Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

LÄŞGE....
BIR GÜN BIRADAM  BAZARDAN L...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 732 Jogaplar: 2
Ýaraşar........
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 626 Jogaplar: 1
Täze ýyl arzuwy......
Biz, nesip bolsa Täze ýyl baýramçykygyny şäheriň gözel ýerinde ýerleşýän Älem dünýäsin-de geçirmekçi, sebäbi. gözelligini özünde jemleýän  Älem dünýäsinde bezelen arçanyň boýy  37 metr bolup, çar ýana öwüşgin berýan dürli reňkli yşyklary hem uzakdan görenleri  haýrana galdyrýar. Şeýle-de hem ertekilerdäki ýaly owadan arçanyň daş töwereginde Aýaz-baba, garpamyk, çagalar, bäş welaýatymyzdan hem gelen aýdym-sazandarlar, wäşiler,artistlar we tans toparlary bilen gurnalan çykyşlary  biziň göwnümizi şatlandyrar. ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 638 Jogaplar: 2
Названы 50 лучших альбомов 2012 года
Известное американское музыкальное онлайн-издание Pitchfork опубликовало список "50 лучших альбомов 2012 года". ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 673 Jogaplar: 1
Ýürek Söýgüsi....
...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 902 Jogaplar: 0
"Desktop" üçin Gün bilen baglanyşykly suratlar...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 693 Jogaplar: 1
Garynja bilen pil.....
Garynja bilen pil suwa düşýän ekenler birden
Ýazylan wagty: 21 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 715 Jogaplar: 0
Taze Yylda......
Täze Ýylda.
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 938 Jogaplar: 3
Taze yylynyz gutly bolsun adamlar! .....
Taze yylynyz gutly bolsun adamlar!  2013-nji yyl bizin hemmamiz ucin dushuml...
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 2492 Jogaplar: 1
Täze ýylyň şat toýy bolmaz onuň deň taýy GUTLAG....
                             ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Betman
3 Okalan sany: 1039 Jogaplar: 2
Horlanmanyň täze usuly.....
  Bir semizje aýal lukmandan nädip horlanmalydyny soraýar,  Lukman: Siz bir bölejik gara çörek iýmeli ýany bilen bir käse ýuwanjak gök çaýiçm...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 571 Jogaplar: 2
Ilki SMS-i yazan dali.......
   Mana salam bermedik sen dali Salamyna garashan men dali  dalini soyen sen dali  Sana dali diyen men dali              ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 818 Jogaplar: 2
Почему в пассажирских самолетах нет парашютов?
Существуют международные правила, согласно которым, парашют не в...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Permann
1 Okalan sany: 671 Jogaplar: 1
Söýgi-söýgi-söýgi ýene-de söýgi.....
     Söýgi-söýgi-söýgi ýene-de söýgi,          Ençeleriň ýür...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 2014 Jogaplar: 1
Sowukda üşän goja......
     Gyşyň sowuk bolan ýyly bir gün Garry goja kempiri bilen ýyljajyk öýde çaý içip otyr ekenler, bir salymdan gök çaý içip keýpini go...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 700 Jogaplar: 1
Söýgi näme?.......
Söýgi näme diýip soradym taldanol diýdi söýgümi gidirip goldan,örtenip miwesiz galdym men guzym,indi miwäm ýok-daboýum bar uzyn...söýgi näme diýip soradym Hozdanhoz diýdi ýenilip bir ajap gyzdangabygym gatady çüruşdi maňzymondan beýlesinemözüň bil oglum...! söýgi näme diýip soradym bir gara gargaol diýdi: Sataşyp yşk diýen urga,garalyp galdym men bişirdi hazanedil pamyk ýaliak guşdum ozal.... söýgi näme diyip ýüzlendim serçäol diýdi: Entedip gijeden gijäagrammy myşgala getirdi yşgymmen ozal dunýädein uly guşdum.... Söýgi näme diýdim zynjyrly Daläpikiriň bilmek aýip zat däl-ä !Dali jogap berdi elhenç ses bilenmen men men !!!ynha söýgi men.... söýgi näme diýdim bir ajap GYZAol iki elini uzadyp yza,diýdi: soygi meniň edebim haýamýogsa şol ýigidiGysardym eýýäm...söýgi näme diýdim şahyra garapşahyr bir ýilgyrdy kellesin yrapdiýdi: sorag bar-da jogap ýok yşka,jogap bir basgadyrsöýgi bir başgaa.....
