Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

WELOSIPED SPORTUNYŇ GÖRNÜŞLERI HEM-DE TÜRGENLEŞIK WE ÝARYŞ HEREKETLERINIŇ AÝRATYNLYKLARY
WELOSIPED SPORTUNYŇ GÖRNÜŞLERI HEM-DE TÜRGENLEŞIK WE ÝARYŞ HEREKETLERINIŇ AÝRATYNLYKLARY Welosiped sporty welosiped krosy boýunça trekde, şossede, daglyk ýerlerde (mauntenbaýk) sport ý...
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Aşgabatda welosipedçiler kluby
Sportuň ähli görnüşiniň hem ynsan saglygyna edýän oňyn täsiri bimöçberdir. Lukmanlaryň geçiren tejribelerine baglylykda, welosiped süren wagtynda adamda beden süňkleriniň 206-sy, my...
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
WELOSIPED SPORTY(tigir sürmek)
Welosiped sporty (tigir sürmek) XIX asyryň ahyrynda, XX asyryň başynda onuň meşhurlygy diýseň ýokarlandy. Uludan-kiçä hemmeler, onuň bilen meşgul bolup başlaýarlar. XIX asyryň ahyrlary...
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
GÖREŞ SPORTUNYŇ TÄRLERINIŇ TOPARLARA BÖLÜNIŞINIŇ SELJERMESI
GÖREŞ SPORTUNYŇ TÄRLERINIŇ TOPARLARA BÖLÜNIŞINIŇ SELJERMESI Göreş – tutmaklyga bölünýär, olar dik duranda we tutmaklykda, ýerde ýatanda ýerine ýetirilýär. Dik durandaky göreş ...
Ýazylan wagty: 03 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň wekiliýeti GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň mejlisine gatnaşar
31-nji maýda göni aragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow T...
Ýazylan wagty: 02 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
ÇAGA BILEN BAGLY YRYMLAR
ÇAGA BILEN BAGLY YRYMLAR. Çaga doglanda arassalyk üçin kümüş atylan suwa düşürilýär. Çileli çaga öýdekä, öýe ýumurtga, et getirmeli däl, eger getirilse, çagany öýden çykar...
Ýazylan wagty: 02 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
SAGDYN NESIL ÝAGTY GELJEGIŇ KEPILIDIR
SAGDYN NESIL ÝAGTY GELJEGIŇ KEPILIDIR. Mekdebe çenli çagalar çäkli hereket mümkünçiliklerine eýe bolup olaryň bedeni çydamsyz ejiz bolýar. Olaryň nerw ulgamy çalt ösýär, skeleti ös...
Ýazylan wagty: 02 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Žanrlar we maglumatlary bermegiň görnüşleri
Žanrlar we maglumatlary bermegiň görnüşleri: Resmi maglumat – wakanyň anyk ýazgylaryny özünde jemleýär. Maslahatlar – köplenç okyjylaryň hatlaryna jogap görnüşinde maslahatlar, te...
Ýazylan wagty: 02 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Bloglaryň meşhurlyga eýe bolmagy
Mazmunyndaky maglumatlaryň görnüşine baglylykda tekst bloglary, fotobloglar, wideobloglar, artbloglar (bloguň awtorynyň çeken suratlary berilýär), saz bloglary, blogkastingler (maglumatlar se...
Ýazylan wagty: 02 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Galla—halkyň rysgaly
Türkmenistan dünýä ekerançylygynyň ýüze çykan ýerleriniň, ýabany ősümlikleri medenileşdirmegi başaran merkezleriň biri hasaplanýar. Biziň ...
Ýazylan wagty: 01 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
BEDEN MAŞKY
BEDEN MAŞK-adamyň beden taýdan kämilleşmegi üçin döredilen we ulanylýan hereketler B.A. Aşmarin, 1990). Her bir herekete beden maşk diýip bolmaýar. Bedenterbiýäniň maksadyny amala aşy...
