Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Maňa maý berdiňmi näme?
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM

Bir gün Ependi biriniň bagyna girip, üzüm ýolmaga başlapdyr. Bagyň sakçysy ony görüp, daşdan gygyrypdyr:

– Eý, Ependi, ol ýerde näme işleýäň? Bagyň içinden çyk-da, ýok bol!

– Men meýdan edýän? – diýip, Ependi jogap beripdir. Bagyň sakçysy:

– Seniň näme edýändigiňi häzir biläýeris – diýip, onuň ýanyna gelipdir.

Ependi golaýynda ýatan sygryň täzeje maçjasyny oňa görkezipdir.

– Ola sygryňky – diýip, bagyň sakçysy jogap beripdir. Onda Ependi:

– Sen gykylyklap, maňa adamyňky ýaly meýdan etmäge maý berdiňmi näme? –diýipdir.

 

Iýmedik bolsam, menem ölerdim

Günlerde bir gün Ependi syýahat edip ýörkä, bir oba barypdyr. Halaýyk onuň öňünden çykyp:

– Sen kim? Käriň näme? – diýipdir. Ependi:

– Men ussat diş bejeriji hekim – diýipdir. Olar:

– Gulam aganyň ogly keselläpdir. Seni onuň ýanyna alyp baraly. Oglana bir alaç eýle – diýipdirler.

Ependini hassanyň ýanyna alyp barypdyrlar. Gulam aga oňa tagzym edip:

– Eý, tebip, ussat hekim, meniň şu oglumyň derdine bir çäre tap! – diýip ýalbarypdyr. Ependi:

– Bu ýerde ýag, bal, çörek tapylarmy? – diýipdir. Aksakgal:

– Hawa, tapylar – diýip, ýag, bal we çörek getirip beripdir. Soňra Ependi:

– Men hekimligi jadylyk bilen edýärin. Maňa bir çemçe getiriň – diýen. Ependi başyny örtüp, bal bilen ýagy garyp, iýmäge başlapdyr.

– Bir salymdan soň Ependä:

– Keselli ýogaldy – diýip, habar beripdirler. Onda Ependi:

– Bu iýmiti iýmedik bolsam, menem ölerdim – diýipdir.
Okalan sany: 938   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07610 sek. ýüklenen baýt: 33162