Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Глава Туркменистана утвердил Положение о Министерстве строительства и архитектуры
Глава Туркменистана утвердил Положение о Министерстве строительства и архитектурыВ целях совершенствования деятельности Министерства строительства и архитектуры Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Положение об этом министерстве и структуру его центрального аппарата, сообщила пресс-служба главы государства....
Ýazylan wagty: 30 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Sport göreşijileriň beden taýýarlygy
Sport göreşijileriň beden taýýarlygyny toplumlaýyn bahalandyrmak we ähli beden hillerini (güýç, çaltlyk, çalasynlyk, çeýelik, çydamlylyk) kämilleşdirmek bilen, türkmen göreşijileri...
Ýazylan wagty: 30 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Dioptriki nyşanlyk bilen nyşana almak
Dioptriki nyşanlyk bilen nyşana almak. Dioptriki nyşan, nyşana almagy ýeňilleşdirýär. Dioptriki nyşanada diligiň ýerini-dioptr deşigi tutýar. Nyşana almakda atyjy hökmany şonuň için...
Ýazylan wagty: 30 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Ok atmak sportunyň taryhy we onuň ösüşi
Ok atmak sportunyň taryhy we onuň ösüşi. Nyşana ok atmaklyk biziň ýurdumyzyň territoriýasynyň ýaşan gadymy halklar tarapyndan has gadymy wagtlarda ulanylypdyr. Gadymy ýazgylar, legendala...
Ýazylan wagty: 30 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Taýlar bu kimler?
Taýlar bu kimler? Taýlaryň hakyky gelip çykyşy şu güne çenli belli däl. Hytaýyň üsti bilen Altaý daglaryndan günbatar Aziýa gelip ýeten taý tirelerden hasaplanyp, Taýland olaryň ...
Ýazylan wagty: 30 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ýewropa – Taýland
Ýewropa – Taýland Ýewropada Muaý taý XX asyryň 70-nji ýyllarynda ýaýrap başlanýar, ony bolsa Niderlandiýaly Ýana Plasa we Toma Harinka getirdi diýip hasaplanylýar. Ýaryşlar şo...
Ýazylan wagty: 29 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
GANDBOL OÝNUNYŇ TARYHY
GANDBOL OÝNUNYŇ TARYHY XIX ýüzýyllygyň başynda bedenterbiýäniň güýçlenmeginiň täze usuly hökmünde şol wagtky Çehoslowakiýa, Irlandiýa, ABŞ, Daniýa, Germaniýa döwletlerinde ylg...
Ýazylan wagty: 29 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
«Türkmengaz» готовится к Международной нефтегазовой конференции и выставке «PetroTech-2019»
«Türkmengaz» готовится к Международной нефтегазовой конференции и выставке «PetroTech-2019»Государственный концерн «Türkmengaz» ведет большую подготовительную работу для участия в Международной нефтегазовой конференции и выставке «PetroTech-2019», которая пройдёт в столице Индии – городе Нью-Дели – 10-12 февраля....
Ýazylan wagty: 29 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistan — GDA: ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürilýär
Türkmenistan — GDA: ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürilýärŞu gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň wekiliýetiniň paýtagtymyza bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň birnäçe ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda duşuşyklar hem-de gepleşikler geçirildi....
Ýazylan wagty: 29 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Döwletiň ykdysady kuwwaty — jemgyýetiň we her bir adamyň rowaçlygyna
Döwletiň ykdysady kuwwaty — jemgyýetiň we her bir adamyň rowaçlygynaHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan hem-de 2025-nji ýyla çenli döwür üçin niýetlenen we Türkmenistanda durmuşa geçirilip başlanan sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy ähli pudaklary tehnologik taýdan özgertmegiň we olaryň döwlet tarapyndan dolandyrmagyň, ýurdumyzyň ägirt uly serişdeler we önümçilik kuwwatynyň esasynda ykdysady bilimleri kemala getirmegiň özboluşly ýol kartasydyr....
Ýazylan wagty: 29 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Ýerli çig maldan portland sement öndürilip başlandy
Ýerli çig maldan portland sement öndürilip başlandyTürkmen himiýaçylary ýerli çig maly – demir oksidini ulanyp sulfatdurnukly (portland) sement almagyň usulyny işläp taýýarladylar. Sementiň bu görnüşi tebigy ýagdaýlara, şeýle hem agressiw himiki maddalara durnuklydyr, şonuň üçinem gurluşykda tapylgysyzdyr. Adatça, ol suwasty we ýerasty massiwler betonlananda ulanylýar.“Türkmensement” önümçilik birleşiginiň hünärmenleriniň aýtmagyna görä, Balkan sement zawodynda eýýäm ýerli çig maldan sulfatdurnukly sement önümçiligi özleşdirildi. Onuň ilkinji tapgyкy – ýokary hilli gurluşyk materialynyň 7000 tonna golaýy çykaryldy.Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak maksatnamasyny durmuşa geçirmek jähtinden TYA-nyň Himiýa institutynyň alymlary Senagat ministrliginiň we “Türkmengeologiýa” Döwlet korporasiýasynyň hünärmenleri bilen bilelikde Tüwergyr dag-magdan sebitiniň tebigy serişdelerini, hususan-da demir magdanynyň gorlaryny ulanmak mümkinçiligini öwrendiler we “Çagyl” käninden çig mal almagy guramaga kömek berdiler.Netijede geçen ýyl “Türkmensement” birleşigi bu komponenti daşary ýurtdan satyn almasyny goýdy we indi kärhanalary has berk gurluşyk materialyny çykarmak üçin zerur ýerli çig mal bilen üpjün edýär....
