Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Bitewi kitaphanara elektron tory döredilýär
Ýazylan wagty: 22 августа 2013 Ýazan Krassavchik
Bitewi elektron kitaphanara kitaphana toryny döretrjek potratçylaryň öňünde halkara bäsleşigini kesgitlemek wezipesi durýar. Ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagynadky merkezi kitaphanalarda bitewi elektron kitaphana toryny döretmek hakynda” gol çeken Karary kitahana işinde innowasiýalary ornaşdyrmaga, ýurduň kitap merkezleriniň arasynda maglumatlary çalt alyşmaga gönükdirilendir. 

Welaýatlaryň merkezi kitaphanalarynyň elektron kitaphana tory işläp başlanda adaty kitap önümini elektron görnüşe geçirmek üçin skanerleri, şeýlelelikde elektron kitaphalaryny goşmak bilen, gerek bolan kompýuter tehnikalary bilen üpjün ediler. Bu ýerde elektron kitaphanara toruň döredilmegi bilen, okyjylara elektron kataloglary boýunça kitaplary beýleki welaýatlaryň kitaphanalaryndan hem kitaplary buýurma boýunça alyp bolmagy garaşýar. 

Kitaphana işlerini ösdürmeklige, daşary ýurtly hünärmenler bieln aragatnaşygy berkitmegi ösdürmäge uly üns brilýär. Şu ýyl kitaphanalaryň we muzeýleriň işgärleriniň arasynda hünär derejesini kämilleşdirmek boýunça ilkinji okuwlar geçirildi. Bu başlangyç mundan beýläk hem dowam etdiriler. Paýtagtyň kitaphanalarynyň wekilleriniň düzüminden ybarat bolan Türkmenistanyň wekilýeti şu ýylyň sentýabr aýynda Duşenbede geçiriljek III Halkara kitap sergi-ýarmakasyna gatnaşar.
Okalan sany: 583   Jogaplar: ( 1 )

Sasoltan
25 августа 2013

sagboluňhabaryňyza...


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07765 sek. ýüklenen baýt: 31133