Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Sowukda üşän goja......
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Betman

     Gyşyň sowuk bolan ýyly bir gün Garry goja kempiri bilen ýyljajyk öýde çaý içip otyr ekenler,
 bir salymdan gök çaý içip keýpini gowulap oturan garry gojanyňkellesine bir pikir gelýär.
 Şeýlelik-de Garry goja diýýär:
 -Kempirjan gel beýdip biri-birimiziň ýüzümize seredip çaý süziiip oturmaly-da ýaşlygymyzy ýatlaly, 
 Kempiri-de : Bolýar
 Onda sen obanyň çetindäki h-o-o-o-l çynaryň aşagynda garaş diýýar.
 Keýpi çaýdan saplanan Goja bezenip-bezlenip çynara tarap gidýär-de çynaryň aşagynda garaşýar,
 bir sagat geçýär gelenok, iki sagat garaşýar gelenok, bir näçe sagat garaşan goja,
 sowukdan üşäp gahar gazabi bilen öýüne gelýä-de kempirine azzarylyp,  
 Nämä barmajak bolsaň duşuşyga çagyrýaň, şu sowukda? diýýär
 Kempiri wah bagyşla ezizim EJEM göýberemdi-de, göýberen bolsa baraýjakdym.


Okalan sany: 644   Jogaplar: ( 1 )

marala
18 декабря 2012

Ha-ha-ha-a degişmäniň başy däl-de soňy güldirip ýkjagay.. öran gowyrofl


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06950 sek. ýüklenen baýt: 29988