Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Hasyl toýy-berekediň baýramy!
 Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagy bilen toýlary-toýa ulaşýan Watanymyzda berekediň baýramy bolan Hasyl toýuna barýan Halkymyzyň buýsanjy...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Birbada gõtermekde medal gazandy
Birbada götermek boýunça demirgazyk koreýaly türgen Rim Jong Sim 119 kg göterip, altyn medal gazandy. Hytaý Halk Respublikasyndan gelen türgen Wang Zhouyu 118 kg agramy göterip, kümüş meda...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 106 Jogaplar: 1
Ussat agyr atletikaçy bilen sõhbetdeşlik
― Sohrab Moradi, Eýran Yslam Respublikasyndan gelen agyr atletikaçy. Dünýäniň çempionatynyň  altyn medalynyň eýesi. Janköýerleriň arasynda ony futbol ýyldyzy Messi bilen deňeýänler...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 94 Jogaplar: 1
Dünÿäde birinjilik almak ugrunda ÿaryşlar dowam edÿär
Paýtagtymyzda agyr atletika boýunça dünýäde birinjiligi almak ugrundaky ýaryşlar dowam edýär. Erkekleriň arasynda 96 kilograma çenli agramlyk derejedäki bäsleşiklerde eýranly agyr atle...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 77 Jogaplar: 1
Bedenterbiýede we sportda ulanylýan söz we görkezme usullary
Bedenterbiýe we sport ýörelgesinde hereketi didaktiki ugurdan öwretmek üçin ýöriteleşdirilen, özüne mahsus aýratynlykly, ýagny görkezme we söz usulyýetlerini ulanýarlar. Hereketiň g...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 131 Jogaplar: 2
Tebigatyň sagaldyş güýçleri we gigiýeniki närseleri (faktorlary)
Bedenterbiýe we sport ýörelgesinde adamlary daýaw, sagdyn, beden taýdan ösdürmeklige tebigatyň sagaldyş güýji we gigiýenanyň şertleri uly täsir edýär. Tebigatyň sagaldyş güýji Gü...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 1
Dünÿä birinjiligi ahyrlap barÿar
Barha ahyrlap barýan dünýä çempionatynyň 8-nji gününde ýene 2 agramda medallar ugudna bäsleşiler. Ilki 81 kilograma çenli agramda çykyş edýän zenanlar ýaryşa başlar. Soň bolsa 102 ...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 1
Maglumatlary auditoriýa ýetirmekde täze şertler
1960-njy ýyllarda maglumatlar jemgyýeti baradaky garaýyşlaryň döremegine maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň netijesinde jemgyýetiň özgermegi sebäp bolýar. Amerikan alym...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 47 Jogaplar: 2
Peÿdaly iÿmit
Ýat­maz­dan ozal do­rag iý­mek­lik ada­myň ag­ra­my­nyň ýo­kar­lan­ma­gy­na ge­tir­män, eý­sem, adam be­de­nin­dä­ki ar­tyk­maç ýag­la­ryň azal­ma­gy­na kö­mek...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Habar beriş serişdeleri
Çempionatyň geçirilýän ýeri bolan Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda  türkmenistanly we daşary ýurtdan gelen metbugat wekilleri, telewideniýe işgärleri üçin iş otagy ýerleşd...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 1
Zenanlaryñ bäsleşiginde
Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň 6-njy gününde zenanlaryň arasynda 71 kilogram agram derejesinde geçirilen ýaryşyň netijeleri belli boldy. 71 kilogram agram derejesinde zenanla...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Dünÿä birinjiligi gyzgalañly dowam edÿär
Dünýä çempionatynyň 6-njy güni ýaryşlar gyzgalaňly ýagdaýda dowam etdi. Birek-biregiň rekordlaryny täzelemek bilen ýatda galan 89 kg çykyş eden agyr atletikaçylaryň görkezen netijes...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 60 Jogaplar: 0
Karateçileriñ gazanan medallary
Wengriýanyň Giýor şäherinde 2-4-nji noýabr aralygynda geçen aşihara – karate boýunça dünýä çempionatynda türkmen türgenleri altyn medallaryň dördüsine mynasyp boldular. Ýaryşlar...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 1
Monorels myhmanlaryñ hyzmatynda
Agyr atletika boýunça 84-nji dünýä çempionaty gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Olimpiýa şäherçesinde dowam dünýä çempionatyň myhmanlary ähli babatda oňaýly şertler bilen üpj...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 1
Праздник урожая.
  Каждое последнее воскресенье ноября в Туркменистане отмечают Праздн...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Milli gymmatlygymyz Wepaly
Türkmenistanyň milli gymmatlyklary şekillendirilen sowgatlyk önümleri dünýä çempionatynyň myhmanlarynda ýakymly täsir galdyrýar. Dünýäniň 100 töweregi döwletine wekilçilik edýän ...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 1
Agyr atletika boÿunça Dünÿä çempionatynyñ waspy
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýurdumyzda halkara ýaryşlary geçir...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 1
Hemaÿatkärleriñ goşandy
2018-nji ýylda agyr atletikaçylaryň durmuşyndaky iň möhüm waka, ýagny dünýä çempionaty Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilýär. Agyr atletika boýunça dünýä çemp...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 1
Ildeşlerimize üstünlik arzuwlaÿarys
Ýurdumyzda dowam edýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy toparyna erkekleriň arasynda 81 kilograma çenli agramlyk derejesinde çykyş edýän, 2017-nji ýy...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 1
64 kg agram
Zenanlaryň arasynda 64 kilograma çenli agramda «A» toparyň ýaryşy tamamlandy. Hytaýly türgen Deng Wei birbada götermek boýunça  112 kilogram göterip, altyn medala mynasyp boldy. Rumyniý...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 1
«« « 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17752 sek. ýüklenen baýt: 49564