Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanda oda çydamly çig mallarynyň häsiýetnamasy
Türkmenistanda oda çydamly çig mallarynyň häsiýetnamasy Häzirki döwüre çenli Türkmenistanda oda çydamly önümleri çykarýan pudagy ýokdy, emma şeýlede bolsa Aşgabat şäheriniň S.A...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 1
Pikirlenmäniň görnüşlerini kesgitlemä psihologik çemeleşmäniň esaslary.
Pikirlenmäniň görnüşlerini kesgitlemä psihologik çemeleşmäniň esaslary. Taryhy - jemgyýetçilik ösüşde adamlar öz durmuşynda döreýän meseleleri ilki-ilkiler tejribe-synag iş arkal...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Biologiki hadysalaryň kinetikasy
Biologiki hadysalaryň kinetikasy – bu organizmdäki hadysalaryň wagt birliginde geçişiniň kanunalaýyklygyny we mehanizmini öwrenýär. Islendik organizmdäki öýjükleriň we dokumalaryň d...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
T ERMODINAMIKA – ENERGIÝA
Janly ulgamlar (sistemalar) açyk ulgamlardyr we deňagramsyzlyk ýagdaýynda bolýarlar. Muny ilkinji bolup biolog Bauer şeýle beýan edipdi: ―janly materiýanyň deňagramsyzlyk ýagdaýy, şonu...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
Biofizikanyň beýleki ylymlaryň arasynda tutýan orny
Biofizikanyň beýleki ylymlaryň arasynda tutýan orny. Ýokarda bellenilip geçilişi ýaly, biofizikanyň gazananlary biologiýanyň dürli pudaklarynda giňden peýdalanylýar. Janly-jandarlar...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Hasyl paýlaşygy
Hasyl paýlaşygy Şeýtan Aldar kösäni nähili bolsa-da bir ahmal goýup, aldajak bolup, onuň bilen birlikde daýhançylyk etmegi ýüregine düwüpdir. Bular özara razylaşyp, güýzlük sogan...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Eýerjeňli goşma sözlemler
Eýerjeňli goşma sözlemler Biri beýlekisine garaşly, tabynlyk gatnaşygyndaky ýönekeý sözlemleriň mazmun hem grammatik taýdan birleşmeginden emele gelen goşma sözleme eýerjeňli goşma...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Soltansöýún
Bir gün Baýkaranyň ogly boldy. Onuň ady Soltansöýün boldy. Ol perzent ýedi ýaşamanka, şa öz oglunuň gulagyna akyl guýup başlady: ─ Eý oglum, sen menden soň şalyk sürmelisiň! Şa...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Nesimi
Bir gezek Halap şäherinde bir ýigit uly iliň öňünde Nesiminiň şygyrlaryny okapdyr. Şygyrlaryň manysy ruhanylara ýaramandyr. Ýigidi derrew tussag edipdirler. Nesimini paş etmejek bolup, ...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Al-elwan reňkli keteni
Gadymy döwürlerde türkmen topragynyň köp ýeri keteni (ketany) atly ösümlikden doly eken. Al-elwan reňkli keteni ösümligi türkmen topragyna älemgoşaryň kyrk reňkli öwüşginini çaýyp...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Leksik derňew
Leksik derňew Leksik derňew leksikologiýa boýunça geçilenleri talyplaryň özleşdiriş derejesini we başarnyklaryny barlamak maksady bilen geçirilýär. Aýry-aýry temalardan soň geçilen...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Kompýutere berimsiz telefon
Kompýutere berimsiz telefon „Windows XP“ programmasy esasynda işleýän „XPPhone“ atly täze ykjam telefon Hytaýda geçirilen tehnologiýa sergisinde görkezilişe çykaryldy. Adaty bolmad...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Çekimli sesler, olaryň aýratynlyklary
Çekimli sesler, olaryň aýratynlyklary Bular sap owazdan emele gelýän, bogun döretmäge ukyply seslerdir. Owaz perdeleriniň sazlaşykly titremeginden dörän howa tolkunjyklary agyzdan päsgel...
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
At münmegiň peýdasy
Ýazylan wagty: 13 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen ýöriş çäresi
...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
“Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen marafon”
“Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen marafon”
Ýazylan wagty: 13 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ykdysadyýetiň ösmeginde Bank kartlarynyň ähmiýeti
“Ykdysadyýetiň ösmeginde Bank kartlary...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Arkadagly Bitarap diýar
“Arkadagly Bitarap diýar”
Ýazylan wagty: 13 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Bitarapdyr Watanym
...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Hususy kärhananyň islegli önümi
Ýazylan wagty: 13 апреля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15944 sek. ýüklenen baýt: 48171