Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
MEHANIKI GURLUŞA GÖZEGÇILIK WE DOLANDYRMA SISTEMASY
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
MEHANIKI GURLUŞA GÖZEGÇILIK WE DOLANDYRMA SISTEMASY
Esasy dizel-generatorlar DAU SDG-T distasion
awtomatiki dolandyryş sistemasy bilen enjamlaşdyrylan we ol:
dizel-generatory distasion işe goýbermek we öçürmek, olary zyňylmadan awtomatiki gormak ýagyň, suwuň aşagyzmasyndan goragy, işlemeýän dizel-generatory işe taýyn gyzgynlykda (ýylylykda) ätiýaçda saklama işlerini ýerine ýetirýär. Dizel-generatoryň işine gözegçilik MDN-dan hem-de ýerli dolandyryş nokatlaryndan amala aşyrylýar.
Kömekçi dizel-generatorlar GOST 10032-80-e görä ikinji derejede awtomatizirlenendir. Awtomatiki sistema ýpçin edýär: dizel-generatoryň awtomatiki işe goýberilmesi we öçürilmesini, işleýän dizel-generatoryň hatardan çykan halatynda awtomatiki ýagdaýda kömekçi dizel-generatoryň işe goýberilmegini, dizeliň aýlowyny (oborotyny) durnuklaşdyrma we ş.m.
MDN-de dizel-generatoryň hatardan çykmasynyň we awariýasynyň umumy signalizasiýasy bar. Olar ýerli dolandyryş nokatlarynda kesgitlenilýär (расшифровка).
Kömekçi kotel (ojak) gurluşynyň awtomatik sistemasy üpcin edýär: ýerli dolandyryş nokatlaryndan (ý.d.n.) ojak agregatlaryny işe goýbermek we olary öçürmek duruzmak, şeýle hem şol işleri MDN-den amala aşyrmak, paýlaýjy kollektorda basyş üýtgünde ojak agregatlaryny awtomatik ýagdaýda işe goýbermek we duruzmak, ojak barabanyndaky bug basyşyny ýokarlanmasyndan ojak gurluşy goramak, fakeli ýakmak we ş.m.
Utilizasion ojaklar aşakdakylary öz içini alýan awtomatik sistema bilen üpcndir: bug seperatorynda berlen suw derejesini saklamak; ojakdan çykymda bug basyşyny saklamak; MDN-den distasion gözegçilik
Okalan sany: 29   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05626 sek. ýüklenen baýt: 29918