Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Парламент Туркменистана ратифицировал ряд международных документов
Парламент Туркменистана ратифицировал ряд международных документовФото: arzuw.news....
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Welosipediň energiýasy
Welosipediň energiýasy Welosiped – haçah-da bolsa bir wagt oýlanyp tapylan maşynlaryň iň beýigi bolsa gerek. Welosiped diňe adam energiýasyny ulanyp hereket edýär we ol adam saglygy w...
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 1
Сумма сделок на торгах ГТСБ Туркменистана составила около 3,5 миллиона долларов США
Сумма сделок на торгах ГТСБ Туркменистана составила около 3,5 миллиона долларов СШАЗа неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 9 сделок....
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
ЦБ Туркменистана совместно с АКБ «Рысгал» внедряет систему безналичных расчетов посредством QR-кода
ЦБ Туркменистана совместно с АКБ «Рысгал» внедряет систему безналичных расчетов посредством QR-кодаЦентральный банк Туркменистана совместно с АКБ «Рысгал» проводит работу по введению системы быстрых платежей в Туркменистане. Данное направление предполагает использовать различные способы и механизмы проведения безналичных рас­чётов посредством QR-кода, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».  ...
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Gün energiýasy
Gün energiýasy Siz güneşli howada bedeniňiziň ýada öýüňizdäki howanyň gyzýandygyny duýýaňyzmy? Eger duýýan bolsaňyz, bu gün energiýasynyň täsir edýändiginiň alamatydyr...
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 1
Türkmen keramikaçylarynyň işleriniň sergisi
Türkmen keramikaçylarynyň işleriniň sergisi
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Lukmançylyk galyndylaryny gömmek
Lukmançylyk galyndylaryny gömmek Ýiti gurallardan, beden böleklerinden, ulanyş möhleti geçen dermanlardan dynmak üçin çukurlary ulanmak peýdalydyr. Komposta ýaramly galyndylary (iýmit g...
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 42 Jogaplar: 1
Dökülen simaby nädip aýyrmaly
Termometr ýaly içi simaply zatlar döwlende, simap ownuk bolejiklere dargaýar. Adamlary we haýwanlary ol ýerden daşda saklaň. Gyzdyryjy enjamlary, wentilýatorlary ýa-da kondisionerleri ...
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 1
Galyndylary gaýtdan işlemegiň we ýok etmegiň dürli usullaryny agtaryň
Galyndylary gaýtdan işlemegiň we ýok etmegiň dürli usullaryny agtaryň Galyndylaryň döreýän ýerini, olaryň saklanylýan ýerini, saglyk öýüniň niresinden alnyp gaýdylýandygyny yzar...
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 2
Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...
Bi­ziň kö­pimiz be­jer­gi­de ulan­ýan der­man­la­ry­my­zy süýt bi­len içip, onuň be­je­riş tä­si­rini azald­ýan­dy­gy­myz ha­kyn­da pi­kir eden däl­di­ris. Bu ugur...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan Bank
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
“Halasgäri-tebigat” rowaýat
“Halasgäri-tebigat” rowaýat Ibn Sina çöl-beýewanlarda dermanlyk otlary ýygnap ýörkä, şol ýerlerde düşlän patyşanyň goşunynyň üstünden barypdyr. Patyşanyň özi agyr kesel ...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 1
“Halypa synagy” rowaýat
“Halypa synagy” rowaýat Abu Aly ibn Sinanyň (Lukman Hekimiň) golunda tälim almak, oňa şägirt bolmak uly hormat hasaplanylypdyr. Günlerde bir gün uly baý bilen kembagal bir adam öz ...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 2
S a g l y k—b e g l i k
“S a g l y k—b e g l i k” ( T y m s a l ) Ir zamanlarda bir nebsewür kişi bir zadyny iki etjek bolup, gije-gündiz hars urupdyr. Ýöne näçe hars ursa-da,artdyran zady gözüne az görn...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 1
«Şatumar» HK durmuş himiýasy serişdelerini we parfýumeriýa önümlerini öndürýär
«Şatumar» HK durmuş himiýasy serişdelerini we parfýumeriýa önümlerini öndürýär
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
334 myhmanhana açyldy
334 myhmanhana açyldySyýahatçylyk iň girdejili pudaklaryň biri hasaplanýar. Şol sebäpli bu pudaga has köp maýa goýulýar. Täze syýahatçylyk möwsüminiň başlamagyna gabatlanyp, dünýäniň dürli ýurtlarynda täze myhmanhanalar peýda boldy. Germaniýanyň «TopHotelProjeckt» şereketiniň maglumatlaryna görä, şu aýyň başynda dünýä ýurtlarynda jemi 224 myhmanhana ulanmaga berildi. Otellerde jemi 66 524 otagyň bardygy mälim edildi. Olaryň 135-si Aziýa—Ýuwaş ummany sebitinde açylypdyr.  Demirgazyk Amerikada 93 Ýewropada 60, Ýakyn Gündogarda 14, Latyn Amerikada 10 we Afrikada 10 myhmanhana özüniň ilkinji müşderilerini kabul edipdir....
