Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen telewideniýesi
Türkmen telewideniýesi Telewideniýe 1958-nji ýylda döredildi hasap edilen hem bolsa, onuň ösüş ýoly 60-njy ýyllardan başlanýar. Ilkibaşda telewideniýe ozalky „Bilim“ jemgyýetiniň ...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
BAŞA-BAŞ GÖREŞIJILERIŇ SPORT HEREKETLERINE PSIHOLOGIKI HÄSIÝETNAMA
BAŞA-BAŞ GÖREŞIJILERIŇ SPORT HEREKETLERINE PSIHOLOGIKI HÄSIÝETNAMA Beden taýdan kämilleşmeklige ymtylyş we ýaryşlaryň atmosferasy başa-baş göreşijileriň beden güýçleriniň çäkl...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Dünÿä rekordy.
Is­pa­ni­ýa­nyň Wa­len­si­ýa şä­he­rin­de Dün­ýä ýa­rym ma­ra­fon ýe­ňil at­le­ti­ka çem­pio­na­ty ge­çi­ril­di. 23-nji ge­zek ge­çi­ril­ýän ýa­ryş­da e...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Himiya senagaty ydysadyýetimiziň geljegi, uly pudagy
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gelеjegi uly bolan pudaklarynyň biri hem himiýa senagaty bolup, döwletimiz tarapyndan himiýa senagatyny döwrebaplaşdyrmaklyga we ekсport mümkinçilikler...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanyñ Prezidentiniñ başlangyjy boýunça durmuşa гeçirilýän TOPI gaz taslamasyny dünýä bileleşigi goldaýar.
Türkmenistanyñ metbugatynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyñ türkmen halkyna Ýüzlenmesi çap edildi.Ýüzlenmede Birleşen Milletler Guramasynyñ Howpsuzlyk Geñeşiniñ 8-nji mar...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
SPORT GÖRNÜŞI HÖKMÜNDE BUZDA FIGURALAÝYN TYPMAKLYGYŇ HÄSIÝETNAMASY.
SPORT GÖRNÜŞI HÖKMÜNDE BUZDA FIGURALAÝYN TYPMAKLYGYŇ HÄSIÝETNAMASY Açyk hem ýapyk meýdançalardaky buzuň üstündäki maşklar dürli ýaşdaky adamlaryň – mekdebe çenli ýaşlylardan...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Sportuň wezipeleri
Sportuň wezipeleri “Wezipe” diýlen adalga “wezipeleşdirmek” diýlen adalga bilen baglanyşyklydyr, ýagny ol “hereket etmek, kesgitli netijäni öndürmek bilen hereketde ýa-da täsir et...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Bedednterbiýäniň we sportuň manysy we gurluşy.
Bedednterbiýäniň we sportuň manysy we gurluşy. Umumy adamzat medeniýetinde ony düzüjileriň birnäçesini ýüze çykarmak mümkin: syýasy we hukuk medeniýeti, ykdysady, fiziki, ynsanperwerl...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Iri halkara ýaryşlaryndaky ýeňil atletika görnüşleriniň sanawy.
Iri halkara ýaryşlaryndaky ýeňil atletika görnüşleriniň sanawy. Aýallaryň we ýetginjek türgenleriň bäsleşiklerinde ylgawdaky päsgelçilikleriň beýikligini peseltmek, päsgelçilikd...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Futbol.
Aziýanyň Kubogy — 2019 bäsleşikleriniň saýlama oýunlarynyň soňky tapgyryndaky şowsuzlyk futbol ýygyndy toparymyza Birleşen Arap Emirliklerinde ýanwar aýynda geçiriljek ýaryşlaryň f...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
ÝAPYK BINALARDA ÝARYŞLARY GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNNAMASY.
ÝAPYK BINALARDA ÝARYŞLARY GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNNAMASY Ýapyk binalarda ýaryşlary geçirmek üçin göni we aýlawly ylgaw ýodajyklary, bökmek üçin hem-de zyňmak üçin sektorlary bolan ýeň...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
ÝAÝDAN ATMAK SPORTUNYŇ TARYHY
ÝAÝDAN ATMAK SPORTUNYŇ TARYHY. Orta asyrlaryň gazaply ýaragy hasaplanylan ýaý (peýkam) örän inçelik bilen ýasalypdyr. Ýaňy-ýakynlara çenli alymlar orta asyrlarda giň gerimde ulanyla...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
TÜRGENLEŞIK ÝÜKLEMESI BARADA DÜŞÜNJE.
TÜRGENLEŞIK ÝÜKLEMESI BARADA DÜŞÜNJE Islendik türgenleşik maşkyny ýerine ýetirmek bedeniň kadaly işjeňlik ýagdaýyna seredende işewür işjeňligiň has ýokary derejesine geçmegi bi...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
ÝAPON KIKBOKSINGI.
ÝAPON KIKBOKSINGI. Kikboksingiň “ýapon” şahasy öz gelip çykyşy boýunça Ýaponiýa taý boksunyň gelmegi bilen baglanyşyklydyr, ol karate-kýokusinkaýyň gapma-garşy bäsdeşligine g...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Taekwondo.
Taekwondo dünýäde meşhur gadymy koreýa göreş sungatydyr. Bu sungatyň muşdaklarynyň sany 50 milliondan geçýär. Koreýanyň ussatlarynyň türgenleşmeleriň gadymy usullaryny we tärlerini...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ TÜRGENLEŞIKLILIGINIŇ GÖRKEZIJILERI
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ TÜRGENLEŞIKLILIGINIŇ GÖRKEZIJILERI Sport türgenleşikleriniň netijesinde türgeniň bedeninde onuň türgenleşikliligini kesgitleýän özboluşly morfologiki we işjeň...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
TÜRGENIŇ BÄSDEŞLIK HEREKETLERINIŇ GURLUŞY
TÜRGENIŇ BÄSDEŞLIK HEREKETLERINIŇ GURLUŞY Türgeniň tehniki, beden, taktiki we psihologiki taýýarlygy tutuş ýaryş hereketlerinde, şonuň ýaly-da onuň aýratyn böleklerinde, hereketleri...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Pauerlifting.
PAUERLIFTING Sportuň agyrlykly görnüşi bolan pauerliftingiň (iňlisçe “power” – güýç, “lift” – galdyrmak) manysy türgen üçin mümkin bolan iň agyr agramlygy galdyrmak bolup,...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ZENANLAR MUAÝ-TAÝDA.
ZENANLAR MUAÝ-TAÝDA Taýlandda zenanlara däp boýunça ringe çykmak gadagan edilipdir we zenanlaryň Muaý-taýy hiç wagt bolmandyr. Bu käbir yrymlar bilen baglanyşykly bolupdyr. Hünärmenle...
Ýazylan wagty: 30 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ IŞJEŇLIK MÜMKINÇILIKLERINIŇ ÖSÜŞINIŇ USULYÝETI.
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ IŞJEŇLIK MÜMKINÇILIKLERINIŇ ÖSÜŞINIŇ USULYÝETI Umumy beden taýýarlygynyň kesgitli derejesiniň deslapky üpjünçiligi türgeniň öz wajyp ýöriteleşmesine gön...
Ýazylan wagty: 30 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18163 sek. ýüklenen baýt: 49774