Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

arhiwimden
1. bir adam ýarygije ylgap ýörmüş, näme üçin? Ukusy gaçypmyş, şony kowalaýarmyş 2. bir adam öýlenensoň bagtsyz bolupdyr şonuň üçin özüni içgä beripdir.. bir gün agşam serhoş bolup öýüne gelende gapyny açyp-açmanka ölüpdir. Näme üçin? Aýaly gözüne iki bolup görnüpdir. 3. bir adamyň agramy ýeňil bolsa-da ýatan krowaty döwülýämiş. Näme üçin? Ukusy agyrmyş 4. bir adam elinde sagady bolmasa-da sagadyň näçedigini bilýärmiş. Nädip? Diwar sagadyna seredip 5. serhoşlar haýsy alym hakynda “şolam bizdendi” diýýarler? Dünýäniň aýlanýandygyny birinji aýdan Galileo hakynda 6. bir gara saçly adam 18 etažly bir jaýdan aşak gaçyp ýere düşende saçy ýok eken, saçlary bolsa 2-3 sagatdan soň aşak gaçypdyr. Näme üçin? O saçyň düşmesini gijikdirýän şampun ulanýan eken 7. aýallar haýsy zady özlerinde bolsa-da ýoldaşynyňkyny alyp ulanýarlar? Familiýa 8. bütin dünýädäki adamlar haýsy kanuna islese-islemese-de uýýarlar? Grawitasiýa kanunyna 9. haýsy kapitanlar gämisi batanda gämini terk edýärler? Ýüzüp bilýänler 10. bir adam harby dabara bilen gömülmegi üçin nähili bolmaly? Öli 11. biri şkafyndan güpürdi eşidip açypdyr. Näme görüpdir? Eşikleriniň modasy geçip barýamyş 12. doktorlar näme üçin ellik geýýärler? Hassa ölse barmak yzy galmasyn diýip...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2012 Ýazan Aurora
5 Okalan sany: 900 Jogaplar: 3
Temamyz: Ayal elementinin ayratynlyklary!(degishme)
siz pikir etdinizmi jynsy ayal bolan adamlaryn ayratyn...
Ýazylan wagty: 29 сентября 2012 Ýazan Arantes
5 Okalan sany: 2860 Jogaplar: 13
Jahanda naler goruner?!
BANPO KOPRUSI-G.O KOREA
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan Arantes
5 Okalan sany: 4562 Jogaplar: 41
karikaturalar
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan Aurora
6 Okalan sany: 6540 Jogaplar: 10
Next Tm.com Türkmen ýaşlary bilen...
Ata Watan gün saýyn ösýär, gözelleşýär, abraýy tug deýin belende galýar. Şonuň ýaly-da internet ulgamynda türkmen saýtlary artýar. Next TM .com hem şol saýtlaryň biri....
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 3777 Jogaplar: 4
NEXT TM
     Salam hormatly next-daşlar, meniň hem nesibämde bu saýta agza bolmak bar ekeni.  nextTM geljekde gowy saýtlaryň biri bolar diýe...
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 2284 Jogaplar: 10
wi fy signaly guychlendirmek
 Усилитель сигнала Wi-Fi 1.Промываем банку водой. 2.Отламываем открывашку. 3.Отрезаем донышко. 4.Отрезаем верхнюю часть, но не целиком - оставляем кусочек неразрезанного металла. 5.С обратной стороны делаем сплошной разрез. Разгибаем, делаем подобие антенны. 6.С помощью жвачки или пластилина закрепляем на роутере. 7.Усилитель сигнала готов. Не забываем направить отражатель в нужную сторону. ...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2012 Ýazan Permann
2 Okalan sany: 1406 Jogaplar: 7
salam
Salam next-daslar men bu sayta ertirin usti bn geldim mana maslahat berayin
Ýazylan wagty: 23 сентября 2012 Ýazan Joshbush
1 Okalan sany: 1064 Jogaplar: 12
IQ тест от самой умной на Земле
...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2012 Ýazan Salam
3 Okalan sany: 1089 Jogaplar: 4
Книга Рекордов Гиннеса: 7 лучших новых рекордов
Ýazylan wagty: 21 сентября 2012 Ýazan Salam
0 Okalan sany: 1524 Jogaplar: 0
Suratlar perman productions ....))
...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2012 Ýazan Permann
6 Okalan sany: 1927 Jogaplar: 13
Myhmanysyn bu dunyanin
Pes pälli bol, ynjytmawer, kemsitmäwer hiç kimsäni, Synaýandyr, bu bäşgünlik synaw dünýäsi, ynsany. Haýyr işe gümra bolgyn, çykmanka bu teniň jany Hasapsyz zat ýokdyr asla...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2012 Ýazan Bayko
7 Okalan sany: 1324 Jogaplar: 7
SÖÝGI SONETI
Söýgini ezizläp, setire salyp,Men saňa goşgudan çemen bagladym.Gözlerňi ýaglygyň ujuna çalyp,Öten agşam sen nämüçin agladyň?Çekdi...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2012 Ýazan Kab
12 Okalan sany: 2756 Jogaplar: 17
taze saytda tazelik dorederis belki?!
Salam agzalar! Ilki bilen taze saytymyz gutly bolsun! :) Men shuwagt pikir etdim, internetde maglumat gozlanimizde turkmenche maglumata gaty az dush gelyas! Tur...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2012 Ýazan Arantes
7 Okalan sany: 1493 Jogaplar: 13
Fransuz hepdeligi Muhammet pygamberi ýaňsylaýar
Fransiýanyň  "Charlie Hebdo" atly satiriki hepdeligi çarşenbe güni Muhammet pygamberi ýaňsa alýan karikaturalaryň bir toplumyny çap etdi. Fransuz musulmanlarynyň lideri Mohammed M...
Ýazylan wagty: 20 сентября 2012 Ýazan FCAnji
4 Okalan sany: 1132 Jogaplar: 3
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz...
El telefonlaryny deňeşdirmek isleseňiz ... Tehnologiýa gün saýyn ösýär, özgerýär. Şonuň ýaly-da bahalary hem gitdigiçe arzanlaýar...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Salam
2 Okalan sany: 1392 Jogaplar: 0
«« « 671 672 673 674 675

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,27375 sek. ýüklenen baýt: 45050