Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Üstaşyr konteýner gatnawlaryny gurnamakda alnyp barylýan işler
  Demir ýoluň Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygynyň Logistika bölümi tarapyndan 2017-nji ýylyň 5-13-nji apreli aralygynda ...
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň Aşgabat habardar etmek we aragatnaşyk edarasynda gurnalan täze innowasion aragatnaşyk ulgamy
  Bitarap Türkmenistan döwletimiziň iň bir uly we möhüm ähmiýetli pudaklarynyň biri bolan ýurdumyzyň Demir ýol ulaglary ministr...
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Sportuň gylyçlaşmak görnüşi ösüş ýolunda
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Sportuň gylyçlaşmak görnüşi ösüş ýolunda
Sport...
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
BEDENTERBIÝE WE SPORT PUDAGYNY MAGLUMATLAŞDYRMAK
BEDENTERBIÝE WE SPORT PUDAGYNY MAGLUMATLAŞDYRMAK Bölümiň mazmuny: Bedenterbiýe we sport pudagyny maglumatlaşdyrmak, bedenterbiýede we sportda maglumatlar ulgamynyň toparlara bölünişi. Bede...
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
WELOSPORT
WELOSPORT 1869-njy ýylda Pariž-Ruan (Fransiýa) marşruty boýunça ilkinji welosport bäsleşigi geçirildi. Welosport ýaryşy iki görnüşde geçirilýär: şosse we trek. 1896-njy ýylda Afinad...
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Žurnalistiň doredijiliginde nazaryýet
Žurnalistiň doredijiliginde nazaryýet. Häzirki döwürde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin hünärmenleriň taýýarlanylyşy. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň d...
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmen antroponimiýasy
Türkmen antroponimiýasynda köp duş gelýän halk, millet we tire-taýpa atlary biziň halkymyzyň beýleki halklar bilen eden dostlukly aragatnaşygy netijesinde ýüze çykypdyr. XVII-XIX asyr k...
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Azyk bolçulygyny pugtalandyrmakda üstünlikler gazanylýar
 Oba hojalyk önümleriniñ möçberini artdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriñ ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmakda bu top...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Baýdagymyz belentdir dünýäň öňünde!
Baýdak-ata Watanymyzyň ähli gözelliklerini özünde jemleýän, şirin jandan eziz mukaddeslikdir. Taryhda döredilen türkmen döwletleriniň biri-biri ...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Sport hereketleriniň umumy psihologiki aýratynlyklary
Sport hereketleriniň umumy psihologiki aýratynlyklary Psihologiýada adam hereketlerini oýarýan içki sypatlaryň ählisine kanagatlylyk diýlip düşünilýär. Dürli gyzyklanmalar, hyjuwlylyk...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ AGYR ATLETIKASY XXI ASYRDA
TÜRKMENISTANYŇ AGYR ATLETIKASY XXI ASYRDA Hormatly Prezidentimiziň ýerlikli belleýşi ýaly, täze galkynyş we beýik özgertmeler zamanasynda ilatyň ähli gatlaklaryny bedenterbiýä we sporta...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
WELOSPORTUŇ TARYHY ÖSÜŞI
WELOSPORTUŇ TARYHY ÖSÜŞI Sportuň bu görnüşi ilkibaşda welosipedli syýahatçylykdan başlanypdyr. Onuň meşhurlygy bolsa welosport ýaryşlarynyň hem-de owadan bäsleşikleriň ýüze çy...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
WOLEÝBOL OÝNUNYŇ DÖREÝŞI
WOLEÝBOL OÝNUNYŇ DÖREÝŞI Woleýbol iňňän gadymy oýunlaryň biridir. Mundan 4000 ýyl öň gadymy müsürliler woleýbola meňzeş oýna tomaşa edip, lezzet alypdyrlar. Biziň şowhun bile...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Konstitusiýasy - bagtly geljegiň kepili
Berkarar Watanymyzda hukuk we dünýewi döwletiň kämil binýadyny kemala getirmeklige, halkymyzyň azatlygynyň we erkinliginiň, şonuň ýaly hem hak-hu...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyz
 Awtomobil sportunyň asyrlyk taryhy bardyr. Biziň günlerimizde barha meşhurlyga eýe bolýan sportuň bu görnüşi boýunça ilkinji ýaryş 1884-nji ýylda geçirilý...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Tanyşdyrylyş dabarasy guraldy
Şu ýy­lyň 16–17-nji ma­ýyn­da Mosk­wa­da “Amul – Ha­zar 2018” tas­la­ma­sy­nyň ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy gu­ra­ldy. Bu tas­la­ma bi­len “Af­rica Eco Race 201...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmen sporty arşa galÿar
Şu ýy­lyň 14-nji ma­ýyn­da Mil­li sport we sy­ýa­hat­çy­lyk ins­ti­tu­tyn­da da­ba­ra­ly mas­la­hat bol­dy. Ol hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň “Amul – Ha­zar 2018...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
2011-2020-nji ýyllar üçin Milli maksatnama
TÜRKMEN SPORTUNY ÖSDÜRMEKDE WE ÝAÝBAŇLANDYRMAKDA HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ALYP BARÝAN SYÝASATY 2011-2020-nji ýyllar üçin Milli maksatnama Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 2...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
GUBAGAZLAR (Milli oÿun)
GUBAGAZLAR Oýnuň oýnaljak ýeri: Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýna taýýarlyk: Oýna 10-dan 30-a çenli oýunçy gatnaşyp biler. Oýunçylar bije atmak bile...
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
«« « 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17759 sek. ýüklenen baýt: 49087