Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkiýe-de halkara nahar bäsleşigi...
2013-nji ýylyň başlaryna Türkiýe-de halkara nahar bäsleşiginiň ýarym finalyna ýer eýeçiligini etdi. Bäsleşige 60 ýurtdan 2 müň aşpez gatnaşdy. Halkara derejesinde geçirle...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2013 Ýazan Marala
14 Okalan sany: 1843 Jogaplar: 3
Sport degişmeleri gysga setirlerde...
                                              ...
Ýazylan wagty: 17 февраля 2013 Ýazan Betman
31 Okalan sany: 847 Jogaplar: 2
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sport we sagdynlyk barada aýdan parasatly sözleri..
Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sport we sagdynlyk barada   aýdan parasatly sözleri
Ýazylan wagty: 16 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
38 Okalan sany: 5479 Jogaplar: 0
Futbol barada degişmeler...
     Futbolçy bir çen bolansoň, futbol bilen meşgullanmasyny bes edensoň, iki hepdeläp düýş görýär. Düýş...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2013 Ýazan Betman
44 Okalan sany: 948 Jogaplar: 2
“Dünýä Çempionlaryny nädip ýetişdirmeli?”
    Megerem, Garaşsyzlyk türkmen milletimiziň iň naýbaşy, iň beýik, iň uly baýramçylyklaryň biri bolsa gerek?! Şeýle ajaýyp döwürde ýaşam...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
33 Okalan sany: 802 Jogaplar: 1
“Bedenterbiýe we sport” žurnaly
    Hormatly Prezidentimiz türkmen spordyny ösdürmek barada yzygiderli alada edýär. Taryh üçin örän gysga döwürde ençeme sport desgalary işläp...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
42 Okalan sany: 1424 Jogaplar: 3
♥♠♣•♂♀ ýaly şekiljikleriň emele gelşi
Ýokardaky şekiljikleri emele getirmek üçin klawiaturada ALT düwmejigi basyp, sanlaryň yzygiderligine bassaňyz şu aşakdaky şekilleri alyp bilersiňiz. ♠♣♦♥
Ýazylan wagty: 14 февраля 2013 Ýazan HEZRET
136 Okalan sany: 16027 Jogaplar: 10
5 МИФОВ О ПРОСТУДЕ
Простуда по праву считается самым распространенным заболеванием. Благодаря такой «...
Ýazylan wagty: 14 февраля 2013 Ýazan Shutnick
21 Okalan sany: 668 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň ykdysady ösüşi.
2007-nji ýylda kabul edilen „Durmuş üpjünçiligi hakynda“ Türkmenistanyň Bütewi Kanuny we Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda gazananylan ägirt uly ykdysady üstünlikler hem-de umumy ylym ulgamynda, lukmançylyk ylgamynda gazanylan öňe gidişlikler uly netijeleri berdi.           Garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanyň territorial bölünişigi ykdysady-durmuş talaplaryna laýyk getirildi. Öňki territorial birlikleriniň atlary millileşdirildi: oblast-welaýat, raýon-etrap boldy. Döwletimizde köp geografiki atlar millileşdirildi, ýerler taryhy döwürlerden - ata-babalarymyzdan gelýän atlaryny aldylar. Ýerleriň käbirlerine Türkmeniň milli gahrymanlarynyň, taryhy şahslarynyň atlary berildi....
Ýazylan wagty: 08 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
99 Okalan sany: 11084 Jogaplar: 0
Sport täzelikleri.
