Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Kim-kimiň kårdeši
Ýazylan wagty: 21 мая 2019 Ýazan Mayichka
KIM-KIMIŇ KÄRDEŞI?
Eduard Gufeld grossmeýster bolandan soň, Korçnoýyň ýanynda magtanypdyr:
—Wiktor, meni gutlap bilersiňiz, indi ikimiz kärdeş bolduk!
—Ikimiz kärdeş bolup bilmeris, seň kärdeşiň Damýanowiç! — diýip, Korçnoý çürt-kesik jogap beripdir.
Grossmeýster Damýanowiç gowşak oýnaýan küştçi hasaplanypdyr.
Şundan iki aý geçenden soň, Amsterdamda halkara ýaryşy geçirilipdir. Korçnoý şol ýaryşda ýekeje oýunda utulypdyr. Geň-taň ýeri-de hut Damýanowiçe utdurypdyr.
Gufeld, haýdan-haý, poçta barypdyr hem-de Korçnoýa bary-ýogy üç sözden ybarat telegramma iberipdir:
“Damýanowiç ikiňiz kärdeş”.
Okalan sany: 65   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06323 sek. ýüklenen baýt: 29017