Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Tennis
Ten­nis bo­ýun­ça Ka­na­da­nyň To­ron­to şä­he­rin­de ge­çi­ri­len “Ro­jers Mas­ters” ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da is­pa­ni­ýa­ly Ra­fa­el Na­dal ...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Welosipedli syÿahat
Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň ra­ýa­ty Ed Pratt bir ti­gir­li we­lo­si­ped bi­len dün­ýä­ni aý­la­nan il­kin­ji adam bol­dy. 19 ýa­şyn­da mek­de­bi tamamlan badyna dün­ý...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Telekeçileriň saldamly goşandy
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň ýygyndy topary Aziadanyň ikinji bürünç medalyny gazandy
...
Ýazylan wagty: 25 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Intellektual eýeçilige bolan hukuklaryň ýokary goraglylygy
Intellektual eýeçilige bolan hukuklaryň ýokary goraglylygy Surat çekmek, ymarat gurmak, heýkel taraşlamak, keşde gaýamak, täze ulagy oýlap tapmak, täze nazaryýet kesgitlemesini düzmek ad...
Ýazylan wagty: 24 августа 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Internet – örän giň we serhetsiz maglumatlar ulgamydyr
Häzirki wagtda ýurdumyzda internet ulgamyndan işjeň peýdalanmaga döredilen mümkinçilikler internet žurnalistikasynyň kämilleşmegine ýardam berýär. Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak...
Ýazylan wagty: 24 августа 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Jana lezzet doñdurma
Teh­no­lo­gi­ýa­nyň önü­mi ha­saplanýan hem bolsa, doň­dur­ma as­lyn­da, has ir­ki dö­wür­ler­den bä­ri iň ha­la­nyp iýil­ýän dat­ly ta­gam­la­ryň bi­ri­dir. Ga...
Ýazylan wagty: 23 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Suwa kõp düşülende
To­mus pas­ly­nyň ys­sy gün­le­rin­de su­wa düş­me­gi ha­la­ma­ýan ýok bol­sa ge­rek. Is­le ham­mam bol­sun, is­le-de ho­wuz, köp su­wa dü­şü­len­de, eli­mi­ziň we...
Ýazylan wagty: 23 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
GADYMY GRESIÝADA BEDENTERBIÝE BARADA YLMY DÜŞÜNJELERIŇ ÝÜZE ÇYKMAGY
GADYMY GRESIÝADA BEDENTERBIÝE BARADA YLMY DÜŞÜNJELERIŇ ÝÜZE ÇYKMAGY Bedenterbiýe baradaky baý tejribe, şol döwrüň akyldar adamlarynyň ünsüni özüne çekipdir. Bedenterbiýe maşkl...
Ýazylan wagty: 23 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi...
Ýazylan wagty: 21 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Britan-golland ekipažy Garagumdaky başdan geçirmelere garaşýar
Britan-golland ekipažy Garagumdaky başdan geçirmelere garaşýarBritaniýaly meşhur sürüji Garri Hant «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisine taýýarlyk görmek üçin gollandiýaly ýolbeledi Wuer Rozgaary çagyrdy. Ralli bu ýylzylarynyň ikisi hem birnäçe ýola «Dakar» rallilerinde ussatlygyny görkezen türgenlerdir. Garri Hant 2016-njy ýyldaky «Dakar» ýaryşynda iň ýaş iňlis gatnaşyjy hökmünde hasaba alnypdy. Şol wagt ol 27 ýaşyndady. Muňa garamazdan, Garri Hantyň ekipažy 110 ulagyň gatnaşan ýaryşynda 10-njy orny eýeledi.30 ýaşly sürüji «Amul — Hazar 2018» halkara ralli ýaryşyna «PEUGEOT 3008 DKR Maxi» kysymly sport awtoulagy bilen gatnaşmagy meýilleşdirýär. Meşhur ulag kompaniýasynyň bu kysymy Ýewropada 2017-nji ýylyň iň gowy sport ulagy saýlanylypdy. Britan-golland ekipažy şeýle saýlama ulag Garagumdaky başdan geçirmelere sabyrsyzlyk bilen garaşýar....
Ýazylan wagty: 21 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Sport şekilleri
Sport ýa­ryş­la­ry­na öz­bo­luş­ly şow­hun, şat­lyk goş­ýan şekiller (ta­les­man) ýa-da mas­kot­lar öz göz­ba­şy­ny 1960-njy ýyl­la­ryň meş­hur ame­ri­kan gur­ja...
Ýazylan wagty: 21 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Põkgüniñ taryhy
Adam­zat köp wagtdan bäri sport bi­len meş­gul­la­nýar. To­ply oýunlaryň peýda bolmagy hem ir­ki dö­wür­ler­den göz­baş al­ýar. Mü­sür­de ta­py­lan di­war şekillerinde ...
Ýazylan wagty: 21 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Berzeňňi şypahanasy
Berzeňňi şypahanasy Aşgabat şäheriniň günortasynda 7,5 km. uzaklykda, merkezi Köpetdagyň eteginde ýerleşendir. Mineral suwly wannalar bilen şypahanada geçirilýän bejeriş toplumy beden...
Ýazylan wagty: 20 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Ýyly suw sypahanasy
„Ýyly suw“ sypahanasyny Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmasy boýunça Türkiýäniň „Ýapy Taahhut Tajarim Inşaat A.Ş.“ kompaniýasynyň hünä...
Ýazylan wagty: 20 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Suwda ýüzmegiň taryhy
Suwda ýüzmegiň taryhy. “Okap bilenok, ýüzmegi hem başaraňok ” diýip gadymy grekler edepsiz adamy häsiýetlendirýärler. Daşdan ýasalan ýüzüjileriň keşpleri, ýüzüp barýan ada...
Ýazylan wagty: 20 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Dil milletiň ruhy keşbiniň aýnasydyr
Dil milletiň ruhy keşbiniň aýnasydyr. Türkmen dili gadymy dilleriň biri bolup, onuň sözlük düzüminde we grammatik gurluşynda diňe kowumdaş türki dilleriň däl, eýsem altaý dil maşga...
Ýazylan wagty: 20 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
«« « 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18122 sek. ýüklenen baýt: 49138