Ýazylan wagty: 28 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
«Şagadam» ― «Nebitçi» duşuşygynda ýeňiji ýok
«Şagadam» ― «Nebitçi» duşuşygynda ýeňiji ýokÝurdumyzyň futbol çempionatyna taýýarlanýan Balkan welaýatynyň toparlary «Şagadam» bilen «Nebitçi» ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdiler ― diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda (www.tff.com.tm) habar berilýär.Bu iki toparyň arasynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen ýoldaşlyk duşuşygy 2:2 hasabynda deňlikde tamamlandy.Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň geçen möwsüminde 41 utuk toplan «Şagadamyň» dördünji orny eýeländigini ýatladýarys. Türkmenbaşy şäheriniň topary geçiren duşuşyklarynyň 12-sini ýeňiş bilen tamamlady. 5 duşuşygyny deňlikde tamamlan «Şagadamyň» oýunçylary geçen möwsümde garşydaşlarynyň derwezesinden netijeli urgularyň 25-sini geçirmegi başardylar.Ýaryş tertibiniň soňky – 8-nji ornuny eýelän Balkanabadyň «Nebitçisi» geçen möwsüm 20 utuk toplamagy başardy....
Ýazylan wagty: 28 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Mahaçkala portuna türkmen nebiti eltilip başlandy
Mahaçkala portuna türkmen nebiti eltilip başlandyIki ýyllyk arakesmeden soňra Mahalçkalanyň söwda portuna türkmen nebiti geldi diýip, Russiýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri portuň baş müdiriniň kömekçisi Alik Abdulgamidowyň aýdanlaryna salgylanyp, habar berýär....
Ýazylan wagty: 28 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň hususy syýahatçylyk kärhanasy Ispaniýadaky halkara sergä gatnaşýar
Türkmenistanyň hususy syýahatçylyk kärhanasy Ispaniýadaky halkara sergä gatnaşýarTürkmenistanda syýahatçylyk babatda üstünlikli işleýän hususy kärhanalaryň biri bolan «Owadan syýahat» syýahatçylyk agentligi Ispaniýanyň paýtagty Madrid şäherinde 39-njy gezek geçirilýän «FITUR ― 2019» halkara syýahatçylyk sergisine gatnaşýar diýip, «Türkmen Media» habarlar agentliginiň «ORIENT» internet saýtynda ýazylýar. «Owadan syýahat» bu sergä 165 döwletden gatnaşýan 480 kompaniýanyň biridir.«Ýüpek ýolunyň ugry bilen» diýen umumy şygar astynda geçirilýän sergide türkmen hünärmenleri daşary ýurtly kärdeşleriniň köp sanlysy bilen tejribe alyşmaga mümkinçilik tapdylar. Bu serginiň üsti bilen Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy yzlaryny döwrebap röwüşde janlandyrmak meýilleşdirilýär. Bu babatda biziň ýurdumyzda jahanyň dürli künjeklerinden gelýän syýajatçylaryň ünsüni özüne çekip biljek taryhy ýadygärlikleriň juda kändigini aýratyn nygtamak isleýäris. Hormatly Prezidentimiziň mynasyp baha berşi ýaly, «Türkmenistan ― Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi».Ýurdumyzyň syýahatçylyk kärhanalary bu ýoluň gadymy yzlary boýunça gezelençleri dowam etdirýärler. Daşary ýurtlaryň syýahatçylyk kompaniýalarynyň birnäçesi Beýik Ýüpek ýolunyň Türkmenistandaky ugurlary boýunça gezelençleri ýola goýmaga isleg bildirýärler. Eýýäm ilkinji toparlaryň biriniň ýurdumyza şu ýylyň mart aýynda gelmegine garaşylýar.Madriddäki sergide ýurdumyza wekilçilik edýän «Owadan syýahat» agentliginiň geçen ýylyň netijeleri boýunça daşary ýurtly syýahatçylara iň kän hyzmaty hödürlän kärhanalaryň biri bolandygyny aýtmak gerek. Hususy kärhana bu üstünligi 2019-njy ýylda-da dowam etdirmek isleýär. «Owadan syýahatyň» wekilleri diňe şu aýyň dowamynda mundan öň hem Amsterdamda, Utrehtde we Wenada geçirilen syýahatçylyk sergilerine gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 28 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Görnükli tälimçi türkmenistaly figuralaýyn typyjylar bilen duşuşyk geçirdi
