Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Söýgi bir durmuşdyr aýrylmaz sensiz.....
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
Söýgi bir ummandyr, söýgi bir galam
söýgi bir hakykat aldawy bolmaz 
söýgi bir tanyşlyk hem-de bir salam
söýgi bir bägüldir hiç wagt sollmaz.

Söýgi bir ýürekdir, söýgi bir ýangyn 
söýgi bir asmandyr örter bulutlar
söýgi bir süýjidir hemişe algyn
söýgi bir tebigat, bezeýändi otlar.

Söýgiň reňki gara ýa-da mawymy? 
söýgi gyzyl diýsek bir oda meňzär
söýgi bir baldanmy ýa-da awymy?
söýgi zäherli bir ýilana meňzär

Söýgi bir bilbildir söýgi pikirdir
söýgi bir duýgudyr onsuz ýaşalmaz
söýgi bir kalbdaky uly bir kärdir
söýgi nura meňzär ýuwsaň aýrilmaz söýgi.

Bir güneşdir söýgi bir aýdyr
söýgi gozýaş, ajap bir deniz 
söýgi pulsyz gezip ýören bir baýlykdyr
söýgi bir durmuşdyr aýrylmaz sensiz.....

Okalan sany: 643   Jogaplar: ( 1 )

HEZRET
25 декабря 2012


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07430 sek. ýüklenen baýt: 35702