Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Daşky estetika we içki bulam-bujarlyk.
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM

Daşky estetika we içki bulam-bujarlyk.

Daşky estetika(owadanlyk) we içki bulam bujarlyga mysallar: Adamyň daşky widy owadan, hamy bar, saçy bar, opşom estetiçny ýöne içinde onuň ýagny hamyň aşagyna gidip ugrasak myşsa gan damar böwrek ýürek bagyr we ş.m bulam bujar şekilli organlar bar. Ýagny adamyň içini görseň gorkunç we ýüregiň bulanýar, emma daşyndan gül ýaly görünýär. Dowam. Asma patalok, ýüzi owadan emma potolyň aňyrsynda bir giden kabeller, bulam bujar simler trubolar kanalizasiýa trubolary we ş.m. Dowam. Elimizde göterýän telefonlarymyz, içinde platalar şleýfler diot tranzistor kondensator we ş.m Ýagny içinde akyr ukurlar owadan görnenok emma daşy owadanja. Dowam. Balgar burçyň daşy ýaşyl ýylmanak owadan emma içine seretsek akyr ukurlar. Kompýuteriň daşky korpusy we içindäki görünmeýän akyr ukur zapçaslary.

          Jemlesek, bu bir kanun ýaly öňümizden çykýar. Islendik bir zadyň içindäki walakidalary ýapmak üçin daşky gorag gatlagy ýagny daşky estetikasy bar. Hem göze ýakymly hemem içki zatlary goraýar. Şu daşky estetika tebigatda nädip ýüze çykypdyr ? Meni gyzyklandyrýar sorag özä. Belli bir kanuna laýyklyk barmyka. Belli bir formula barmy ? Belli bir many belli bir filosofiýa barmyka ? Dindar göz bilen garamok ýöne bu meselä. Näme üçin tebigatda daşky estetika gerek bolduka ? Zebraň hamy, pişijegiňz daşky owadanja tüýleri, atyň ýanyp duran hamy, Tawus guşyň owadanja guýrugy, we ş.m ler näme üçin gerek bolduka tebigatda ? 
Okalan sany: 38   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07779 sek. ýüklenen baýt: 30462