Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistan bilen Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky gatnaşyklar täze derejä çykýar
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
Türkmenistan bilen Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky gatnaşyklar täze derejä çykýar
Şanly Garaşsyzlygyň 28 ýyllygynyň öňi syrasynda, has takygy 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin direktory Nil MakKeýniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň uzakmöhletleýin häsiýetini kanagatlanma bilen belläp geçdiler we ýurdumyzda durmuşa geçirilen we häzirki wagtda hereket edýän taslamalara, şeýle hem ÝTÖB-nyň 2019 – 2024-nji ýyllar üçin Türkmenistan boýunça strategiýasyna seredip geçdiler.

Taraplar şeýle-de sebitdäki durmuş-ykdysady ýagdaýy boýunça hem pikir alyşdylar. Durnuklylygyň we ykdysady ösüşiň pugtalandyrylmagynda Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän tagallalar aýratyn bellenilip geçildi, şu ýylyň awgustynda geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumy munuň aýdyň subutnamasy bolup durýandyr we bu çärä ÝTÖB-nyň Wise-prezidenti gatnaşandyr. Türkmenistan bilen ÝTÖB-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyga mahsus bolan özara ynanyşmagyň ýokary derejeliligini bellemek bilen duşuşyga gatnaşyjylar özarabähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem dowam etdirilmegine ynam bildirdiler. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň internet saýtynda habar berildi.
Okalan sany: 43   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07683 sek. ýüklenen baýt: 30926