Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
Ýazylan wagty: 16 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi
Ýazylan wagty: 15 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň polat ýollarynyň geçirijilik kuwwaty artýar
Türkmenistanyň polat ýollarynyň geçirijilik kuwwaty artýar
Ýazylan wagty: 15 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara
Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara
Ýazylan wagty: 15 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
SPORT ÇÄRELERINDE MILLILIGI SAKLAMAK WE KÄMILLEŞDIRMEK
Türkmen halky öz garaşsyzlygyny alandan soň öz milligini dikeltmegiň ýoluna düşüp, sport ulgamynda-da türkmen milli oýunlarymyzy, sportuň milli görnüşlerini Türkmen milli göreşi we ...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 139 Jogaplar: 1
Snuker oýny
Oýunda iki sany oýunçy oýnaýar, olaryň oýnuna sudýa bilen sekretar syn edýär, olar ýaryşýanlaryň oçkolaryny sanaýarlar.Oýnuň düzgüniniň maksady oçkolaryň köp sanynyň ýygnanma...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Şalaryñ oÿny hasaplanypdyr
Bilýardyň oýun hökmünde nirede we nähili dörändigi barada entegem jedeller ýatanok. XV asyrda genuez täjirleri bu oýny ýewropa getirdiler, şonuň üçinem Hindi-hytaýy bilýardyň watany...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Olimpiÿa oÿunlaryny geçirmäge mynasyp paÿtagt
Olimpiýa şäherçesinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy. Şondan soň, erkekleriň we zenanlaryň toparlarynyň arasynda ýeňijileri sylaglamak dabarasy gu...
Ýazylan wagty: 12 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 106 Jogaplar: 1
Agyr atletika boÿunça Dünÿä çempionaty rekordlar bilen tamamlandy.
Çempionadyň iň soňky ýaryşy iň ýokary agram bolan +109 kilogramda bäsleşjek türgenleriň arasynda boldy.Birbada götermek boýunça altyn medala garaşylyşy ýaly, gruziýaly Lasha Talakha...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 138 Jogaplar: 1
Agyr atletika boÿunça Dünÿä çempionaty tamamlandy.
Edil ÿañy tamamlanan Dünÿä çempionadynda medallar ugrundaky ýaryş +87 kg çykyş eden zenanlaryň bäsleşiginden başlady.  Garaşylyşy ýaly gowy netijäni görkezen, russiýaly Tatiana K...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Agyr atletikada meşhur kompaniÿa
Şwesiýada döredilen bu kompaniýa eýýäm 400 ýyldan bäri agyr atletikada ulanylýan enjamlary öndürýär. «Eleiko» – häzirki döwürde agyr atletika degişli enjamlary öndürýän iň m...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Dünÿä birinjiligi ertir tamamlanar
Ýurdumyzda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty gyzgalaňly ýagdaýda dowam edip ertir tamamlanÿar. Bu çempionata gelen myhmanlar Olimpiýa şäherjiginiň gurluşyna diýseň ýokary dere...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 113 Jogaplar: 1
Sekizinji güniñ netijeleri
Düÿn Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ýaryşlaryň sekizinji güni tamamlandy, onda erkekleriň arasynda 102 kilograma çenli hem-de zenanlaryň arasynda 81 kilograma çenli agramlyk...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 98 Jogaplar: 1
Türkmen sporty arşa galÿar
Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) ýolbaşçysy Tamas Aýany kabul etdi. Duşuşyk wagtynda Türk...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 91 Jogaplar: 1
Agyr atletikaçylar agyr agramda
Türkmenistanda dowam edýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün agyr agramdaky ştangaçylar göreşe girişýärler. 109 kilograma çenli agramda çykyş edýän erkekleriň ý...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 91 Jogaplar: 1
Hashami Ala taÿ tapylmady
Çempionadyň sekizinji gününiň iň soňky ýaryşy 102 kg çykyş edýän erkekleriň arasynda bolup geçdi. Sargalan agramlary üýtgetmek bilen çekeleşikli geçen ýaryş ýatda galyjy boldy.B...
Ýazylan wagty: 09 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 76 Jogaplar: 1
Hasyl toýy-berekediň baýramy!
 Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagy bilen toýlary-toýa ulaşýan Watanymyzda berekediň baýramy bolan Hasyl toýuna barýan Halkymyzyň buýsanjy...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Birbada gõtermekde medal gazandy
Birbada götermek boýunça demirgazyk koreýaly türgen Rim Jong Sim 119 kg göterip, altyn medal gazandy. Hytaý Halk Respublikasyndan gelen türgen Wang Zhouyu 118 kg agramy göterip, kümüş meda...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 105 Jogaplar: 1
Ussat agyr atletikaçy bilen sõhbetdeşlik
― Sohrab Moradi, Eýran Yslam Respublikasyndan gelen agyr atletikaçy. Dünýäniň çempionatynyň  altyn medalynyň eýesi. Janköýerleriň arasynda ony futbol ýyldyzy Messi bilen deňeýänler...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 94 Jogaplar: 1
Dünÿäde birinjilik almak ugrunda ÿaryşlar dowam edÿär
Paýtagtymyzda agyr atletika boýunça dünýäde birinjiligi almak ugrundaky ýaryşlar dowam edýär. Erkekleriň arasynda 96 kilograma çenli agramlyk derejedäki bäsleşiklerde eýranly agyr atle...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 77 Jogaplar: 1
«« « 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19267 sek. ýüklenen baýt: 49484