Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Welosport
Ýazylan wagty: 29 апреля 2019 Ýazan Mayichka
Welosiped sportuny taryhy barada gürrü etse , XIX asyry ahyrynda
XX asyry baynda onu mehurlygy diýse ýokarlandy. Uludan-kiçä
hemmeler, onu bilen megul bolup balaýarlar. Dünýä belli ýazyjy Lew
Tolstoý hem megul bolup, hatda 80 ýaynda hem iden ýadan wagty
welosipede münüp, tebigat gözelliklerini synlapdyr.
XIX asyry ahyrlarynda dünýäni köp ýurtlarynda welosipedli ýörii
halaýanlary klublary döredilendir. ol döwürlerde Agabatda hem welosiped
sürüjileri kluby döredildi, onu öz binasy bolup, ol ýerde dürli çäreler
geçirilipdir.
Türkmenistanda ökde welosipedçiler peýda boldy. Olar jemgyýetçiligi
ünsüni özüne çekip bildiler. eýle türgenleri arasynda Gurban Kel, Lunikow,
Magtymow, Nikitin, Orazow, Sarkisow dagy bar. Olar 1935-nji ýyly 11-nji
iýunynda Agabat-Moskwa aralygynda 3900 kilometr menzili 27 günde geçdiler.
Bu özboluly rekorddyr. ol ýyly 24-nji iýunynda düzüminde Aleksandr
Wladiçuk, Çary Nyýazow, doganlar Nikolaý we Sergeý Kondratýewlerden
ybarat bolan topar ol marrut boýunça Agabat – Krasnowodsk – Baku – Tiflis
– Don boýundaky Rostow – Moskwa aralygynda 20 gün netije bilen ýöri
guradylar.
Sport ussady, 2013-nji ýylda 75 ýaaan agabatly amuhammet
Annamyradow 1958-nji ýylda Agabat – Kaka – Tejen – Sarahs – Tejen – Mary
– Baýramaly – Ýolöten we yzylygyna geçirilen ýarya gatnaýar we 3-nji
baýrakly orny eýeleýär. Ol 1960-njy ýylda Duenbede geçen Orta Aziýany
çempionatyna hem gatnaýar we 150 km aralyga bäsleýärler. onda
Türkmenistany ýygyndy topary ( .Annamyradow, G.Bulgagow, N.Kalaçýow,
Ý.Kondratýew, W.Lukin, B.Abdulow) Orta Aziýany çempiony bolmak bilen,
so ra Rigada geçen bütinsoýuz ýaryynda 1-nji orny eýeledi.
Okalan sany: 140   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
29 апреля 2019

Welosipediň taryhyny Urally krepostnoý Artomonowdan bašlanýandygy bellidir. Bu delil resmi taýdan ykrar edilmese-de, ol 1801-nji ýylda iki tekerli ulag ýasap, Werhoturdan Peterburga çenli ýol geçipdir. 1817-nji ýylda bolsa nemes mehanigi Karl Fon Draýz poçta karetasyndan iki esse ýokary tizlikli ulag ýasapdyr. Onu welosiped diýip atlandyrýan ulagy bilen Karlsrue bilen Keli aralygyndaky menzili geçmesi ol döwrü hakyky ge -ta wakasyna öwrülipdir. Wagty geçmegi bilen ikinji welosiped has-da kämil görnúše getiripdir.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08297 sek. ýüklenen baýt: 31272