Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝAPYK BINALARDA ÝARYŞLARY GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNNAMASY.
ÝAPYK BINALARDA ÝARYŞLARY GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNNAMASY Ýapyk binalarda ýaryşlary geçirmek üçin göni we aýlawly ylgaw ýodajyklary, bökmek üçin hem-de zyňmak üçin sektorlary bolan ýeň...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
ÝAÝDAN ATMAK SPORTUNYŇ TARYHY
ÝAÝDAN ATMAK SPORTUNYŇ TARYHY. Orta asyrlaryň gazaply ýaragy hasaplanylan ýaý (peýkam) örän inçelik bilen ýasalypdyr. Ýaňy-ýakynlara çenli alymlar orta asyrlarda giň gerimde ulanyla...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
TÜRGENLEŞIK ÝÜKLEMESI BARADA DÜŞÜNJE.
TÜRGENLEŞIK ÝÜKLEMESI BARADA DÜŞÜNJE Islendik türgenleşik maşkyny ýerine ýetirmek bedeniň kadaly işjeňlik ýagdaýyna seredende işewür işjeňligiň has ýokary derejesine geçmegi bi...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
ÝAPON KIKBOKSINGI.
ÝAPON KIKBOKSINGI. Kikboksingiň “ýapon” şahasy öz gelip çykyşy boýunça Ýaponiýa taý boksunyň gelmegi bilen baglanyşyklydyr, ol karate-kýokusinkaýyň gapma-garşy bäsdeşligine g...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Taekwondo.
Taekwondo dünýäde meşhur gadymy koreýa göreş sungatydyr. Bu sungatyň muşdaklarynyň sany 50 milliondan geçýär. Koreýanyň ussatlarynyň türgenleşmeleriň gadymy usullaryny we tärlerini...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ TÜRGENLEŞIKLILIGINIŇ GÖRKEZIJILERI
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ TÜRGENLEŞIKLILIGINIŇ GÖRKEZIJILERI Sport türgenleşikleriniň netijesinde türgeniň bedeninde onuň türgenleşikliligini kesgitleýän özboluşly morfologiki we işjeň...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
TÜRGENIŇ BÄSDEŞLIK HEREKETLERINIŇ GURLUŞY
TÜRGENIŇ BÄSDEŞLIK HEREKETLERINIŇ GURLUŞY Türgeniň tehniki, beden, taktiki we psihologiki taýýarlygy tutuş ýaryş hereketlerinde, şonuň ýaly-da onuň aýratyn böleklerinde, hereketleri...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Pauerlifting.
PAUERLIFTING Sportuň agyrlykly görnüşi bolan pauerliftingiň (iňlisçe “power” – güýç, “lift” – galdyrmak) manysy türgen üçin mümkin bolan iň agyr agramlygy galdyrmak bolup,...
Ýazylan wagty: 31 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ZENANLAR MUAÝ-TAÝDA.
ZENANLAR MUAÝ-TAÝDA Taýlandda zenanlara däp boýunça ringe çykmak gadagan edilipdir we zenanlaryň Muaý-taýy hiç wagt bolmandyr. Bu käbir yrymlar bilen baglanyşykly bolupdyr. Hünärmenle...
Ýazylan wagty: 30 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ IŞJEŇLIK MÜMKINÇILIKLERINIŇ ÖSÜŞINIŇ USULYÝETI.
ÝEŇIL ATLETIKAÇYNYŇ IŞJEŇLIK MÜMKINÇILIKLERINIŇ ÖSÜŞINIŇ USULYÝETI Umumy beden taýýarlygynyň kesgitli derejesiniň deslapky üpjünçiligi türgeniň öz wajyp ýöriteleşmesine gön...
Ýazylan wagty: 30 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Etiket düşünjesi we onuň görnüşleri.
Etiket düşünjesi we onuň görnüşleri. Adatça, Angliýany we Fransiýany “Klassiki etiketiň ýurtlary” diýip atlandyrýarlar. Emma olara etiketiň watany diýip bolmaz. Gödek endikler, so...
Ýazylan wagty: 30 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
MUGALLYMÇYLYK USSATLYGYNYŇ ÖLÇEGLERI WE TÄLIMÇINIŇ IŞINIŇ NETIJELILIGINI ÖSDÜRMEGIŇ ŞERTLERI.
MUGALLYMÇYLYK USSATLYGYNYŇ ÖLÇEGLERI WE TÄLIMÇINIŇ IŞINIŇ NETIJELILIGINI ÖSDÜRMEGIŇ ŞERTLERI Tälimçi mugallymçylyk ulgamyndaky wezipäni diňe hünär bilimlerine, ukyplaryna, endikler...
Ýazylan wagty: 30 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistan – Eýran: durnukly ösüşleriň bähbidine hyzmatdaşlyk
 Düýn Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...
Ýazylan wagty: 29 марта 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Hoş habar.
Moskwa şäherinde başa-baş tutluşygyň şu görnüşini esaslandyran A.Harlampiýewiň ýadyäдrligine bagyşlanylyp geçirilen sport we söweş sambosy boýunça Dünýä kubogynda Türkmenistan...
Ýazylan wagty: 29 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
İñ kõp gol geçiren futbolçylar.
Is­pa­ni­ýa­nyň “La Li­ga­syn­da” ädim­me-ädim çem­pi­on­ly­ga go­laý­lap bar­ýan “Bar­se­lo­na” to­pa­ry 27-nji tap­gyr­da “At­le­ti­ko­ny” 1–0 ha­sa­...
Ýazylan wagty: 29 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Iñlis boksy.
IŇLIS BOKSY Häzirki zaman boksunyň ösüş taryhynda iň bir görnükli tälimçileriň biri A.F.Getýe özüniň “Iňlis boksy” diýen kitabynda şeýle kesgitleme berýär: “Iňlis söýüj...
Ýazylan wagty: 29 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Çalasynlygy terbiýelemek
Çalasynlygy terbiýelemek Çalasynlyk – adamyň özi üçin täze hereket wezipelerini çalt we başarnykly ýerine ýetirmek başarnygydyr. Çalasynlyk – çylşyrymly toplumlaýyn sypatdyr. Şon...
Ýazylan wagty: 29 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
ÇAGALAR SPORT TOPARYNYÑ AŸRATYNLYGY.
ÇAGALAR SPORT TOPARYNYÑ AŸRATYNLYGY Çagalar sport toparynyň aýratynlygy mugallymçylyk ulgamyň “tälimçi – çagalar sport topary” işinde ýüze çykýar. Ony şeýle bellemek bolar. Bu ...
Ýazylan wagty: 29 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
MUGALLYMÇYLYK ULGAMY, TÄLIMÇI – ÇAGALAR SPORT TOPARY.
MUGALLYMÇYLYK ULGAMY, TÄLIMÇI – ÇAGALAR SPORT TOPARY Islendik mugallymçylyk ulgamynyň maksady mugallymçylyk işiniň dowamynda durmuşa ornaşdyrylýar. Sebäbi mugallymçylyk işiniň barşy...
Ýazylan wagty: 28 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Dinamik güÿç..
DINAMIKI GÜÝÇ Boks göreşinde dinamiki güýçler ýüze çykanda güýçlenmeleiň häsiýetleri partlama we çalt şekilde bolup biler. Çalt güýç myşsalaryň hereketlerini çalt ýerine ýe...
Ýazylan wagty: 28 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
«« « 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14720 sek. ýüklenen baýt: 49442