Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Şeyleräk turkmeni goresim gelyar
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň,
Öz kemine bir azajyk uýalsyn.
Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden
Döşe kakman, goý, öwrensin köplerden.
Öz-özüňi arassala galplardan,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Erkek erkek bolsun, aýalam aýal,
Iňňän gadymlardan gelýändir bu ýol.
Gursagyňda hyjyw, başyňda hyýal,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Il bolsun, atyny ýeke çapmasyn,
Unutmasyn şol gadymy çatmasyn.
Ýöntemligi çenden-çakdan ötmesin,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Görogly haýbatly, hemlesi bolsun,
Goý, agrasy bolsun, ýeňlesi bolsun.
Ýöne her kişiň öz kellesi bolsun,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Agzy aşa ýetse aýnaman bilýän,
Synaga salynsa ownaman bilýän.
Özüni oýnatman, oýnaman bilýän,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Geplenýän gep, edilýän iş — saz bolsun,
Ýüreklerde iman, sözde duz bolsun.
Derleýän kän, gürleýäni az bolsun,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Seniň, mähekdaşyň agzybirlikdir,
Gedemlik etme, ol köre-körlükdir.
Bir baýdaga gulluk etmek ärlikdir,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Öňe gitjek bolma, unudyp yzyň,
Türkanarak bolsun geliniň, gyzyň.
Bize hemaýat ber, eý, Allam özüň,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Pähimiň, paýhasyň gadyryn bilýän,
Öz aslyny bilýän, pederin bilýän.
Umuman özüniň ederin bilýän,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Biri-biriňi bagryňa bas, dogan diý,
Hemmejämiz şu toprakdan dogan diý,
Gözel geljegimde gözüm eglendi,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Berdinazar Hudaýnazarow
Okalan sany: 303   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05546 sek. ýüklenen baýt: 30452