Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň ýygyndy topary sambo boýunça Belarusyň açyk çempionatyna gatnaşar
Türkmenistanyň ýygyndy topary sambo boýunça Belarusyň açyk çempionatyna gatnaşar Türkmen samboçylary Belarus Respublikasynyň açyk çempionatyna gatnaşarlar. Bu ýaryşa 16 ýurtdan – Russiýadan, Bolgariýadan, Rumyniýadan, Gresiýadan, Ysraýyldan, Slowakiýadan, Ukrainadan we beýleki döwletlerden 200-den gowrak türgen gatnaşar....
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Olimpiýa şäherjiginiň welotregi ýokary derejeli ýaryşlara taýýardyr
Olimpiýa şäherjiginiň welotregi ýokary derejeli ýaryşlara taýýardyr Döwlet Baştutanymyzyň Olimpiýa şäherjiginde bolmagynyň barşynda welotregiň ýodajyklarynda welosiped sürüldi....
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: behişdi bedewler bahasyna ýetip bolmajak deňsiz-taýsyz gymmatlykdyr
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: behişdi bedewler bahasyna ýetip bolmajak deňsiz-taýsyz gymmatlykdyr Türkmenistanyň Prezidenti sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, ahalteke bedewlerine aýratyn sarpa goýýar we at üstünde gezim etmegi ileri tutýar. Ine, şu gün hem döwlet Baştutanymyz üsti ýapyk manežde Baýram han diýen bedewinde gezim etdi....
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
«Aşgabat-2017» meýletinçiler maksatnamasy badalga aldy
«Aşgabat-2017» meýletinçiler maksatnamasy badalga aldy Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň meýletin ýardamçylarynyň işiniň başlanmagy mynasybetli çäre geçirildi. Maksatnama laýyklykda 9-njy fewraldan 10-njy marta çenli aralykda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň meýletinçilerini bellige almak çäresi geçiriler. Ähli okuw mekdepleriniň talyplary öňde boljak Oýunlaryň meýletinçileriniň hataryna girmek üçin elektron belgisine öz resminamalaryny gowşuryp bilerler....
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň telekeçileri Daşoguz welaýatynyň obalarynyň energiýa üpjünçiligi taslamalaryny durmuşa geçirýärler
Ýurdumyzyň telekeçileri Daşoguz welaýatynyň obalarynyň energiýa üpjünçiligi taslamalaryny durmuşa geçirýärler Köneürgenç etrabynyň çäginde gurulýan täze şäherçede döwrebap energiýa üpjünçilik ülgamy döredilýär. “Ýüpek ýoly” hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri bu ýerde kuwwaty 10 we 0,4 kilowolta barabar bolan elektrik geçiriji ulgamlaryň 20 kilometrden gowragyny çekdiler, toplumlaýyn transformator beketleriniň 7-sini ornaşdyrdylar, çyra sütünleriniň 400-den gowragyny özünde jemleýän köp şahaly yşyklandyryş ulgamyny gurdular. Şu hojalyk jemgyýetiniň “Nur” elektrik bekedi elektrik energiýasynyň bökdençsiz berilmegini üpjün eder, bu ýerde kuwwatly transformatorlaryň 2-si ornaşdyrylar. Bu ýere etrapda öňden bäri işläp gelýän “Nowça” podstansiýasyndan uzynlygy 4,5 kilometre barabar bolan täze elektrik geçiriji ulgam çekildi....
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
KÜŞTÇILER BÂSLEŞDILER.
Ýurdumyzda 2017-nji ýylyň ilkinji günlerinden köpçülikleýin bedenterbiýä, şeýle-de medeni sport çärelerine gi...
Ýazylan wagty: 09 февраля 2017 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
WTF
Taekwondo WTF ― taýýarlygyň çäginde 
Ýazylan wagty: 09 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär
 Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýany kabul etmegi mynasybetli ýurduyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi....
Ýazylan wagty: 09 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Aşgabatda bilelikdäki konsert Eýranyň Medeniýet hepdeligini tamamlady
 Paýtagtymyzdaky “Watan” kinokonsert merkezinde Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy hem-de türkmen we eýran sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti boldy....
Ýazylan wagty: 09 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
ENE HAKDA.
«Ene hakynda goşgy»
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 1
VAN DAM BARADA.
VAN DAM barada...Dogulan ýyl...
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
FUTBOLÇY GÜNDE NÂÇE GEZEK IÝMITLENMELI.
Futbolçy günde näçe gezek iýmitlenmeli? 
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
FUTBOL OÝNUNDA IÝMITLENMEK.
Futbol oýnunda iýmitlenmek. 
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
KONKUR
Konkur sporty ― sazlaşyk we üstünlik
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
DEGIŞMELER
Sen ýüz metrlik ýoly örän haýal geçdiň – diýip, bedenterbiýe mugallymy okuwça ýüzlenýär. - Sen haýsy hem bolsa bir zady çalt edip bilýäňmi? Hawa, mugallym, men örän çalt ýada...
Ýazylan wagty: 07 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi, onda täze Kanunlaryň hem-de kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşi hem-de döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Maslahata gatnaşmak üçin degişli ministrlikleriň we edaralaryň, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy....
Ýazylan wagty: 06 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Myhmanyň bereketi
Ýazylan wagty: 06 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Hakyky söýgi.
Günleriň birinde bir aşyk köp wagt bäri görüşmedigi magşugyny göresi gelipdir...hiç hili...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Ähdi wepa
Ähdi wepa Hz.Omar hatardaşlary bilen özara söhbet edip otyrkalar huzuruna üç ýaş ýigit gelip şeýle diýdi : -Eý halypa, şu biziň ýanymyzdaky ýigit biziň atamyzy öldürdi ...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2017 Ýazan Sapabeg
2 Okalan sany: 28 Jogaplar: 1
USSATLYGYÑ MEKANY.
Lebap welaýaty — ussatlygyň mekany Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň özgermegi, halkym...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20473 sek. ýüklenen baýt: 50512