Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Paskalyň kanunynyñ tehnikada ulanylşynyñ mysallary
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
Paskalyň kanunynyñ tehnikada ulanylşynyñ mysallary
Suwuklyklaryň daşky basyşy geçirijiligi praktikada we tehnikada giňden ulanylýar. Paskalyň kanuny ýönekeý gidrostatiki maşynlaryň gurulyşynda, basyş üýtgedijileriň hem-de dürli görnüşli hereketi geçirijileriň, hereketlendirijileriň we dolandyryjylaryň işleýiş prinsiplerinde öz ornuny tapdy.
Ýönekeý gidrostatiki maşynyň gurlyş shemasyna we işleýiş
prinsipine gidrawiiki pressiň mysalynda seredeliň. 2.10-njy suratdan görnüşi ýaly, gidrawliki press silindr şekilli iki sany galtaşýan A we B dik gaplardan ybaratdyr. Gaplar ýörite gidrawliki (industrial) ýagyndan doldurylýar.
Gaplardaky suwuklygyň üst tekizliginde meýdanlary  we  ululykly porşenler ýerleşdirilendir. Eger-de kiçi A porşene f ululykly güýç bilen täsir edilse, onda suwuklygyň islendik nokadynda ululygy P 0 =f/ ululykly basyş dörär. Bu basyş uly B porşende F=P 0  ululykly güýji döreder. Şeýlelikde, pressde dörän gidrostatiki P 0 basyş hem-de güýçler f we F üçin, olaryň deňagramlygyny suratlandyrýan, gatnaşyk ýazyp
bolar:
Okalan sany: 107   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
22 апреля 2019

Gidrohereketlendirijiler ulgamlarynyň niýetlenilşine we görnüşlerine laýyklykda gidrosilindrleriň dürli görnüşleri we enjamlaşdyryş shemalary bolup biler. Köp basgançakly we köp funksional bütewi ýerine ýetiriji gidrosilindrler ulgamyna gidromultiplikatorlar diýilýär. Gidromultiplikatorlar maşynlaryň we tilsimat prosessleriniň dolandyryjy we yzarlaýjy gidrawliki ulgamlarynda esasy ýerine ýetiriji işçi gurallardyr.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06615 sek. ýüklenen baýt: 30506