Görnükli tälimçi türkmenistaly figuralaýyn typyjylar bilen duşuşyk geçirdiFiguralaýyn typmagyň dünýä belli ussatlarynyň biri, Russiýanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli sport ussady Wadimir Zaharow Aşgabatda figuralaýyn typmagyň türkmenistanly ýaş türgenleri bilen duşuşyk geçirdi. Bu duşuşyk, şol bir wagtyň özünde, okuw-maslahaty hökmünde dowam etdi.Okuw-maslahaty amaly bölüm bilen başlandy. Onda meşhur tälimçi ýaş figuralaýyn typyjylara bu owadan sport görnüşi barada köp sanly maglumatlary berdi. Onuň beren täsirli gürrüňlerini ýurdumyzyň ýaş türgenleri uly gyzyklanma bilen diňlediler. Ýürekdeş söhbetdeşlik görnüşinde geçen okuwyň dowamynda türkmen türgenleri özlerini gyzyklandyrýan sowallaryň birnäçesine jogap hem tapdylar.Russiýanyň görnükli türgenleriniň ençemesine, şol sanda meşhur jübütler, Olimpiýa oýunlarynyň çempionlary Sergeý Grinkow bilen Ýekaterina Gordeýewa hem tälim bilen hünärmeniň ýolbaşçylygynda geçirilen okuw-maslahaty biziň türgenlerimiz üçin iňňän uly ähmiýete eýe boldy. Ozal hem habar berşimiz ýaly, ýurdumyzyň ýaş figuralaýyn typyjylary fewral aýynda Russiýa Federasiýasynda geçiriljek «Aziýanyň çagalary» atly I Halkara gyşky sport oýunlaryna gatnaşarlar....
Ýazylan wagty: 28 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
GADYMY RIM DÖWLETINIŇ BEDENTERBIÝESI
GADYMY RIM DÖWLETINIŇ BEDENTERBIÝESI Gadymy Rim gul eýeçilik döwleti örän ösen derejede bolupdyr. Gadymy Gresiýa döwletine garanyňda Rim gul eýeçilik döwletiniň aýratynlygy onuň merk...
Ýazylan wagty: 27 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Sport lukmançylygynyň meseleleri
Sport lukmançylygynyň meseleleri Sport lukmançylygynyň esasy maksady – bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan adamlaryň saglygyny goramak, berkitmek, olaryň patologiki ýagdaýlaryny, kes...
Ýazylan wagty: 27 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
SPARTAKIADALARYŇ GEÇIRILMEGI WE OLARYŇ ÄHMIÝETI
SPARTAKIADALARYŇ GEÇIRILMEGI WE OLARYŇ ÄHMIÝETI 1959-njy ýylda ozalky döwlet guramasy bolan bedenterbiýe we sport baradaky komiteti ýatyrylyp, onuň ýerine sport jemgyýetiniň we guramasyny...
Ýazylan wagty: 26 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
SPORTUŇ ETIKI WE ESTETIKI GYMMATLYKLARY
SPORTUŇ ETIKI WE ESTETIKI GYMMATLYKLARY Sportuň etikasy we estetikasy gözellik kanuny boýunça adamy kemala getirmeklikdir. Şeýle hereketleriň esasylarynyň biri-de beden durkunyň gözelligi w...
Ýazylan wagty: 26 января 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistanda dokalmaýan matalaryň önümçiligi ýola goýlar
Türkmenistanda dokalmaýan matalaryň önümçiligi ýola goýlarSanly wideoaragatnaşyk arkaly 23-nji ýanwarda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew döwlet Baştutanyna Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda dokalmaýan matalaryň (Spansleýs) önümçiligini ýola goýmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.Wise-premýeriň hasabat berşi ýaly, Aşgabat dokma toplumynyň binýadyndaky önümçilik bölüminde ýylda 4 müň 200 tonna pagta süýüm galyndylary işlenilip, şonuň 250 tonnasyndan lukmançylyk we kosmetiki pamyk önümleri öndürilýär, galan bölegi bolsa daşary ýurtlara eksport edilýär. Şunuň bilen baglylykda, galyndylary işlemek hem-de daşary ýurtlaryň önümlerine mynasyp bäsdeş bolup bilýän ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli dokalmaýan matany öndürmek boýunça önümçilik bölümini döretmek barada teklip aýdyldy....
Ýazylan wagty: 24 января 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
«« « 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20467 sek. ýüklenen baýt: 57671