Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gandbol ýaryşy
Mart aýynyň 25-28 aralygynda 2-nji orta mekdepde sp...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Mayichka
6 Okalan sany: 540 Jogaplar: 9
Geçirlen bäsleşikleriň netijeleri...
Basketbol sport mekdebiniň sport zalynda 18 ýaşdan ýokary oglan-gyzlaryň arasynda basketbolyň 3x3 görnüşi boýunça Türkmenistanda birinjiligi almak ugrunda...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 523 Jogaplar: 4
TÜRKMENIŇ
Magtymguly pragynyň "Türkmeniň" diýen goşgy setirlerini okamaga çagyrýarys, köpiňiz öňler okansyňyz ýöne bu goşgy näme hakynda ýazylandygy bara-da kim nähili düşünýän bolsa öz pikirleriňizi teswirler arkaly ýazyp bilersiňiz!,  ...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Marala
5 Okalan sany: 759 Jogaplar: 8
Watanymyzyň welaýatlarynda täze binalaryň açylyş dabaralary
Şu gün Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň “Ata” geňeşliginiň Ata obasynda ...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Krassavchik
6 Okalan sany: 499 Jogaplar: 5
Samsung выпустит Galaxy Tab с 10-дюймовым Full HD дисплеем
Информаторы...
Ýazylan wagty: 26 марта 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 534 Jogaplar: 2
"Täze Dünýä" провела розыгрыш призов.
23 марта прошел второй розыгрыш призов среди покупателей "Täze Dünýä". Все призы, были вручены в результате розыгрыша. Мероприятие прошло в веселой и непринужденной обстановке. Актовый зал был заполнен полностью. Всем участникам были вручены купоны на скидку в магазине "Täze Dünýä" и небольшие подарки от компании Dünýä Çaýlary. ...
Ýazylan wagty: 26 марта 2013 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 594 Jogaplar: 5
Sportyň görnüşleri boýunça höwesek çagalar
         Ýaş nesli beden taýdan sagdynlyga, watan söýüjilige ruhlandyrmak hem-de bedenterbiýäniň we sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga höwes döretmek hem-de olaryň sport ussatlygyny ýokarlandyryp, halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmek maksady bilen biziň ýurdumyzda ençeme sport mekdepleri gurnaklar işleýär....
Ýazylan wagty: 26 марта 2013 Ýazan NEXTTM
5 Okalan sany: 798 Jogaplar: 5
TIGIR SÜRMEK
Şu gün sagat 15:00 da Bekrewe ýolunyň 6-njy kilometrliginde Türkmenistanyň ýokary okuw mek...
Ýazylan wagty: 26 марта 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 732 Jogaplar: 13
Işewürlik we zehin utgaşdyrylanda
Hususy işewürligiň uly bolmadyk maşgala görnüşleri biziň ýurdumyzda telekeç...
Ýazylan wagty: 26 марта 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 655 Jogaplar: 7
Ýaşaýyş jaý etrapçasy gurulýar
Aşgabadyň günorta böleginde Ýunus Emre köçesiniň ugrunda “Parahat-7/1“ ki...
Ýazylan wagty: 25 марта 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 548 Jogaplar: 5
Hojamuhammet Toýçyýew bilen taýýarlanan söhbetdeşlk.
Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk inistitutynyň sport fakultetiniň 4-nji ýyl talyby, sportuň agyr atletika görnüşinden  halkara derejeli s...
Ýazylan wagty: 25 марта 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 673 Jogaplar: 7
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!
Hormatly agzalar “Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli “NextTM.com”-yň administrasiýasy nobatdaky bäsleşigine başlaýar. Bäsleşikde agzalar “Suw damjasy - Alty...
Ýazylan wagty: 24 марта 2013 Ýazan Permann
28 Okalan sany: 1687 Jogaplar: 4
Türkmen samboçylary kämilleşýär
Ýazylan wagty: 23 марта 2013 Ýazan Mayichka
6 Okalan sany: 523 Jogaplar: 6
Türkmenistan pagtaçylygyň önümçilik binýadyny döwrebaplaşdyrýar.
Türkmenistanda gowaçanyň ýokary hilli tohumyny taýýarl...
Ýazylan wagty: 23 марта 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 539 Jogaplar: 3
Berzeňňi şypahanasy
Biziň ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny dikeltmekde şypahanalar saglygy goraýyş ulgamynyň möhüm pudaklaryň biri bolup hyzmat edýär. G.Berdimuhamedowyň &n...
Ýazylan wagty: 23 марта 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 2728 Jogaplar: 3
Nowruz baýramyna bagyşlanan bäsleşik
Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda Nowruz baýramçylygyna bagyşlanyp sporuň 6 görnüşinden bäsleşikler geçirildi.Bu bäsleşige ýokary okuw mekdepleriniň sportç...
Ýazylan wagty: 22 марта 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 659 Jogaplar: 3
Nowruz baýram gutlag.
Hormatly  agzalary menem siziň uludan belläp oturan Nowruz baýramyňyzy  NextTM.com saýtynyň adyndan mähirli gutlaýaryn! Gutlamak bilen size, ber...
Ýazylan wagty: 21 марта 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 1233 Jogaplar: 2
Туркменистан, Афганистан и Таджикистан свяжет новая железная дорога 21.03.2013
В Ашхабаде, во Дворце Рухыет, состоялась трехсторонняя встреча Президента Туркменистана Г...
Ýazylan wagty: 21 марта 2013 Ýazan HEZRET
3 Okalan sany: 810 Jogaplar: 2
Gündogarda nowruzyň taryhy.
Ýazylan wagty: 20 марта 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 1132 Jogaplar: 4
Maksatlaryň myrat tapsyn ,türkmen türgeni!
Geçen günlere, yzda galan ýyllara baha berlende, olaryň gymmaty edilen işler, ýetilen sepgitler bilen ölçelýär. Ýurdumyzyň ösüşlerine ser salanyňda, g...
Ýazylan wagty: 20 марта 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 617 Jogaplar: 3
«« « 620 621 622 623 624 626 627 628 629 630 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21982 sek. ýüklenen baýt: 49279