Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Ýerli we ýerli däl ösümlikler
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
Ýerli we ýerli däl ösümlikler
Ýerli ösümlikler (şol çäklerde ösýän ösümlikler) ýerli şertlerde aňsat ösüp
ýetişýärler. Olar ýerli mör-möjekleri, guşlary we haýwanlary özüne çekip, olara
mesgen bolýarlar. Mundan başga-da, olar biodürlüligi saklaýar.
Käte ýerli däl ösümlikler we baglar tiz ösýändikleri, oňat agaç materiallary
berýändikleri we topragy gowulandyrmaga kömek edýändikleri üçin köp ýerlerde
ekilýärler. Mysal üçin, ewkalipt, sosna, tik, meliýa we Leusena ýaly käbir baglar
dünýäniň ähli künjeklerinde ekilýändir.
Emma siziň ýaşaýan ýeriňize mahsus bolmadyk ösümlikler ekilse, olar käbir
kynçylyklaryň döremegine sebäp bolup biler. Sebäbi ýerli däl ösümlikleriň ýerasty
suwlary köp mukdarda talap etmegi mümkin. Şeýle-de olar ýerli ösümlikler bilen
“bäsleşip”, toprakdaky ýokumly maddalar we suw üçin “göreşmekleri”, ýerli
haýwanlary we ösümlikleri şol çäklerden gysyp çykarmagy ahmal. Haýsydyr
bir çäklerde ýerli däl ösümlikler agdyklyk etseler, şol çäkdäki ýeri tebigy
suksessiýa arkaly dikeltmek örän kyn bolýar.
Okalan sany: 109   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
12 июля 2019

Tebigy suksessiýa Suksessiýa – bu ýer ýüzüniň haýsydyr bir çäklerinde wagtyň geçmegi bilen ösümlikleriň, haýwanlaryň bir görnüşiniň başga görnüşleri bilen kem-kemden çalyşmagy. Käte ýeri dikeltmegiň iň gowy usuly – ony öz erkine goýup, kem-kemden dikeldilmegine ýardam bermekden ybarat. Munuň üçin şol ýeriň daşyna haýat aýlap, adamlardan daşrakda gezmeklerini haýyş edýän ýazgylary asmaly. Mundan başga-da, şol ýerde bakylýan mallaryň sanynyň azaldylmagy ýeriň dikeldilmegine oňat kömek edip biler. Ýer ulanylmakdan goralyp, şertler ýaşaýşyň dikeldilmegine laýyk bolsa, ösümlikler tebigy suksessiýa diýip atlandyrylýan tebigy usulda şol ýerde gaýtadan ösüp başlaýarlar. Bu hadysa birnäçe ýyllara, hatda birnäçe nesillere uzap bilýär. Emma şu aşakdaky ýagdaýlar ýüze çykanda, tebigy suksessiýa ýeri dikeldip bilmeýär: • golaýda ýerli ösümlikler ýa-da olaryň tohumlary bolmasa; • çalt köpelýän ösümlikler ýaýrap, ähli ýeri eýeläp, gerekli ösümlikleri aradan aýyrsalar; • ýer hiç zat ösdürip bolmajak derejede zaýalanan ýa-da hapalanan bolsa.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06046 sek. ýüklenen baýt: 31635