Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň täze ilçisi işe başlady
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň täze ilçisi işe başlady
  18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ýerkebulan Sapiýew bilen duşuşygy geçirildi.

 Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň arasynda syýasy-diplomatiki gatnaşyklaryň, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň, maýa goýum hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky özara hereketleriniň ösdürilmegi bilen birlikde derwaýys meseleleriň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar. Ýokary derejedäki ikitaraplaýyn saparlaryň türkmen-gazak gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ähmiýetli goşant goşýandygy bellenilip geçildi – diýip, mfa.gov.tm resmi internet saýtynda habar berilýar.

  Türkmen tarapynyň bu jogapkärli diplomatik wezipesine bellenilmegi bilen bagly mährili gutlaglary we ýakymly arzuwlary üçin minnetdarlyk bildirip, E.Sapiýew Türkmenistanyň Gazagystanyň dostlukly hem-de strategiki taýdan wajyp hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady. Diplomat ýurtlaryň arasyndaky hemmetaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk hem giňeldiljekdigine ynam bildirdi we iki döwletiň hem-de halkyň bagtyýarlygy üçin özüniň Türkmenistandaky wezipesiniň önjeýli durmuşa geçirilmegi ugrunda tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
Okalan sany: 37   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07294 sek. ýüklenen baýt: 30487