Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Mämmediň pişigi
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM

Bir gün Mämmediň öýüne pişik girip ýaşamaga başlapdyr. Gelni, çagalary pişigi kowupdyrlar. Ýene gelipdir. Soň bu pişigi uzagraga zyňypdyrlar, ýene yzyna gelipdir.

Mämmediň nerwisi potologa diräpdir. Ol:

– Keýwany iýer ýaly zat sal, bu haýwany çöle zyňjak – diýip gidipdir. Dört-bäş sagatdan soň Mämmet çagalaryna jaň edipdir:

– Eý, pişik bardymy öýe?

– Hawa, häliräk geldi. Sen nirede?

– Sorasana şondan, yzyny nädip tapdyka, azaşdym-a men…
Okalan sany: 791   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06157 sek. ýüklenen baýt: 29687