Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Dünýä ülňülerine gabat gelýän Welotrek sport binasy ýaryşa taýýar
Aşgabat şäheriniň kaşaň sport binalarynyň arasynda 6 000 orunluk Welotrek sport binasy aýratyn orny tutýar. Bu bina iň ýokary standartlara gabat gelýär. Binadaky 250 metrlik welotrek ýodasy üçin gerek bolan serişdeler Finlandiýadan getirildi. Gurluşygy 2014-nji ýylda tamamlanan bu binada geljekde-de dünýä derejesinde geçiriljek welosportuň trek görnüşi boýunça bäsleşikleri gurnamak meýilleşdirilýär....
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Awstraliýa taryhda yz goýjak Aşgabat 2017 oýunlaryna taýýarlanýar
...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Salam Aziada!
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Aziada 2017-niň alawlaýan ody
“Biziň borjumyz we ilkinji nobatdaky wezipämiz sport we olimpiýa hereketini höweslendirmekden, ony ösdürmekden, ...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Oba hojalyk tehnikalarynyň sany köpelýär
Türkmenistanyň Oba hojalyk toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýa...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Telekeçileriň üstünligi
Eziz Diýarymyzda soňky döwürler telekeçiligiň dürli ugurlary uly depginde ösýär....
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
AZIADA — 2017 — sagdynlygyň, ruhubelentligiň, dostlugyň dabaralanmasy
2010-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Kuweýtde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bilen Türkmeni...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
AZIADA-2017: BEDEN WE RUHY KÄMILLIGIŇ GÖZBAŞY
Hormatly Prezidentimiz belent hem jogapkärli wezipä saýlanan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda ähli...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Petek satuw nokatlary.
Aşgabat şäherindäki petek satuw nokatlary"Altyn Asyr" gündogar bazary 08:00 - 15:00"...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Kuraşyň taryhyndan
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Sport baýramy bosagada
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
“Aşgabat 2017” sowgatlyk önümlerde
“Aşgabat 2017” sowgatlyk önümlerdeHäzirki wagtda paýtagtymyzyň köçelerine çykanymyzda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilýän iri sport çäresi “Aşgabat 2017”-niň barha golaýlaýandygyny aýdyň duýmak bolýar....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Saparmyrat Atabaýew: «Maksadym — altyn medal»
Saparmyrat Atabaýew: «Maksadym — altyn medal»Saparmyrat Atabaýewiň, umuman, Atabaýewleriň ady küştüň muşdaklaryn tanyşdyr. 18 ýaşyna çenli ýurdumyzyň 20 gezek çempiony bolan Saparmyrat Aşgabat Aziadasynda üsütnlikli çykyş etmegine garaşylýan küştçülerimiziň biri. Şu aýda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda talyplygynyň ikinji okuw ýylyna girişen türgen diňe bir küştçüler maşgalasynyň däl, tutuş ýurdumyzyň guwanjyna öwrülen ýaş zehinleriň biri....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
"Aşgabat 2017-niň" monumenti yklym ýaryşynyň aýratyn bezegi bolar
"Aşgabat 2017-niň" monumenti yklym ýaryşynyň aýratyn bezegi bolarOlimpiýa oýunlary, Aziýa oýunlary we dürli iri halkara ýaryşlary geçirilende her sport çäräniň öz monumenti (ýadygärligi), ýagny ýaryş döwri ulanyljak bezegi bolýar. Ynha, biziň şol diýýän täsinligimiz hem Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň "Olimpiýa" monumenti....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Halkara nebit we gaz uniwersiteti «Aşgabat 2017-niň» esasy türgenleşik merkezleriniň biri bolar
Halkara nebit we gaz uniwersiteti «Aşgabat 2017-niň» esasy türgenleşik merkezleriniň biri bolarÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna Aşgabatdaky ýokary okuw mekdepleri hem uly goşant goşýarlar....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
“Hoş zaman” — «Aşgabat 2017-niň» resmi hyzmatdaşy
“Hoş zaman” — «Aşgabat 2017-niň» resmi hyzmatdaşyV Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Hoş zaman” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna resmi hemaýatkär hökmünde goşulýandygyny buýsanç bilen yglan etdi....
Ýazylan wagty: 10 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmen sportunyň abraýy artýar
Türkmen sportunyň abraýy artýar
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
HEREKET SAGLYKDYR
HEREKET SAGLYKDYR
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmen sportunyň abraýy artýar
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen energetiklerini hünär baýramçylygy bilen gutlady
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen energetiklerini hünär baýramçylygy bilen gutlady
Ýazylan wagty: 09 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
«« « 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,41797 sek. ýüklenen baýt: 48892