Ýazylan wagty: 01 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Tizlik çydamlylygy
Tizlik çydamlylygy – ýüklenmeleriň aňryçäk tizligi boýunça ýadawlyga garşy durmak başarnygy. Güýç çydamlylygy – güýç häsiýetli ýeterlik uzak wagtly ýüklenmelerde ýadawlyga...
Ýazylan wagty: 01 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Tans aerobikasy
Tans aerobikasy – bu diňe bir ajaýyp tans etmekligiň gowy mümkinçiligi bolman, eýsem gowy türgenleşigiň hem ygtybarly serişdesidir. Şeýle-de ýörite enjamlary talap edýän ýöriteleş...
Ýazylan wagty: 01 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
FITNES SAPAKLARYNYŇ HÄSIÝETNAMASY
FITNES SAPAKLARYNYŇ HÄSIÝETNAMASY Fitnes sözüniň iň bir ýönekeýje manylaryny düşündirmeklik, fitnes maksatnamalarynyň aýratynlyklaryny açyp görkezmeklik, adamlara onuň bilen dogry ...
Ýazylan wagty: 01 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Tygşytly elektrik energiýa çeşmesi
Ýurdumyzda elektrik energiýasyny öndürmek üçin tebigy gaz harç edilip, ol gazturbinaly elektrik stansiýalarynda ulanylýar. Elbetde, biziň ýurdumyz üçin ykdysady-tehniki görkezijiler boýunça elektrik energiýasyny öndürmegiň bu usuly amatly hasap edilýär. Ýöne, mälim bolşy ýaly, uglewodorod serişdeleri gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdelerine degişli däldir, ýagny tebigy gaz ýangyjynyň ähli gorlary tükeniklidir. Mundan başga-da, gazturbinaly elektrik stansiýalarynyň kömegi bilen elektrik energiýasynyň öndürilmeginde ägirt uly möçberde ýokary temperaturaly tüsse gazy bölünip çykýar. Onuň ýylylyk energiýasyny ulanmak boýunça goşmaça kömekçi energetiki gurnamalarynyň ulanylýandygyna garamazdan, bu ýagdaý ekologiki taýdan örän çylşyrymly – daşky gurşawyň temperaturasynyň ýokarlanmagy, ýeriň çäklendirilen zolaklaryna termiki eroziýanyň täsir etmegi, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň köpdürlüliginiň azalmagy ýaly meseleleriň ýüze çykmagyna getirýär. Şonuň üçin hem elektrik energiýasyny öndürmegiň ekologiki taýdan howpsuz, ýagny «ýaşyl tehnologiýalara» esaslanýan taslamalaryny işläp taýýarlamak diňe bir ykdysady we energetiki taýdan däl-de, eýsem, ekologiki taýdan hem örän derwaýysdyr.Biziň bu ylmy işimiziň esasy maksady gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň birnäçe görnüşlerini utgaşykly ýagdaýda ulanyp, raýat we senagat desgalaryna zerur bolan elektrik energiýasyny gerekli möçberlerde yzygiderli öndürmäge ukyply we şol bir wagtyň özünde ekologiki taýdan howpsuz bolan «ýaşyl» elektrik stansiýasynyň taslamasyny işläp düzmek bolup durýar. Mundan başga-da, täze işlenilip düzülen elektrik stansiýasynyň çyzgylary taýýarlanyldy, degişlilikdäki ulanylmagy meýilleşdirilýän goşmaça elektrik enjamlarynyň (generator, inwentor we beýlekiler) häsiýetnamalaryny diňe bir nazary taýdan anyklamak bilen çäklenmän, eýsem, olaryň parametrleri tejribehananyň çäklerinde Germaniýanyň «Lucas-Nülle» kompaniýasynyň öndüren «Labsoft» programma üpjünçilikli «Uni-train» enjamlarynda tejribe-barlag işlerini geçirmek arkaly has takyk kesgitlenildi. Bu täze işlenilip düzülen «Modifikasion gelio-aerobekediň» taslamasynyň nusgalyk görkezme makedi taýýarlanyldy, şeýle hem, bu täze tehnologiýanyň