Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Çaýhanada
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
  Bir gün bir ýaşuly gezim edip ýörkä, gözi çaýhananyň işiginde asylyp goýlan kagyza düşüpdir. Ol kagyzda: «Islän çaýhanamyza girsin, islän zadyny alsyn, iýsin. Ol adamdan hiç hili pul alynmaz, onuň agtygyndan alnar» diýen ýazgy bar eken.

Ýaşuly bu haty okap, öz ýanyndan: «Men-ä bir sallah adam. Oglumam ýok, gyzymam ýok, agtygymam. Gel, bir gowy edip garnymy doýraýyn-la!» diýip pikirlenipdir. Çaýhana girip, iýibilen zadyny iýipdir. Ýaşuly iýip-içip bolupdyram welin öňüne şolaryň hemmesiniň tölegini ýazyp getiripdirler.

Ýaşuly gapydaky ýazgyny görkezip: «Ho-o ýere serediň! Özüňiz bildiriş asypsyňyz-a. Siz puly menden däl-de, agtygymdan almaly ahyry!» diýipdir. Çaýhananyň işgärleri oňa: «Hawa, bildirişimiz ýalan däl. Ýöne biz siziň iýen naharlaryňyzyň puluny soramzok. Ol puly siziň agtygyňyz tölär. Biziň aljak bolýan pulumyz siziň ataňyzyň bergileri. Olam bir gün gelip, edil siziňki ýaly nahar iýip gidipdi» diýip jogap beripdirler-de, tölegi töledipdirler.
Okalan sany: 1076   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06159 sek. ýüklenen baýt: 29685