Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Granitoidleriň geologiki ýatyş şerti
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
Granitoidleriň geologiki ýatyş şerti.
Granitoidler intruziw dag jynslaryň içinde iň köpýaýran hasaplanýar. Granitoidlar ştok görnüşinde we batolit görnüşinde duş gelýärler.
Olaryň ululygy dürli-dürli bolýar. Ştok kese kesimi ýüzlerçe metre ýetýär. Batolitin kese kesimi ýüzlerçe kilometre ýetýär. Granitoid massiwler geosinklinallarda ýerleşýär.
Granitoidler daglyk ýerlerde, olaryň gerşlerinde ýerleşýärler.
Mysal üçin Uralda Merkezi Gazakstanda,Uly Kawkazda alp döwrüne emele gelen daglarda uly möçberde ýerleşýärler. Granitoid ploutonlar çökündi we metomorfik dag jynslaryny kesip geçýär. (Diskordanty). Kämahal dürli formasiýalaryň arasynda sazlaşykly ýatýar. Olar ýeriň üstünde açyk ýatýarlar we uly meýdanlary tutýarlar (ýüzlerçe kwadrat kilometr). Galyňlygy 1-2 km. häzirki döwürde botalit sözi köp ulanylýar. Granitoid intruziwlar magmanyň bir gezek ýa-da köp gezek ýokaryk göterilmeginden emele gelýär. Köp fazalaryň esasynda emele gelen granitoid intruziwlere “intruziw kompleks” diýip aýdylýar. Intruziw kompleksleri öwrenip olaryň emele gelişi iki faza bölünýärler.
a) Uly massiwleriň emele gelmegi b) Zila (damarlaryň) we daýkalaryň emele gelmegi.
Granitoidny massiwiň geologiki ýatyşy.
Okalan sany: 46   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
14 апреля 2019

Granitoidlary gadymdan gurluşyk we bezeg serişde hökmünde ulanylyp gelipdir. Mysal üçin granit ropokiwi Leningratda jaýlary bezemek üçin ulanyodyr. Rapakiw biotit rogowaýa obmanka granit oliwin struktura. Porfir ulideni (birnäçe santimetr). Granitoidler bilen bir näçe metallik we metal däl peýdaly magdanlar bagly bolýar.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05515 sek. ýüklenen baýt: 30303