Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Aşgabat-2017 golaÿlaÿar.
Be­dew ba­dy bi­len öňe bar­ýan ýur­du­my­zyň paý­tag­ty gö­zel Aş­ga­bat­da döw...
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Ÿürek buÿsançlar.
Biz baradaAbonent bolHabarlaşmak üHabar“Aşgabat 2017” oýunlaryna gatnaşyjylaryň ýürek buýTürkmenistanyň basketbolboýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi, serbiýaly hünärmenMilan Kotaras:– Fe­de­ra­si­ýa­nyň ýol­baş­çy­la­ry me­ni hem­me­ta­rap­la­ýyn gol­da­ýar­lar, dö­re­di­len iş şert­le­rinden, tä­lim­çi­ler to­pa­ryn­dan kär­deş­le­rim we oýun­çy­lar bi­len öza­ra dü­şün­işip, iş­le­ýän­di­gim­den ho­şal. Hä­zir to­pa­ra ze­hin­li tür­gen­le­ri ýyg­na­dyk, gy­zyk­ly, go­wy oýun gör­kez­mä­ge müm­kin­çi­li­gi­miz bar. Ýurt­da ge­çi­ril­jek “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry ýaş to­par üçin çyl­şy­rym­ly we jo­gap­kär­li sy­nag, şo­nuň üçi­nem jan­kö­ýer­ler­den to­par­la­ry­my­zy gol­da­ma­gy ha­ýyş ed­ýä­rin, ol ýeň­şe hö­wes dö­red­ýär....
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Paraşÿutly rekord.
1941-1945-nji ýyl­la­ryň ur­şu­nyň we­te­ra­ny we Be­ýik Bri­ta­ni...
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Sűÿt beÿniňi sazlaÿar.
Kan­zas uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry (ABŞ) süý­düň adam be­de...
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
"Bagtyÿarlykda" sagdynlyk, şatlyk, ruhubelentlik.
Sag­ly­gyň bo­lan ýe­rin­de şat­lyk, dyň­zap du­ran hy­juw we ýan­ber­mez duý­gu­la...
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Gőzel paÿtagt.
Türkmenistanyň merjen paýtagty Aşgabat Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlara gatnaşjak müňlerçe türgenler, resmi wekiller we janköýerler üçin gapysyny açmaklyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Aşgabat şäheri öňküden hem ajaýyplaşdy, indi bu döwrebap myhmanhanalaryň, ajaýyp ak mermer binalaryň, suw çüwdürimleriň hem-de ýadygärlikleriň mekanydyr. 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryndan 27-nji sentýabra çenli ajaýyp Olimpiýa şäherjiginde geçiriljek uly göwrümli çäre Aziýa sportunyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar....
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Ynamly bilen ÿeňşe sary.
Guşakly göreş boýunça türkmen pälwanlary öňümizdäki şenbe güni başlanjak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýeňiji bolup, birnäçe medal gazanmak umydy bilen Aşgabat stadionynyň ýerasty böleginde türgenleşýärler.2010-njy ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek ygtyýary Türkmenistan döwletine berlen gününden başlap, guşakly göreş boýunça medal gazanmak niýetini ýüreklerinde beslän türkmen pälwanlary Merkezi Aziýanyň taryhynda ilkinji gezek geçirilýän Oýunlara ýedi ýyllap sabyrsyzlyk bilen garaşdylar....
Ýazylan wagty: 13 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
GDA-nyň sport festiwalynda samboçylar üç medala mynasyp boldular
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysy öz toparynda ikinji orny eýeledi
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Sebitleriň telekommunikasiýa infrastrukturasy giňeldilýär
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Göçegçi çal durnalar Amyderýanyň, Tejeniň jülgelerinde we Köpetdagyň eteginde mekan tutdylar
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Pagtany gaýtadan işleýän kärhanalaryň iş öndürijiligi artýar
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ildeşlerimiz haj parzyny berjaý etdiler
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Milli puluň we ýadygärlik teňňeleriň täze görnüşleri
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary – halkara neşir bäsleşiginiň ýeňijileri
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Aşgabat Aziadasynyň ýadygärlik poçta markalarynyň toplumy
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Ýerine ýetiriji komitet “Türkmentelekom” döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasy Aşgabat 2017-niň resmi hyzmatdaşy diýip yglan etdi
V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Türkmentelekom” döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna resmi hyzmatdaş hökmünde goşulýandygyny buýsanç bilen yglan etdi....
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Arap küştçisi Aşgabat 2017-de çekeleşikli ýaryşyň bolmagyna garaşýar
...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Küşt ussatlarynyň ýaryşy
Küştde ulanylýan bu söz pars dilinde “Şa öldürildi” diýen manyny aňladýan “Şah Mat” jümlesi...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Welosportuň omnium görnüşi boýunça ýaryşa gatnaşyjylaryň sany artdyryldy
...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17612 sek. ýüklenen baýt: 49310