Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Kaogulýasiýa we gel barada düşünje
Ýazylan wagty: 25 мая 2019 Ýazan Mayichka
Kaogulýasiýa we gel barada düşünje

Kaogulýasiýa diýip ultramikronlaryň (protonlaryň) özbaşdak uly agregatlara birleşip (polion) olaryň çökündä çökmegi ýa-da erginiň bulamaga öwrülmegine düşünmeli. Kaogulýasiýany bellemek üçün köplenç gapmagarşylykly terminler ulanylýar – "pekitizasiýa" ýa-da "swertiwanie".
Kaogulýasiýa haçan bolup biler, haçanda kolloid jisim bölejikleri, ýakynlaşyp we birleşmäge, şonuň bilen ul bölekler ýeriň dartyjy güýjine sebäp bolmaz ýaly öz elektrik zarýadyny ýitiernde bolup biler.
Kaogulýasiýada emele gelýän çökündä kaugulýatlar ýada geller diýen ada eýe bolýar. Kaogulýasiýany döredýän jisimlere kaogulýator ýa-da pekizator diýilýär.
Egerde gel gidroliziň kaogulýasiýasy esasynda bölünse, ýagny suwly kolloid erginden onda gidrogeg diýilýär, aerozol kaogulýasiýasynyň önümine aerogel diýilýär. Liofob kolloidiň geli hemişe pamyk ýaly ýa-da un ýaly ownuk çökündi emele getirýär. Litofil kolloidiň geli bolsa köplenç bulamak ýa-da gaýmak, käwagtlar pamykýalydyr.
Geliň häsiýeti onuň dňrän pursatynda çökündi jynslara bolan gatnaşygy, onuň soňky gurluşyny döretmekde elbetde ulydyr. Umuman bir topar ýerde başdaky poroşok görnüşindäki gel çökündi jynslarynda örän ownuk gurluşy emele getirýänligi aňsat görünýär. Şonuň ýalyda özbaşdak kristallik dänejikler, özleriniň mikroskopiki ölçegine garamazdan oňat tapawutlanýarlar; mysal üçün birtopar hek daşlary we esasan hem dolomitler, haçanda bolsa bir mahal ile mtňzeş, öwnuk poroşoga meňzeş kolloidli çökündiler bolupdurlar. Bulamyk ýaky gellere opal görnüşli kermnizýomlar degişli bolup biler we şunuň ýaly, hemişe halsedonyň we kremniniň gurluşyna meňzeş bolup biler.
Her-bir kolloid sistema çökündä çökmeginden öňürti kaogulýasiýa döwri geçmelidir.
Okalan sany: 119   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
25 мая 2019

Bu ýerde mineral çökündi emelegeliş hadysasynda kaogulýasiýa döredip biljek dürli faktorlaryň aýratyn täsiriniň barlygy düşüniklidir. Ýokarda öň aýdyp geçipdik, ýagny umumy ýagdaýda kaogulýasiýa ultramikrona häsýetdeş elektrik zarýatlaryň neýtrallaşmagy esasynda bolup geçýär. Kolloid bölejikleriň elektrik zarýadyny ýitirmrei dürli sebäplere görä bolup biler; elektrolitleriň täsirinde, kolloidleriň öz arasynda kaogulýasiýa geçmeginde, konsentrasiýa ulalanda we zollar guradylanda, doňdurylanda, temperaturanyň ýokary galmagynda, kapelýarlarda, Radioaktiw şöhlelenmäniň täsiri esasynda hemde özözünden kaogulýasiýalaşmagynda ýagnyý birtopar üýtgemeler bilen düşündirilýän,hemme kolloid rastworlarda wagtyň geçmegi bilen garrama prosesi döreýär olardan biri hem dispersion bölejikleriň ölçeginiň artmagy bolup durýar, ondan soňam olaryň kaogulýasiýasy. Kolloid rastworlaryň kaogulýasiýa döretmegine bu agzalyp geçilenlerden şol ugur bilen täsir edýän başgada faktorlarda sebäp bolup biler; muňa atmosferanyň razarýady, dawlenie we ş.m. Bularyň ýa täsiri az ýa-da az öwrenilipdir.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,09975 sek. ýüklenen baýt: 32319