Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

AZIÝADA-2017
“AZIADA-2017-niň” DURMUŞ-YKDYSADY ÄHMIÝETI
Ýazylan wagty: 21 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
SALAMLAŞMAK EDEBI.
                 SALAMLAŞMAK
Ýazylan wagty: 20 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
BILGIÇ DAÝHAN.
           Bilgiç daýhan / erteki   
Ýazylan wagty: 20 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
DÜÝŞ GÖRMEK.
DÜYŞ GÖRMEK
Ýazylan wagty: 20 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
YLGAÝAN ADAM.
49 ýyldyr irdenlerine ylgaýan adam Guinnesiñ Rekordlar kitabyna girizildi...
Ýazylan wagty: 20 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
PROFESSOR HEM TALYP.
Bir gün akylly professorlaryñ biri talyba oran gyzykly bir sorag berdi.
Ýazylan wagty: 20 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
KITAP WE DIL.
                      Kitap we dil barada
Ýazylan wagty: 19 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
ÖZÜÑI BAGTLY SAÝ...
                   Özüñi bagtly saý...
Ýazylan wagty: 18 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
GÖWRELI ZENANLAR ÜÇIN SPORTUÑ PEÝDASY.
Göwreliler üçin sportuň peýdasy Göwre...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
SAGDYNLYK ENDIKLERI.
SAGDYNLYK ENDIKLERI Sagdynlyk endikleriniň...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
ÝAŞ ZEHINLERIŇ JOŞGUNY
    Häzirki wagtda  Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynda amaly-haşam we heýkeltaraşlyk kafedralarynyň ugurlary boýunça okan talyplaryň diplom işleriniň gorag çäresi geçirilýär.      Diplom işleriniň gorag çäresi okuw jaýymyzyň sergiler zalynda, foýelerinde geçirilýär. Örän täsirli geçýän bu dabara okuw jaýymyzyň talyplary, halypa mugallymlary, sungat we medeniýet işgärleri  gatnaşdylar. Diplom işleriň temalary türkmen sportuny, milli medeniýetini, sungatyny, taryhy gymmatlyklaryny, gözel tebigatynyň  waspyny özünde jemleýär. Saýlanylan temalar boýunça ýerine ýetirilen işlerde  türkmen milliligi, goýulygyny  görmek bolýar.       ...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
BAGTY ÇÜWEN.
Maýkl Kerrol mekdebi tamamlap musurçy bolup ishleyardi. Gunlerde bir gun lotereyasyndan 14million dollar utyar. Shol wagt Maykl ý...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
GÜÝÇLI SNAÝPERÇI.
Könûlleriñ Gahrymany Iñ Güýçli Snaýperçik
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
UÇURYMLARYŇ ESERLERINDE SPORT TEMASY
     Şu günler Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyny tamamlaýan t...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
HALKARA PUL GAZNASY TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY GELJEGINE OŇYN BAHA BERDI
2017-nji ýylyň 6-17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýtagtynda bolmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň käbir ministrliklerinde we edaralarynda, banklarynda, Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyklary geçirdiler....
Ýazylan wagty: 16 июня 2017 Ýazan Tebigat
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Aşgabatda Aziada — 2017-ä 50 günüň galmagy mynasybetli çäre geçiriler
Aşgabatda Aziada — 2017-ä 50 günüň galmagy mynasybetli çäre geçiriler15-nji iýunda Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işler bilen dikauçarly tanyşlygynyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti 28-nji iýulda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça şu ýylyň güýzünde Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna 50 günüň galýandygyny belläp, şol günüň ertesi, 29-njy iýulda ähli edara-kärhanalaryň ýolbaşçylaryna we işgärlerine welosipedlerde işe gelmeklerini teklip etdi. Şol gün paýtagtymyzyň çäklerinde nobatçy ulaglar, ýolagçy gatnadýan awtobuslar hereket eder. Munuň özi Aziada — 2017-ä taýýarlygyň çäklerinde guralýan özboluşly çäre bolup, ol jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini yzygiderli berkitmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüler....
Ýazylan wagty: 16 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmen pälwany — Aziýa çempionatynyň ýeňijisi
Türkmen pälwany — Aziýa çempionatynyň ýeňijisi15-nji iýunda Hytaý Taýpeýiniň Taýçung şäherinde ýaşlaryň arasynda sport göreşi boýunça Aziýa çempionaty badalga aldy. Ýaryşlaryň birinji gününde türkmen türgenleriniň düzüminde Seýdylla Täzäýew tapawutlanyp, 60 kilograma çenli agramlyk derejede grek-rim görnüşi boýunça altyn medala mynasyp boldy....
Ýazylan wagty: 16 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky ýadygärligi Köpetdagyň belentliklerine göçüriler
Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky ýadygärligi Köpetdagyň belentliklerine göçürilerMälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň maý aýynda Konstitusiýanyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşanda Gündogaryň beýik akyldarynyň we şahyrynyň  ýadygärligini belentlikde ýerleşýän ajaýyp künjege geçirmek boýunça degişli tabşyryklary beripdi. 15-nji iýunda Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işler bilen tanyşlygyň barşynda döwlet Baştutany bu baradaky gürrüňi dowam etmek bilen, Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň ýerleşdirilmeli künjegini kesgitledi, ol Köpetdag belentliginde oturdylar....
Ýazylan wagty: 16 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy15-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti dikuçarly Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleri synlady. Döwlet Baştutany Ak bugdaý etrabynyň çäklerinde bar bolan galla meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşyny synlap, orak möwsüminiň guramaçylykly geçirilmeginde netijeli çäreleriň ýola goýulmagynyň zerurdygyny belledi....
Ýazylan wagty: 16 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Elman Tagaýew Azerbaýjanyň «Sabail» topary bilen bir ýyllyk şertnama baglaşdy
Elman Tagaýew Azerbaýjanyň «Sabail» topary bilen bir ýyllyk şertnama baglaşdyTürkmenistanyň XXV Milli futbol çempionatynyň Ýokary ligasynyň birinji we ikinji aýlawlarynda Aragatnaşyk ministrliginiň «Altyn asyr» futbol toparynda çykyş eden ýarym goragçy Elman Tagaýew Azerbaýjanyň «Sabail» futbol topary bilen bir ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada azerisport.com saýtynda habar berildi....
Ýazylan wagty: 16 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
«« « 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13858 sek. ýüklenen baýt: 50353