            Türkmen talyplary Kazan şäherinde geçiriljek tomusky Uniwersiýada şu günlerden taýýarlyk görýärler. Talyplaryň sport baýramçylygy hasaplanýan Uniwersiýa adany esaslandyryjy Žan Petižan ony ilki “Uniwersitetleriň olimpiýa oýunlary“ diýip atlandyrmak isläpdir. Emma häzirki zamanyň olimpiýa oýunlaryny esaslandyryjy  Pýer-de Kuberten bu teklibi üzül-kesil goldamandyr. Şeýlelikde, ilkinji Uniwersiýada “Talyplaryň halkara ýaryşlary“ ady bilen geçirilipdir. Uniwersiýada 6-njy iýuldan 17-nji iýula çenli aralykda dowam edip oňa 17-28 ýaş aralygyndaky  talyplara gatnaşmaga hukuk berilýär. Türkmen talyplary sportuň  15-e golaý görnüşinden gatnaşarlar.                ...
Ýazylan wagty: 08 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
90 Okalan sany: 8576 Jogaplar: 1
Как чистить золотые украшения
Мыльный раствор
Ýazylan wagty: 05 февраля 2013 Ýazan Shutnick
56 Okalan sany: 6341 Jogaplar: 1
20 фактов о пищеварении
Предлагаем вашему вниманию подборку любопытных фактов о пищеварении.1. Ваш пищеварительный ...
Ýazylan wagty: 05 февраля 2013 Ýazan Shutnick
123 Okalan sany: 7622 Jogaplar: 1
Terbiýäniň jadyly dünýäsi.
Çaga körpelikde edep, bilim-terbiýe bermek bilen onuň zehinini, başarnyklaryny, ukyplaryny dogry ugra gönükdirmek zerurdyr. Çagany islendik ugra gönükdirmegiň ilkinji şerti ony nämedir bi...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2013 Ýazan HEZRET
29 Okalan sany: 920 Jogaplar: 1
«Нешеден саплананың соңкы ойланмалары».
Gundogar-news.com saýtyndan alyndy:Мен 17.01.2013 й. чыкан «Неше ёк, ахы ёк» ат билен чыкан мака...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
60 Okalan sany: 6736 Jogaplar: 4
Suratkeş Mäterguly Orazberdiýewiň 75 ýaşy mynasybetli gurnalan şahsy sergisiniň açylyş dabarasy.
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Çeprçilik sergiler müdirligi Sizi Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uly mugallymy...
Ýazylan wagty: 31 января 2013 Ýazan NEXTTM
24 Okalan sany: 962 Jogaplar: 1
Bägüller – söýginiň güli...
Gülleriň ajaýyp gözelligi mydama adamlaryň göwnüni götermek bilen, olaryň köňül aramyna hoşamaýlyk aralaşdyrýar. Megerem, siziň her biriňiziň öz göwün söýe...
Ýazylan wagty: 31 января 2013 Ýazan Marala
23 Okalan sany: 1380 Jogaplar: 1
Neşekeş
Neşe adamyň ruhy ýagdaýyna erbet täsir edýändigi hemişe siziň ýadyňyzda bolsyn. Adam nähili oňat terbiýeli bolsa-da, neşä özini aldyransoň, düýpgöter üý...
Ýazylan wagty: 30 января 2013 Ýazan NEXTTM
33 Okalan sany: 690 Jogaplar: 3
1 milliard adamlaryň gündeki endigi! (SEN şolaryň birimi ?...)
Ýetginjekler bukyja ýerde, ojagaş gowy zady elden-ele geçirip daşyna geçdiler, ýöne hezilini görüp bilmediler. Ýa-da Afrika ýurtlarynyň biriniň polisiýa işgäri, ojagaş zat bilen, jen...
Ýazylan wagty: 30 января 2013 Ýazan HEZRET
53 Okalan sany: 10478 Jogaplar: 2
Bagtly bolmak hakda...
1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüňizi bagtly saýyň!2. Öz söýýän käri...
Ýazylan wagty: 29 января 2013 Ýazan NEXTTM
56 Okalan sany: 15471 Jogaplar: 2
Sport täzelikleri...
...
Ýazylan wagty: 29 января 2013 Ýazan Betman
12 Okalan sany: 969 Jogaplar: 1
«« « 613 614 615 616 617 619 620 621 622 623 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24062 sek. ýüklenen baýt: 50619