Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
At­mos­fe­ra­da­ky kis­lo­ro­d
Ýazylan wagty: 30 июля 2019 Ýazan Mayichka
At­mos­fe­ra­da­ky kis­lo­ro­dyň
iň köp bö­le­gi­ni
nä­me dö­red­ýär?
Baglarmy? Otlarmy? Ýok! Suwotulary.
Bir günüň dowamynda Ýer togalagynda suwotulary
baglara we otlara garanda, has köp kislorod bölüp çy­
karýarlar. Şu wagtky gazylyp alynýan nebit we gazyň
hem aglaba bölegi birwagtlar suwoty bolan. Hatda
adama belli iň gadymy jandar hem suwotudyr (3.6
milliard ýyl). Suwoty üçin mes toprak ýa-da oňa ideg
etmek gerek däl. Şonuň üçin suwotulary adamzadyň
geljeginde uly rol oýnaýarlar.
Okalan sany: 117   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
30 июля 2019

Almazlar nämeden emele gelýär? Jogap aňsat: wulkanlardan. Almazlaryň barysy uly temperaturanyň we basyş güýjüniň netijesinde emele gelýär. Ýokaryk hem wulkan atylmalaryň netijesinde çykýarlar. Olaryň emele gelşi ýeriň aşagyndan 160-480 kilometr aralykda bolup geçýär. Häzirki wagtda dünýä­ niň bary-ýogy 20 sany ýurdunda almaz bar. Almaza iň baý ýer bolsa Awstraliýanyň ýokarsynda (8 yşyk ýyllyk aralygynda) ýerleşýän Lýusi ýyldyzydyr. Onuň içindäki almazlaryň diametri 4000 kilometre ýetip bilýär.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05462 sek. ýüklenen baýt: 30077