Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Lebap welaýatynda pagta ýygym möwsümine badalga berildi
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM

Lebap welaýatynda pagta ýygym möwsümine badalga berildi. 
  Çärjew etrabynyň «Jeýhun» daýhan birleşiginiň atyzlarynyň biriniň gyrasynda şu waka mynasybetli dabara bolup geçdi. Öňden gelýän däbe görä, pagta ýygymyna ak pata berenlerinden soň ýaşulular täze hasylyň ikinji kilogramlaryny ýygdylar.

  Onuň ozalyndan welaýat häkimliginde welaýatyň, etraplaryň daýhan birleşikleriniň, agrosenagat toplumynyň kärhanalarynyň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmaklarynda maslahat geçirildi. Onda öňde duran pagta ýygymy bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu ýyl welaýatyň pagtaçylary bir ýüz ýigrimi müň gektar meýdanda gowaçanyň «S—2626», «Aş—36», «133», «Ýolöten—7» görnüşlerini ösdürip ýetişdirdiler we ondan iki ýüz togsan bäş müň tonna gymmat bahaly çig mal ýygyp almagy meýilleşdirýärler.

  Hasylyň köp bölegini maşynlaryň kömegi bilen ýygmak göz öňünde tutulýar. Munuň üçin iki ýüzden gowrak «МХ—1,8» we «Jon Deere» kysymly pagta ýygýan kombaýnlar taýýarlyk hatarynda goýuldy. Ýakynda welaýat oba hojalyk önümçilik birleşigine «Jon Deere» kysymly pagta ýygýan maşynlaryň ýene-de otuzy gelip gowuşdy. Tizden ýokary öndürijiliki bu kombaýnlaryň ýene-de on sekiziniň gelmegine garaşylýar.
Okalan sany: 31   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,10301 sek. ýüklenen baýt: 30403