Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Geliň biraz degişeliň
Ýazylan wagty: 28 октября 2019 Ýazan NEXTTM

Huligan oglan bir hepdeläp öýüne girip bilmedi. Sebäbi, öwrenen gylygyna görä, gapyny kakyp gaçyp gidýän eken.

***

– Eşek sen, bütin durmuşymy kül etdiň. Özümem samsyk ýaly ähli ýaşlygymy saňa sarp etdim.

– Boldy

– Aý nätdiňaý, besedäýhow indi diplomyň bilen gürleşmegiňi.

***

Düýn mekdepdäki bäşlikçi klasdaşyma duş geldim. Ol bir edarada başlygyň sekretary bolup işleýär. Onuň üstünden gülüp-gülüüüp tas şwabram bilen bedremdäki suwymy döküpdim.

***

Kakasy başga şäherde okaýan talyp ogluna hat ýazýar:

– Oglum, ine aýdyşyň ýaly men saňa 10 manat ugradýan. Ýöne bir zady berk belle, 10 manat 1 nol bilen ýazylýar, 6 nol bilen ýazylanok.

Çeşme: garagujuk

Okalan sany: 902   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08229 sek. ýüklenen baýt: 32786