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Elektrokar alanlara berilýän goldaw dowam eder
Elektrokar alanlara berilýän goldaw dowam ederAlternatiw energiýa çeşmeleri bilen hereket edýän ulaglary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen dünýäniň dürli ýurtlarynda höweslendiriji ýeňillikler döredilýär. Käbir ýurtlarda tölegsiz awtoduralga ýa-da elektrokarlara niýetlenen aýratyn ýol niýetlenen bolsa, Germaniýada elektroulag satyn alan müşderilere pul kömegi berilýär. Ýurduň hökümeti mundan ozal şu aýda möhleti tamamlanjakdygy bellenen bu goldawy indiki ýylyň ahyryna çenli uzatmak kararyna geldi. ...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Halkara kosmos bekedi syýahatçylary kabul eder
Halkara kosmos bekedi syýahatçylary kabul ederABŞ-nyň aerokosmos edarasy (NASA) Halkara Kosmos Bekediniň 2020-nji ýyldan başlap syýahatçylary kabul etjekdigini mälim etdi. Guramanyň ýolbaşçysy Robin Gatens bu maksat bilen her ýylda iki gatnawyň amala aşyryljakdygy belledi. Ilkinji bölegi 1998-nji ýylda uçurylan halkara beketde 2011-nji ýyldan bäri kosmonawtlar yzygiderli bolup, ylmy barlaglary geçirýärler. NASA-nyň maliýe boýunça ýolbaşçysy Jeff DeWit täze ädimiň täze maddy mümkinçilikleri hödürlejekdigini aýtdy. Halkara Kosmos Bekedi Ýerden 350 kilometr töweregi ýokarda, sagatda 28 müň kilometr tizlik bilen aýlanýar. Ýeriň daşyndaky aýlawyny 90 minutda tamamlaýan beketdäki kosmonawtlar günde 16 gezek Günüň doguşyna we batyşyna tomaşa edip bilýär. Beket  Russiýa, ABŞ, Ýaponiýa, Kanada we Ýewropa ýurtlarynyň gatnaşmagynda işledilýär....
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Elektron enjamlarynyň gaýtadan işlenilmegi
Elektron enjamlarynyň gaýtadan işlenilmegi Kompýuterler, el telefonlary we radio ýaly elektrik enjamlarynyň önümçiligi köp serişdeleri talap edýär. Şeýle hem elektrik enjamlaryň düz...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 1
Arassa önümçiligiň hoşboý ysy
Arassa önümçiligiň hoşboý ysy San-Fransiskonyň (ABŞ) baýyrlarynyň gözelligi dünýädäki syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Köp sanly kiçiräk restoranlarda satylýan önüm...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 1
Himiki galyndylary howpsuz ýok etmek
Himiki galyndylary howpsuz ýok etmek Uly we kiçi saglyk öýleriniň köpüsi himiki galyndylaryndan howpsuz ýok etmek babatda kynçylyklara duş gelýärler. Uly lukmançylyk merkezleriň rentge...
Ýazylan wagty: 08 июня 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 1
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26056 sek. ýüklenen baýt: 52061