Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Etrus sungaty
Ýazylan wagty: 16 мая 2019 Ýazan Mayichka
Etrus sungaty
Etrus döwleti Tiren deňiz kenarlarynyň we Apenin dag eteginde ýerleşýär.
Etruriýa – 12 döwleti öz içine alýar. Esasy ekerançylyk bilen meşgul bolýar.
Deňiz sowdasy etruriýanyň maliýa, hem medeniýetiň ösmegine täsir edýär.
Etruriýanyň sungat ýadigärlikleri b.e.öň 6-5 a. degişli. Etruriýa medeniýetine, grek
medeniýeti uly täsir edýär, şonda-da ol öz ýolyny tapýar. Witruwiý Rim teoretigi,
binagärlik ugurdan – Rim gurluşygynda uly baha berýär. Şäheriň planirowkasy,
köçeleriň dogry taraplaýyn gurluşy – etruriýa degişli. Etruriýa ýadigärlikleri biziň
döwrümize ýetmedik bolsalaram, olaryň galan fundamentlerinden subut etseň
bolýar. Etrus ybadathanasy beýiklikde ýerleşýär. Ybadathanalar frontal tipde
gurulýar. Göniburçlygyň kiçi taraplaýyn biri fasad, çuňňur portik bilen bezelen.
Galan 3 tarapy diňe tekiz diwar bolup durýar. Ybadathananyň içi 3 bölege
bölünýär (esasy etruriýanyň 3 hudaýyna bagşlanýar). Ertus ybadathananyň
kompozision häsiýetlerini rim binagärligi dowam edýär.
Okalan sany: 106   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
16 мая 2019

Rimliler grek sungatynda order ulgamyna üns berýärler, ýöne olar orderiň täze ýollaryny, äheňlerini tapýarlar. Gresiýada order (sütün) konstruktiw roly ýerine ýetirse, Rimde ol bezeg bolup gulluk edýär, sebäbi diremek agram funksiýasyny Rimde diwarlar ýerine ýetirýär. Şu ýerde arkalar uly göwrümli sütünlere direnýär.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07148 sek. ýüklenen baýt: 30326