Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Saglyk gezelençleri
Ýazylan wagty: 09 мая 2019 Ýazan Mayichka
Saglyk gezelençleri
Obanyň (şäheriň) saglyk
babatdaky kynçylyklaryny ýüze
çykarmak üçin, saglyk gezelençleri
gurnalmalydyr. Şeýle gezelençleriň
dowamynda adamlar öz ýaşaýan
çäklerindäki zatlara üns berip, haýsy
ýagdaýlaryň saglyk kynçylygyny
döredýändigini özleri görer. Belki,
olaryň çägindäki howply suw
gözbaşy ýa odunlaryň ýetmezçiligi
bardyr. Belki, şol ýerde işleýän
kärhanalar daşky gurşawy
hapalaýandyr. Adamlar şeýle
gezelençleri bile edenlerinde, gören
we bilen zatlarynyň saglyga edýän
täsiri barada pikir alyşýarlar. Soňra
olar ýüze çykan saglyk kynçylygyny
aradan aýyrmagyň ýollaryny bile
agtarýarlar. Şeýle gezelençlere
näçe köp adam gatnaşsa, şonça-da
gowy.
Okalan sany: 97   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
09 мая 2019

Käwagt biz haýsydyr bir meseläniň käbir taraplaryny görüp bilmeýäris. Surat çekip, ony synlamak gözden sypan şeýle taraplary aýyl-saýyl görkezýär. Suratlar arkaly çözülmeli mesele boýunça söhbetdeşlik gurap bolýar. Şeýle söhbetdeşlige sowatsyz, ýagny ýazyp we okap bilmeýän adamlar hem gatnaşyp, öz pikirlerini aýdyp bilýärler. Şoňa görä-de, suratlar arkaly gurnalýan söhbetdeşlige hemmeler gatnaşyp, mesele has çalt we netijeli çözülýär.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06484 sek. ýüklenen baýt: 30265