ilkinji gezek işlenilip düzülendigi sebäpli, onuň ilkinjilik hukuklaryny goramak maksady bilen degişli resminamalar täze oýlap tapyşa çäklendirilen patent almak üçin Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugyna tabşyryldy.Häzirki wagtda senagat taýdan ösen ýurtlarda elektrik energiýasyny öndürmegiň alternatiw usullarynyň gözlegleri üznüksiz alnyp barylýar. Bu babatda uly tehniki ösüşlere, ilki bilen, Germaniýa, ABŞ, Fransiýa, Daniýa, Şwesiýa, Günorta Koreýa, Ýaponiýa ýaly ýurtlar eýe boldy. Biziň ýurdumyzda hem gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň hasabyna elektrik energiýasyny öndürmekligiň geljegi uly bolan mümkinçilikleri mälimdir. Çünki biziň güneşli Diýarymyzyň islendik ilatly nokadyny elektrik energiýasy bilen üpjün etmekde bu işlenilip düzülen tehnologiki taslama özüniň saldamly goşandyny goşar. Häzirki wagta çenli ýurdumyzda elektrik energiýasyny öndürmek üçin gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň birnäçe görnüşini utgaşykly ýagdaýda ulanmaga mümkinçilik berýän täze modifikasion (özgerdilen) gurluşly elektrik stansiýasynyň taslamasy durmuşa giňişleýin derejede ornaşdyrylmady. Onuň esasy sebäbi hem gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdelerini ulanmakda ýüze çykýan käbir kynçylyklar (uly kuwwatly batareýalaryň gymmat bahalylygy we beýlekiler) boldy. Şunuň ýaly modifikasiýalaşdyrylan gelio-aerobeketler arkaly raýat we senagat desgalarynyň elektrik üpjünçiligini amala aşyrsak, onda ýurdumyzyň ýangyç-energetiki serişdeleriniň ulanylyşy tygşytly häsiýete eýe bolar. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşine oňaýly täsir eder. Şiraly Bahadurow...
Ýazylan wagty: 31 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Tans sungaty saglygyň we bagtyýarlygyň görki
Türkmen tanslary ýa-da endigan milli sport Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe milli sport ulgamy uly ösüşlere eýe boldy. Şonuň birlikde milli folklor we tans sungaty hem örän ul...
Ýazylan wagty: 31 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
ETİKET WE SPORT
ETİKET WE SPORT Jemgyýetçilik ösüşiniň etiketi. Milli däşp-dessurlarda etiketiň tutýan orny. Etiketiň ahlak manysy. Etiket – Fransuzlaryň “etigiette” diýen sözünden bolup, ol bir...
Ýazylan wagty: 31 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ÝEŇIL ATLETIKA DERSINIŇ WEZIPELERI WE MAZMUNY
ÝOKARY OKUW MEKDEPLERIŇ “SPORT” WE “BEDENTERBIÝE” FAKULTETLETINDE HÜNÄRMENLERI TAÝÝARLAMAK ULGAMYNDA GEÇILÝÄN “ÝEŇIL ATLETIKA” DERSINIŇ WEZIPELERI WE MAZMUNY Ýeňil atletika ...
Ýazylan wagty: 31 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Dünÿä futboly
Argentina ýygymynyň futbolçysy Martin Palermo 1999-nji ýylda Latyn Amerika kubogynda Kolumbiýa ýygyndysyna garşy yzly yzyna 3 penaltini urup bilmedi. Netijede, Argentina 0:3 hasap bilen utuldy....
Ýazylan wagty: 31 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Şriftografiýa
Şriftografiýa Şrift-metbugat işiniň esasy hökmünde.Ýazuw üsti bilen berlen habarlaryň adamlar tarapyndan çalt kabul edilmegi. Görüş arkaly kabul edilen maglumatlaryň adamyň aňynda u...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16033 sek. ýüklenen baýt: 53379