Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Dünÿä futboly
Argentina ýygymynyň futbolçysy Martin Palermo 1999-nji ýylda Latyn Amerika kubogynda Kolumbiýa ýygyndysyna garşy yzly yzyna 3 penaltini urup bilmedi. Netijede, Argentina 0:3 hasap bilen utuldy....
Ýazylan wagty: 31 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Şriftografiýa
Şriftografiýa Şrift-metbugat işiniň esasy hökmünde.Ýazuw üsti bilen berlen habarlaryň adamlar tarapyndan çalt kabul edilmegi. Görüş arkaly kabul edilen maglumatlaryň adamyň aňynda u...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Çap zolagynyň bezegi we döwürleýin neşirleriň bezeginde esasy ugurlar
Çap zolagynyň bezegi we döwürleýin neşirleriň bezeginde esasy ugurlar Kompozision–grafiki modelirleme.Häzirki döwürde gazetleriň we Žurnal-laryň bezeginiň ýagdaýy. Gazet ne-şire b...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Radioýaýlymyň işiniň guralyşy
Radioýaýlymyň işiniň guralyşy Radioýaýlymlaryň gurluş aýratynlyklary. Radioýaýlymlaryň niýetlenişi boýunça bölünişi. Radioýaýlymlaryň gepleşikleriniň guralyşynyň esasy et...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
World wide web tehnologiýalarynyň taryhy
World wide web tehnologiýalarynyň taryhy Habarlaryň ýerleşdirilişiniň görnüşleri. Web saýtlaryň maksatnama üpjünçiligi.Internetiň üsti bilen müşderilere elektron poçta hyzmatlary...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
HALYÇYLAR ÜÇIN MAŞKLAR TOPLUMY
HALYÇYLAR ÜÇIN NIŸETLENEN MAŞKLAR TOPLUMY Size hödürlenjek maşklar toplumyny oturymly iş ornunda zähmet çekýän işgärleriň gün tertibine girizmek aýratyn ähmiýetlidir. Esasan hem,...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Aşgabadyň depginli ösüşiniň suratlardaky beýany
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
KENARÝAKA GANDBOL: TARYHY WE DÜZGÜNLERI
KENARÝAKA GANDBOL: TARYHY WE DÜZGÜNLERI Dünýäde sportuň köp sanly we dürli görnüşleri hereket edýär. Olaryň käbiri ýerli bäsleşikleriň derejesine mahsus bolmagynda galýar, käbiri...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
SAGALDYŞ AEROBIKASYNYŇ DÖREMEGINIŇ WE ÖSÜŞINIŇ TARYHYNDAN
SAGALDYŞ AEROBIKASYNYŇ DÖREMEGINIŇ WE ÖSÜŞINIŇ TARYHYNDAN Saz astynda ýerine ýetirilýän beden maşklary (çeper, aýallar we depginli gimnastika) XIX asyryň ortasyndan başlap dürli gimn...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
FUTBOLÇYLARYŇ TÜRGENLEŞIGI
FUTBOLÇYLARYŇ TÜRGENLEŞIGI Futbolçylaryň sport türgenleşigi – terbiýäniň we öwretmekligiň maksada gönükdirilen çylşyrymly we uzak wagtlaýyn prosesidir. Onuň esasy maksady – ýö...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
TOPY OÝNA GIRIZMEK
TOPY OÝNA GIRIZMEK Her bir oýun ýa-da duşuşyk topy oýna girizmeklik bilen başlanýar. Topy oýuna girizmek üçin iki gezek mümkinçilik berilýär. Topy oýna girizýän oýunçy garşydaşyn...
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti halyçylary we dokma senagatynyň işgärlerini sylaglady
Türkmenistanyň Prezidentiniň baýramçylyk mynasybetli gol çeken Permany bilen:
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türkmenistanda 6-njy iýunda galla oragyna girişiler
Türkmenistanda şu ýylyň 6-njy iýunyndan galla oragyna girişiler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 25-nji maýda geçirilen göni aragatnaşyk arkaly mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada: "Möhüm möwsüm bolan galla oragy ýakynlaşyp gelýär. Gallaçylaryň öňünde durýan indiki wezipe — köp zähmet siňdirilip, yhlas bilen ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnap almakdan ybaratdyr" diýmek bilen, Ahal, Mary, Lebap welaýatlarynda 6-njy iýundan, Daşoguz we Balkan welaýatlarynda bolsa 13-nji iýundan galla oragyna başlamaga ak pata berýändigini mälim etdi....
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
"Sport" teleýaýlymynda halkara sport ýaryşlaryny ýaýlyma bermek üçin daşary ýurt kompaniýasy bilen şertnama baglaşylýar
Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa 25-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berdi. Şol mejlisde wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna “Sport” teleýaýlymynda halkara sport ýaryşlaryny ýaýlyma goýbermek barada daşary ýurt kompaniýasy bilen şertnama baglaşmak hem-de çykdajylary tölemek hakyndaky çözgüdiň taslamasyny hödürledi....
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Hokkeý meýdança
Hokkeý meýdança Şaýbaly oýnalýan hokkeý oýnunyň düzgünnamasynda mahabat (reklama) ýazgylary buza, gorag erňeklere, aýnalara, torlara, derwezelere ýa-da oýunçylar we jerime alan oý...
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Karting ýaryşy
KARTING Karting – kiçi maşynlardaky uly ýaryşlardyr. Karting ýaryşy Ramadan, motosikl dwigatellerinden we oturgyçdan durýan uly bolmadyk awtomobiller bolan kartinglerdäki ýaryşlar gi...
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Dreg-reýsing awtoýaryşy
Dreg-reýsing awtoýaryşy Gurluşy boýunça dregcter kuwwatly motory bolan aňryýäk ýeňilleşdirilen gurluşa eýedir, dolandyryş serişdeleri, tersine, ýygy-ýygydan ýeterlik derejede ýöne...
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Awtokross ýaryşy
Awtokross ýaryşy Öňki SSSR-de meşhurlyk gazanýar, sebäbi oňa ýeterlik derejede modifisirlenen ýol awtomobilleri gatnaşdyrylypdyr, bu bolsa onuň göze gelimliligine täsir edipdir: tomaşa...
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
DÖWÜRLEÝIN NEŞIRDE IŞI GURAMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY BOÝUNÇA BÖLÜNILIŞI
IŞIŇ PUDAKLAÝYN AÝRATYNLYKLARY, DÖWÜRLEÝIN NEŞIRDE IŞI GURAMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY BOÝUNÇA BÖLÜNILIŞI Islendik düzümde bolşy ýaly, gazetleriň, žurnallaryň, radionyň we telewideni...
Ýazylan wagty: 28 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
SPORT ÝARYŞLARYNDA ÇYLŞYRYMLY ÝAGDAÝLARYŇ DÖREÝŞI
SPORT ÝARYŞLARYNDA ÇYLŞYRYMLY ÝAGDAÝLARYŇ DÖREÝŞI Türgenleriň oýun döwründäki ýagdaýlary olaryň özüne bagly bolmadyk birnäçe aýratynlyklar zerarly çylşyrymly pursatlaryň ý...
Ýazylan wagty: 27 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
«« « 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16352 sek. ýüklenen baýt: 50189