Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ýumurtga iň ýokumly iýmitdir
Ýumurtga iň ýokumly iýmitdir     ...
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 376 Jogaplar: 0
Aşgabat barada iň gowy aýdymlaryň bäsleşigi yglan ediler
Aşgabat barada iň gowy aýdymlaryň bäsleşigi yglan edilerTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça amala aşyran saparynyň çäklerinde Aşgabadyň dürli döwürlerde döredijilik işgärleriniň, aýdymçylaryň we kompozitorlaryň täze eserleri döretmäge ruhlandyrandygyny, şeýlelikde, paýtagtymyz hakyndaky birnäçe çeper eserleriň, aýdymlaryň döredilendigini belledi....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 324 Jogaplar: 0
Türkmen-belarus DIM-niň arasynda hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi
Türkmen-belarus DIM-niň arasynda hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi26-njy ýanwarda «Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021-2022-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna» gol çekildi. Türkmen-belarus geňeşmelerine Belarus Respublikasynyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Wladimir Makeý gatnaşdy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 273 Jogaplar: 0
Türkmenistan Russiýanyň portlaryndan nebit eksportyny azaldar
Türkmenistan Russiýanyň portlaryndan nebit eksportyny azaldarTürkmenistan, Gazagystan we Azerbaýjan fewral aýynda Ýewropanyň “Transneft” portlaryndan nebit eksportyny ýanwar aýyna garanda azaldar. Bu barada üstaşyr geçirim meýilnamasyna salgylanyp, Interfaks habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 267 Jogaplar: 0
Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli aşgabatly 140 maşgala täze jaý alar
Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli aşgabatly 140 maşgala täze jaý alarŞu ýyl 25-nji maýda belleniljek Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň döredilmeginiň 140 ýyllygy hem-de Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 140 hojalyk täze öýlerde jaý toýuny toýlar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow sişenbe güni paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyranda aýtdy. ...
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 287 Jogaplar: 0
Türkmenistanda erkekleriň we zenanlaryň aýlyk haklarynyň aratapawudy aýdyldy
Türkmenistanda erkekleriň we zenanlaryň aýlyk haklarynyň aratapawudy aýdyldyTürkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti ýurtda iş derejesi baradaky käbir statistiki maglumatlary köpçülige mälim etdi. Maglumatlara görä, ýurdumyzyň ykdysadyýetinde işleýänleriň 45,8 göterimini zenanlar düzýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 299 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti «Garagum» myhmanhanasynyň gurluşygy bilen tanyşdy
Türkmenistanyň Prezidenti «Garagum» myhmanhanasynyň gurluşygy bilen tanyşdySişenbe güni Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň “Garagum” myhmanhanasynyň we onuň golaýynda ýerleşen seýilgähiň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 287 Jogaplar: 0
Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat-Türkmenabat awtobanynyň gurluşygyna baryp gördi
Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat-Türkmenabat awtobanynyň gurluşygyna baryp gördiAşgabat boýunça iş saparynyň çäklerinde türkmen Lideri ýokary tizlikli Aşgabat-Türkmenabat awtomobil ýolunyň gurluşygyna baryp gördi. ...
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 273 Jogaplar: 0
UFC Makgregory alty aý söweşlerden çetleşdirdi
UFC Makgregory alty aý söweşlerden çetleşdirdi​Garyşyk başa-baş göreşiň irlandiýaly söweşijisi Konor Makgregor ýarym ýyl söweşlerden daşlaşdyryldy diýip, MMA Junkie saýty habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 274 Jogaplar: 0
Täjigistan koronawirusdan üstün çykandygyny yglan etdi
Täjigistan koronawirusdan üstün çykandygyny yglan etdi​Täjigistan koronawirus ýokanjyny doly ýeňdi diýip, ýurduň Prezidenti Emomali Rahmon parlamente iberen ýüzlenmesinde aýtdy. Bu barada russian.rt.com habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 281 Jogaplar: 0
"Türkmenpoçta" halkara poçta ibermelerini gaýtadan ýola goýdy
"Türkmenpoçta" halkara poçta ibermelerini gaýtadan ýola goýdy​"Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasy halkara poçta hyzmatyny gaýtadan ýola goýýar....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 193 Jogaplar: 0
"KAMAZ" 2021-nji ýylda Türkmenistana 463 ulag tehnikasyny ibermegi meýilleşdirýär
"KAMAZ" 2021-nji ýylda Türkmenistana 463 ulag tehnikasyny ibermegi meýilleşdirýär​Russiýanyň "KAMAZ" kompaniýasy Türkmenistana 2021-nji ýylyň dowamynda 463 sany ulag tehnikasyny ibermegi göz öňünde tutýar. Bu barada kompaniýanyň sebit wekili Marat Garifulliniň sözlerine salgylanyp, Trend habar berdi....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 225 Jogaplar: 0
Aşgabada bagyşlanan döredijilik bäsleşigi yglan edilýär
Aşgabada bagyşlanan döredijilik bäsleşigi yglan edilýär​Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparynyň barşynda Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bilen gabat gelýändigini, onuň giňden baýram ediljekdigini belläp, bu şanly sene mynasybetli medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşiginiň guralmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 306 Jogaplar: 0
Sanly zibil näme we ondan näme üçin dynmaly?
