Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

TÜRKMENISTANYŇ HALK SURATKEŞI ANNADURDY ALMÄMMEDOWYŇ ŞAHSY SERGISI AÇYLDY
Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Halk suratkeşi, nakgaşçylyk we teatr-dekorasiýa sungatynyň tanymal suratkeşi, 53 ýyl mugallymçylyk zähmetini...
Ýazylan wagty: 13 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
Ýazylan wagty: 13 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
Ýazylan wagty: 13 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Nuriddin Niýazow žipowis muşdaklaryny döredijilikde filosofiýa bilen tanyşdyrdy
Nuriddin Niýazow žipowis muşdaklaryny döredijilikde filosofiýa bilen tanyşdyrdy
Ýazylan wagty: 13 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi
Ýazylan wagty: 12 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
Ýazylan wagty: 12 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Soçide RF-niň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Soçide RF-niň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy
Ýazylan wagty: 12 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-hytaý innowasiýa forumyna gatnaşyjylara üstünlikli işlemegi arzuw etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-hytaý innowasiýa forumyna gatnaşyjylara üstünlikli işlemegi arzuw etdi
Ýazylan wagty: 12 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Dynç alyş günleri berilmezden, bellenilýän baýramçylyk we hatyra günleriniň sanawy tassyklanyldy
Dynç alyş günleri berilmezden, bellenilý...
Ýazylan wagty: 11 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Jemgyýetiň agzybirligini we bitewüligini pugtalandyrmaga goşandy üçin zenanlarymyzyň birnäçesi «Zenan kalby» ordenine mynasyp boldy
Jemgyýetiň agzybirligini we bitewüligini pugtalandyrmaga goşandy üçin zenanlarymyzyň birnäçesi «Zenan kalby» ordenine myna...
Ýazylan wagty: 11 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Zähmet kodeksine baýramçylyk we hatyra günlerine degişli üýtgetme girizildi
Zähmet kodeksine baýramçylyk we hatyra günlerine degişli üýtgetme girizildi
Ýazylan wagty: 11 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan ýaşaýyş jaý-jemagat, awtoulag we aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalary ýokarlanýar
2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan ýaşaýyş jaý-jemagat, awtoulag we aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalary ýokarlanýar
Ýazylan wagty: 11 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Ereş Talypow
Lebap welaýatynyň  Sakar etrabynyň ýaşaýjysy, Tür...
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Şeker Hüseýinowa
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Ýaşulularyň Maslahaty- türkmen halkynyň aýdyň geljeginiň beýany
Ahal welaýatynyň Nowruz ýaýlasynda Köpetdagyň eteginde seleňläp oturan ajaýyp bina-Ak öýde türkmen halky jem bolup, Ýaşulularyň n...
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Döwletli işe başlananda ýaşululara sala salynýar
Her bir döwletli işe başlananda ýaşululara sala salmak, olar bilen maslahatlaşmak halkymyzyň ajaýyp däpleriniň biridir. Ýurduň jemgy...
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Ýaşulularyň parasatly maslahaty
    Türkmen halkynyň asylly däplerine görä, döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleleri çözmekde ýaşulularyň  paras...
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Sporta bagyşlanan ajaýyp kitap
Berkarar Watanymyzyň ýüregi gözel paýtagtymyzda 10 günläp dowam eden Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açyly...
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Ýaşulylaryň döwletli maslahaty
Sahawatly güýz paslynyň ajaýyp günleri turuwbaşdan şanly wakalara, taryhy pursatlara beslenip geldi. Mermer paýtagtymyz Aşgabat şäher...
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Ÿaşulylar geňeş etse.
Düÿn “Now­ruz ýaý...
Ýazylan wagty: 10 октября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
«« « 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23950 sek. ýüklenen baýt: 48925