Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ýerasty suwlary çykaryp almak üçin burawlama işleri ilki Hytaýda ulanylyp başlapdyr
Ýewropada köp asyrlaryň dowamynda Witruwiniň däl-de, Aristoteliň (we onuň tarapdarlary Platonyň, Senekanyň) “ýagynlaryň siňmegi ýerasty suwlary emele getirmez” diýen nädogry piki...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 1
Miopiýanyň gaýrüzülmeleri
Miopiýanyň gaýrüzülmeleri Binokulýar görşüň bozulmasy – iki göz bilen görüş ukybynyň ýitmesidir. Bu bolsa: – açyk çaşylyk (strabismus); – iki göz açyk wagtynda bir göz b...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 1
Öýde telewizora seretmek
Öýde telewizora seretmek Amatsyz şertlerde telewizorda gepleşiklere tomaşa edilende hem gözleriň ýadawlygyna getirýär. Gündelik görüş işinden daşary uzak wagtlap ekrana seredilende g...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 1
Ýagtylandyrma
Ýagtylandyrma Önümçilik ussahanasynda ýeterlik derejede ýagtylandyrmanyň uly ähmiýeti bar. Iş ýerlerinde ýagtylandyrmanyň pes bolmagy gözüň görüş ukybyny peseldýär. Ussahananyň...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Fiziki maşklaryň ähmiýeti
Fiziki maşklaryň ähmiýeti Hat ýazylanda, okalanda, surat çekilende, stolda ussaçylyk işleri ýerine ýetirilende ýeterlik ýagtylandyrma, dogry oturmak hem-de işjeň dynç alyş wajypdyr....
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 1
Zäherli maddalaryň bedenimize aralaşmagy
Zäherli maddalaryň bedenimize aralaşmagy Iýmit we suw arkaly Dem alyş arkaly Deri arkaly Himiki zäherleriň adama edýän täsiri onuň dowamlylygyna baglydyr. Himiki zäherler näçe uza...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Derman ösümlikleri biologiki köpdürlülige garaşlydyr
Derman ösümlikleri biologiki köpdürlülige garaşlydyr Dermanlaryň köpüsi ösümliklerden taýýarlanýar. Tokaýlar çapylyp, derýalar we batgalyk ýerler guranda, biz ösümlikleriň köp...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
TEBIGY BAÝKLARY HEMMELER ÜÇIN GORAMAK
TEBIGY BAÝKLARY HEMMELER ÜÇIN GORAMAK Biziň we tutuş jemgyýetiň saglygy tebigy baýlyklardan peýdalanyp bilşimize baglydyr. Biziň her birimiz tebigy baýlyklardan peýdalanýarys. Şonuň...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Saglyk gezelençleri
Saglyk gezelençleri Obanyň (şäheriň) saglyk babatdaky kynçylyklaryny ýüze çykarmak üçin, saglyk gezelençleri gurnalmalydyr. Şeýle gezelençleriň dowamynda adamlar öz ýaşaýan ...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 1
Bagsyz baýyrlar üçeksiz jaýlara meňzeýär
Bagsyz baýyrlar üçeksiz jaýlara meňzeýär Ekwadoryň kenarýakalaryndaky baýyrlar we daglar ozal gür tropiki tokaýlyga bürelendi. Mangro agaçlary derýanyň süýji suwunyň deňziň şor...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Özgerişlikler ugrunda bile zähmet çekmek
Özgerişlikler ugrunda bile zähmet çekmek Oba saglyk mugallymlary ilki bilen oba ilatyna içgeçmäniň ýüze çykmagyna sebäp bolýan merginiň we beýleki keselleriň nädip ýaýraýandygyny...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Çaganyň ýa-da maşgalanyň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmak
Çaganyň ýa-da maşgalanyň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaly diýlende, nämäniň göz öňüne tutulýandygy hemmelere düşnüklidir. Emma daşky gurşawyň saglygy babatda şeýle aýdylmagy ...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Ortaasyr binagärligi
Ortaasyr binagärligi Ortaasyr Fransiýanyň binagärligi Fransiýanyň iň gadymy çeperçilik ýadygärlikleri gall – rim döwrüne degişlidir. Şol döwürden biziň günlerimize çenli birn...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Gadymy Grek çeper medeniýeti
Gadymy Grek çeper medeniýetini esasan dört tapgyra bölýärler: 1. Gadymy eýýam (Gomer döwri); 2. Arhaika; 3. Klassika; 4. Ellinizm. Gadymy Gresiýanyň iň gadymy döwründe Balkan ýar...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
ANTIK ŞÄHERGURLUŞYK
ANTIK ŞÄHERGURLUŞYK Gadymy grek şähergurluşygy Egeý deňziniň kenarýaka bölegini eýeleýän halklaryň medeniýeti Gadymy Gündogar despotiýalaryň medeniýeti bilen baglanşykly bolup...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Derýaaralygyň şäherleri
Derýaaralygyň şäherleri Müsür bilen deňeşdirilende Derýaaralygyň, Eýranyň we beýleki ýanaşyk ýurtlaryň şäherleri has ymykly öwrenilendir, mysal üçin: Ur, Upi, Aşnunak, Assur...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 1
Ölçegleriň netijeleriniň grafki görnüşde aňladylyşy
Ölçegleriň netijeleriniň grafki görnüşde aňladylyşy Ölçegleriň netijeleri köplenç halatlarda grafki görnüşde aňladylýarlar, munuň sebäbi alnan netijeleriň özara baglanyşygy h...
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Aşgabatda Eýranyň erkin göreş boýunça milli ýygyndysy türgenleşýär
Suratda: Erkin göreş boýunça Olimpiada - 2016-nyň çempiony, eýranly türgen Hassan Ýazdani...
Ýazylan wagty: 08 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-российской межправительственной комиссии
Сегодня в Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого были подписаны ряд документов, сообщает официальный сайт туркменского внешнеполитического ведомства....
Ýazylan wagty: 08 мая 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
«« « 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14787 sek. ýüklenen baýt: 49883