Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
degişeliň gülişeliň
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM

- Toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka nämäni aňladýar?
- Başlangyç hasabyň O:O -dygyny aňladýar.


Bir obada arak köp içýänleri zerarly obaň başlygy her hili çäre görüp çykypdyr. Bolmandyr arak içýänleriň sany gün-günden köpelipdir. Bir günem oň ýanyna samsygrak alkaşlaň biri gelip:
- Tapdym, tapdym aragy nädip goýdyrmagynyň ýolyny – diýipdir. Oba başlygy begenip nädipdigini soranda häliki alkaş:
- Obadaky hemme araklary çöpläp içip gutarmaly – diýäýipdir.

Molla bir gun bir adam bilen dawa edip urshypdyr. Mollany kaziyete eltipdirler. Asyl molla ol yerik onem bir gezek barypdyr. Kazy mollany goren badyna:
- Molla utananokmy sen bu yere eyyam ikiji gezek gelyan – diyipdir
- Gelemde name?
- Sen name diyman name? Bu yerik onat adamlan gelmeyandigini bilenokmy?
- Name diysene men bu yeri bary yogy iki gezek geldim sen bolsa bu yerik her gunem gelyan – diyip jogap beripdir.

Ependi kazy wagty onun yanyna 2 sany adam dawa edip gelipdir:
- Bu adam meni yanyna chagyryp mana komek etmegimi hayysh etdi. Menem “Name berersin” diydim ol bolsa “Hich zat” diydi. Indem men ona “hich zat” ber diyyan weli olam ony mana berenok.
- Hmm bererin diylen zadyny almaga hakyn bar. On sana bererin diyen zadyny men bererin. Hany halyn burchyny galdyr. Ashagynda name bar?
- Hich zat – diyip algyly jogap beripdir.
- Onda sen shol “hich zady” alay.


- Eje Walýa daýza nä perişdemi ?
- Ýok, kim diýdi ?
- Düýn kakam arkasyny sypap, \"sen edil perişde\" diýdi.
- Ýor onda, barlap göreli


Oyde chaglary uly goh edyaler. Ayaly adamsyndan soraya “name bolya?!” Adamsy: “Senkiler bilen menkiler goshulup bizinkileri uryalar” diyya. ;D

Мужчина продает собаку. Покупатель спрашивает: - Она здоровая?
- Здоровая!
- Умная?
- Умная!
- Верная?
- Верная, уже пятый раз продаю...
Okalan sany: 1029   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06815 sek. ýüklenen baýt: 32290