Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Wariýantlar usuly
Ýazylan wagty: 22 апреля 2019 Ýazan Mayichka
Wariýantlar usuly
Wariýantlar usuly, ýada has anyk meseleleri çözmegiň wariýantlaryny tehniki – ykdysady görkezijileri boýunça deňeşdirmek usuly dag kärhanalaryny taslamagyň tejribesinde has giňden ýaýran usul bolup durýar. Ol karýeriň çäklerini kesgitlemek , karýeriň amatly önümçilik kuwwatyny kesgitlemek, ulag görnüşini saýlap almak , mehanizleşdirmek shemasyny saýlap almak ýaly meseleleri çözmekde ulanylýar.
Bu usulyň manysy-meseläni çözmegiň tehniki mümkin we ykdysady taýdan has ähtimal wariýantlaryndan hasaplamalaryň netijesinde alynan tehniki-ykdysady görkezijiler iň gowusy kabul edilýär.
Meseläniň çözmegiň tertibi şeýle: meseläniň şertlerine laýyklykda çözgüdiň tehniki mümkin we ykdysady ähtimal warianty kabul edilýär; wariýantlary bahalandyrmak we deňeşdirmek üçin ykdysady kriteriýi esaslandyrýarlar;
wariýantlaryň hasaplamasy geçirýärker, şonuň esasynda ykdysady kriteriý bolup durýan görkezijiniň ýada görkezijiler toplumynyň ulylygyny kesgitleýärker;
wariýantkary mukdar we hil taýdan bahakandyrýarlar we deňeşdirmeýoly bilen berlen şertlerde has maksatlaýyn wariýanty saýlap alýarlar.usulyň ýönekeýligine seretmezden ony ulananda şu düzgünleri berjaý etmali:
1.Ykdysady deňeşdiemek üçin wariýantlary saýlap almak jikme – jik hasaplama üçin hakyky tehniki mümkin wariýantlary kesgitler ýaly, meseläniň şertleri jikme – jik analize esaslanmaly.
2. wariýantlar näçe köp bolsa, şonçada mesele çözmegi takyklygy ýokary we zähmet talap edijiligi uly bolýar. Şol sebäpli jikme – jik hasaplamak üçin wariýantlaryň iň az ýöne ýeterlikli sany bellemeli. Jikme – jik tehniki – ykdysady deňeşdirmäge niýetlenen wariýantlary saýlap almak üçin olaryň öňinden bahalandyrylmasy umumylaşdyrylan hasaplamalaryň esasynda ýerine ýetirilip
biliner.
3. Çözüwiň takyklygy we hasaplamalar esasan başlangyç maglumatlaryň takyklygyna baglydyr.Şonuň üçin başlangyç maglumatlar we ozaly bilen olaryň meseläniň şertlerine laýyk gelişi jikme-jik analiz edilmeli.
4. Başlangyç maglumaylar, aýratyn hem ykdysady görkezijiler, nyrhlar, materiýallaryň harçlanyşynyň narmatiwleri bir wagt momentine degişli bolmaly.
Eger şeýle bolmasa olary deýeşdirip bolmaýar, sebäbi tehniki-ykdysady görkezijiler tehniki progresiň (ösüşiň) täsiri astynda wagta görä ulgamlaýyn üýtgeýärler.
5. Aýratyn üns ykdysady kriterileriň saýlanyp alynmasyna berilmeli.
Okalan sany: 86   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
22 апреля 2019

6. Hasaplamalaryň takyklygy we kabul edilýän çözgütleriň dogrulygy wagta bagly.Şonuň wariýantlary haçanda deňeşdirilýän çözümler takmynan bir wagta degişli bolsa we bahalandyrma möhletleri deň bolsa deňeşdirilip biliner. 7. Wariýantlary bahalandyrmak we deneşdirmek ykdysady kriteriý hökmünde kabul edilen görkezijiniň absalýut ululygy boýunça we onuň otnositel ululygy boýunça- pes görkezijä gatnaşygy boýuça prosentlerde ýerine ýetirilýär. Wariýantlary deňeşdirmek üçin adatça, deýeşdirilňän görkezijileriň absalýut we otnasitel ululyklary görkezilýän jedwel ulanylýar.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07264 sek. ýüklenen baýt: 32161