaplar: 0
“Altyn Asyr” uly hasaply ýeňiş gazandy
 ...
Ýazylan wagty: 22 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
«Akylly» äýnek döredildi
...
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Müsür arheologlarynyň açyşy
...
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Okamak hiç wagt giç däl
...
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
120 ýaşly türkmen zenany Ajapsoltan Hajyýewa dünýäniň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň ýaşaýjysy Ajapsoltan Hajyýewa şu ýyl 120 ýaşady. 1900-njy ýylda doglan türkmen zenanynyň dünýäniň iň uzak ýaşly ýaşaýjysydygy hakynda bellenilýär. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
“Köpetdag” üçünji aýlawyň ýeňijisi
Ýurdumyzyň futzal ligasynda 21-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi....
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 101 Jogaplar: 0
HOWANYŇ ÜÝTGEMEGI BOÝUNÇA ÜÇÜNJI MERKEZI AZIÝA MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLADY
2020-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda wideo aragatnaşyk arkaly Howanyň üýtgemegi boýunça üçünji Merkezi Aziýa maslahaty öz işine başlady.  Ol 23-nji oktýabra çenli dowam eder....
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Täze tapylan täsin guş
...
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Sagatdaky tizligi 532 kilometre ýetdi
“SSC Tuatara” atly ulag “dünýäniň iň ýokary tizlikli ulagy” adyna eýe boldy. Sagatdaky tizligi 532 kilometrden hem geçen ulag 2017-nji ýylda “Koenigsegg Agera RS” modeliniň rekordyny täzeledi. Iňlis piloty Oliwer Webbiň dolandyran ulagy ikitaraplaýyn sürüşde ortaça 508,7 km/sagat tizlige ýetmegi başardy. Täze rekordy goýan ulag şol bir ýolda bir tarapa 484,53 km/sagat, yzyna bolsa 532,93 km/sagat tizlik bilen gitdi. Netijede, Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri tarapyndan iki tarapyň ortaça tizligi alnyp, 508,7 km/sagat diýlip hasaba alyndy. ABŞ-nyň Günorta Newada ştatynda geçirilen synagda ulagyň iň ýokary tizligi 532,9 km/sagada ýeten hem bolsa, Ginnesiň rekordlar kitabynyň düzgünlerine görä, ulagyň şol bir ýolda gidiş-geliş tizliginiň ortaça görkezijisini hasaba alynmaly bolýar. Şol sebäpli ulagyň tizligi 508,7 km/sagat diýlip kabul edildi. Oliwer Webb ulagy has gaty sürmegiň hem mümkindigini, ýeliň ulagyň tizligini peseldendigini aýdýar....
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistan koronawirusa garşy iň ýokary hilli waksinany satyn almagy meýilleşdirýär
Şu gün – 20-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow bilen iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň barşynda ýiti öýken sowuklama keseliniň ýurduň çägine getirilmeginiň öňüni almak bilen bagly alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamak we ilatyň saglygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de häzirki wagtda dünýä ýurtlarynda koronawirusa garşy öndürilen iň täze, ýokary hilli waksinany satyn almak boýunça guramaçylyk işlerini geçirmek barada ministre degişli tabşyryklary berdi....
Ýazylan wagty: 21 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 20-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 21-nji oktýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 20-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi....
Ýazylan wagty: 20 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 76 Jogaplar: 0
«Humvee-niň» deregne iň täze «Humvee NXT 360» wideoda görkezildi
...
Ýazylan wagty: 20 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Jelaleddin Meňburun — ady äleme dolan türkmen gerçegi
...
Ýazylan wagty: 20 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Özbegistanda «Ýüpek ýoly» atly halkara syýahatçylyk uniwersiteti açyldy
...
Ýazylan wagty: 20 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
...
Ýazylan wagty: 20 октября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20342 sek. ýüklenen baýt: 50226