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 5798 Jogaplar: 3
Söýginiň gadyryn bilgin diýseler......
   ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2012 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 719 Jogaplar: 2
Последний человек на Луне
14 декабря прошло ровно 40 лет с тех пор, как нога человека в последний раз ступала по поверхн...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2012 Ýazan Shutnick
12 Okalan sany: 836 Jogaplar: 7
Futbol boýunça klublaryň arasyndaky DÜNÝÄ ÇEMPIONATY 2012
 Futbol boýunça klublaryň arasyndaky DÜNÝÄ ÇEMPIONATY 16-njy dekabrda tamamlandy. Koriantians (Braziliýa) - Çelsi (Angliýa) arasyndaky ýaryş Ýaponiýanyň Ýokogama ş. Halkara stadionynda 94.40 minut dowam etdi. Gerrero Hose-Paolo (Koriantians) 9-njy belgili oýunçy tarapyndan 69-njy minutda pökgini Çelsiniň derwezesinden geçirýär we şonluk bilen ýeňiş brazillerde galyar.   3-nji ýer boýunça Monterreý (Meksika) - Al-Ahli (Müsür) arasyndaky ýaryş bolýar. Monterreýiň oýunçylary 3-nji minutda Korona Hesus we 66-njy minutda Delgado Sezar tarapyndan Al-Ahli-niň (Müsür) derwezesinden geçirýärler we ýeňiş gazanýarlar....
Ýazylan wagty: 16 декабря 2012 Ýazan NEXTTM
18 Okalan sany: 802 Jogaplar: 6
Bitaraplyk bayramynyň 17-i ýyllyk şanly toýy.....
Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň mähriban halky, men siziň hemmäňizi Bitaraplyk bayramynyň 17-i ýyllyk şanly toýy hem-de Talyplar güni  bilen gutlaýaryn. Gutlamak bilen Size berk jan saglyk, agzybirlik,asudalyk,uzak ömür, öýleriňizde bereketiňiziň köp bolmagy we çaga gülküsiniň hemişe ýaňlanyp durmagyny Beýik biribardan arzuw edýärin. Şeýle-de bu gün Bitaraplyk baýramçylygyny we Talyplar gününi hem ýatdan çykmajak günleriň biri höküminde kabul edip bilersiňiz. Sebäbi  şu ýyl, günüň-aýyň- ýylyň (12-12-12) biri-birine meňzeş sanlaryň gabat gelmegi  bilen öz aýratynlygyny görkezýär. Hormatly agzalar şular ýaly meňzeş sanlaryň ýene-de müň ( 1000) ýyldan gaýtalanýandygy üçin biri-birimize baýramçylyk gutlaglary,ýatdan çykmaýan we gaýtalanmajak pursatlary, öz maşgalalaryňyz we dostlaryňyz hem-de siziň bilen durmuş gurup,ömir baky bile boljak söýen gyzyňyz bilen Kafedyr-restoranlarda, saçak başynda, seýilgählerde 12,12,12-sine Bitaraplyk we Talyplar güni mynasybetly biri-biriňiz bilen bir näçe wagtdan soňam, ýatlar ýaly gowy pursatlary bellemegiňizi arzuw edýärin. Baýramyňyz gutly mübärek bolsun!...
Ýazylan wagty: 12 декабря 2012 Ýazan Betman
12 Okalan sany: 1159 Jogaplar: 1
«« « 661 662 663 664 665 667 668 669 670 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,30067 sek. ýüklenen baýt: 50809