Sanly zibil näme we ondan näme üçin dynmaly?​Häzir dünýä ilatynyň 60%-den gowragy Internetden peýdalanýar, şol 4,5 milliard adamyň ählisi yzygiderli ýagdaýda täze kontent döredýär. Suratlar, wideolar, resminamalar we hatda sosial ulgamlardaky dostlaryňyz bilen hat alyşmalar sanly giňişlikde az ýer tutmaýar....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaý itleriniň baýramy belleniler
Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaý itleriniň baýramy belleniler​Türkmenistanyň Prezidenti 25-nji ýanwarda Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, Halkara alabaý itleri assosasiýasynyň Köpetdagyň eteginde gurluşygy alnyp barylýan merkezi edarasyndaky işler bilen tanyşdy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
Boeing 2030-njy ýyla çenli bio-ýangyçda uçýan uçarlary çykaryp başlar
Boeing 2030-njy ýyla çenli bio-ýangyçda uçýan uçarlary çykaryp başlar​Amerikanyň Boeing aerokosmiki korporasiýasy 2030-njy ýyla çenli 100% bio-ýangyçda uçup bilýän täjirçilik uçarlaryny ýola goýmaga taýýardygyny habar berdi. Bu kompaniýadan uçarlaryň hereketlendiriji ulgamlaryny kämilleşdirmegi we uçuşlarda bio-ýangyjyň ýüz göterim ulanylmagy üçin global awiasiýa düzgünleşdirijilerinden şahadatnama almagy talap eder diýip, kommersant.ru belleýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 311 Jogaplar: 0
Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyny saklamak boýunça talaplar üýtgedildi
Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyny saklamak boýunça talaplar üýtgedildi​Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirusa garşy “Sputnik V” sanjymynyň saklanyş we daşaýyş temperaturasyny üýtgetdi, indi rugsat berilýän aralyk 2-8 gradus diýip, Saglygy goraýyş ministri Mihail Muraşkonyň beýanyna salgylanmak bilen RIA Nowosti habar berýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 301 Jogaplar: 0
SpaceX ­bir wagtyň özünde uçu­rylan hemralaryň sany­ boýunça rekord goýdy
SpaceX ­bir wagtyň özünde uçu­rylan hemralaryň sany­ boýunça rekord goýdySpaceX kompaniýasy Ka­naweral burnundan orb­ita 143 hemrany çykar­an Falcon 9 raketa gö­terijisini uçurdy. Bu­ bir uçuş üçin kosmik­i enjamlaryň rekord s­anydyr. Bu barada 360tv.ru­ habar berýär.­...
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 298 Jogaplar: 0
Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy25-nji ýanwarda Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy boýunça taýýarlanan taslamalar bilen tanyşdy....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 274 Jogaplar: 0
“Çelsi” Lempardy baş tälimçi wezipesinden boşatdy
“Çelsi” Lempardy baş tälimçi wezipesinden boşatdy​Duşenbe güni, 25-nji ýanwarda Londonyň “Çelsi” kluby iňlis hünärmeni Frenk Lempard bilen hyzmatdaşlygyny bes etdi. Bu barada toparyň saýtynda habar berilýär....
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 272 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19400 sek. ýüklenen baýt: 53421