Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Mary şäherinde durmuş ähmiýetli täze binanyň düýbi tutuldy
Mary şäherinde durmuş ähmiýetli täze binanyň düýbi tutuldy Mary welaýatynyň merkezinde mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenen täze dört gatly ýaşaýyş jaýynyň düýbüni tutumak dabarasy boldy....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Alym: barlaglar uglewodorod gorlaryna baha berilýän möçberini artdyrmaga esas döredýär
Alym: barlaglar uglewodorod gorlaryna baha berilýän möçberini artdyrmaga esas döredýär Türkmenistan gaz görnüşli uglewodorod serişdeleri boýunça iň baý ýurtlaryň biri hasaplanýar. Munuň bilen bir wagtda hem alymlar ýurdumyzyň düzlük meýdanlarynda, şeýle hem Günbatar-Türkmen dag çöketliginiň çäklerinde geçirilýän geologiýa, geofizika we buraw barlaglary netijesinde gazyň we gaz kondensatynyň gorlarynyň düýpli bilelikde ösdüriljekdigine ynanýarlar....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlarTürkmen paýtagtynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady.Iki günlük mejlis Daşary işler ministrligi, Ykdysadyýet we ösüş ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guraldy. Duşuşyga Hazar sebiti ýurtlarynyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Olaryň hatarynda Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady ösüş ministrliginiň we Daşary işler ministrliginiň, Eýran Yslam Respublikasynyň Söwda we ösüş guramasynyň, Gazagystan Respublikasynyň Milli ykdysadyýet minitsrliginiň wekilleri we beýlekiler bar....
Ýazylan wagty: 02 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
AGRAM WE GÖWRÜM.
SEMIZLER WE HORLAR ÜÇIN. Ilkibaşda bilmeli zadymyz: agram we ...
Ýazylan wagty: 01 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Energetika Hartiýasynyň Baş sekretaryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Energetika Hartiýasynyň Baş sekretaryny kabul etdi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen duşuşdy....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşda “Balkan” myhmançylykda “Dordoý” topary bilen deňme-deň oýnady
AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşda “Balkan” myhmançylykda “Dordoý” topary bilen deňme-deň oýnady Türkmenistanyň wise-çempiony “Balkan” AFK-nyň Kubogy—2017 ýaryşynyň deslapky tapgyrynda ilkinji duşuşygyny geçirip, utulan çykdy ýaryşynyň ençeme gezek ýeňijisi bolan Gyrgyzystanyň “Dordoý” topary bilen myhmançylykda deňme-deň (1:1) oýnady....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Olimpiýa şäherjiginde daşary ýurtly sport hünärmenleri üçin Açyk gapylar güni geçirildi
Olimpiýa şäherjiginde daşary ýurtly sport hünärmenleri üçin Açyk gapylar güni geçirildi Olimpiýa şäherjiginde daşary ýurtly sport hünärmenleriniň gatnaşmagynda Açyk gapylar güni geçirildi. Bu özboluşly çäre şu ýylyň sentýabrynda paýtagtymyzda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna toplumlaýyn taýýarlyk görmegiň çäklerinde Milli olimpiýa komiteti tarapyndan guraldy....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Türkmenabatda maýyplar we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlar üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna başlanyldy
Türkmenabatda maýyplar we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlar üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna başlanyldy Lebap welaýatynyň merkezinde maýyplara we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlara niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Gurluşyk meýdançasynyň çäkleri baýramçylyk görnüşinde beslenipdir. Bu ýere Mejlisiň başlygy hem-de deputatlary, ýerli häkimiýet edaralarynyň, kärhanalaryň we guramalaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de bu desgany bina etmek tabşyrylan Zerger demir-beton gurnama zawodynyň gurluşykçylary ýygnandylar....
Ýazylan wagty: 01 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ENE ŞÜÝDI.
Ene süýdi babek üçin iñ gowy iymitdir sebabi: Ene süýdi çaga üçin iñ gowy we ...
Ýazylan wagty: 31 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
MAŞKLAR.
Göwräňiziň durşuny gowylandyrmak üçin maşklar 
Ýazylan wagty: 31 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ahal welaýatyna iş sapary
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ahal welaýatyna iş sapary Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Onuň barşynda döwlet Baştutanymyz sebiti durmuş –ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine, döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine, senagat pudagynda we oba hojalygynda alnyp barylýan işlere üns berdi, şeýle hem halk hojalygynyň pudaklarynyň zähmetkeşleri bilen duşuşdy....
Ýazylan wagty: 31 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň çempionaty tamamlandy, öňde - dünýä çempionaty
Ýurdumyzyň çempionaty tamamlandy, öňde - dünýä çempionatyBaýramaly şäheriniň sport mekdebinde taekwondo (ITF görnüşi) boýunça Türkmenistanyň çempionaty boldy. Oňa 150-den gowrak türgen gatnaşdy. Umumy toparlaýyn hasapda ýer eýeleri altyn medallaryň 17-sini gazanyp, öňdeligi eýelediler....
Ýazylan wagty: 31 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Aziada-2017 maslahaty we gylyçlaşmak boýunça ýaryş
Aziada-2017 maslahat...
Ýazylan wagty: 31 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Balkanabatda maýyplar üçin mugt ýaşaýyş jaýlarynyň köp öýli jaýlaryň gurluşygyna girişildi
Balkanabatda maýyplar üçin mugt ýaşaýyş jaýlarynyň köp öýli jaýlaryň gurluşygyna girişildi Ir bilen welaýatyň merkezindäki 13-nji kiçi etrapçasynda iri ýaşaýyş jaý toplumynda guruljak binanyň ýanynda türkmen toýuna mahsus ýagdaý emele geldi....
Ýazylan wagty: 31 января 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
BU TOPRAGYÑ OGLY BOLUP ÝAŞAMAK.
Bu topragyň ogly bolup ýaşamak 
Ýazylan wagty: 27 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 62 Jogaplar: 1
TALYP BOKSÇYNYÑ ÜSTÜNLIGI.
Türkmen talyp boksçysynyň Aziýa birinjiliginde gazanan üstünligi. 
Ýazylan wagty: 27 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
TÜRGENLERI TAÝÝARLAMAK.
TÜRGENLERI TAÝÝARLAMAGYŇ BIOMEHANIKI USULLARY Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyq tassyklan “Türkmenistanda 2012-2016-njy ýyllarda sporty ösdürmegiň we ýokary hünärli...
Ýazylan wagty: 26 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilişine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilişine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi Hormatly Prezidentimiz Daşoguz şäherinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Daşoguz welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge bagyşlanylan iş maslahatyny geçirdi....
Ýazylan wagty: 26 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
В столичном жилом массиве Парахат-7 состоялись очередные строительные премьеры
В столичном жилом массиве Парахат-7 состоялись очередные строительные премьерыВ Ашхабаде состоялась церемония сдачи в эксплуатацию четырёх многоэтажных жилых домов и детского сада, возведённых в микрорайоне Парахат-7. ...
Ýazylan wagty: 26 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
«« « 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15687 sek. ýüklenen baýt: 53168