Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Täzeje degişmeler
Ýazylan wagty: 14 декабря 2019 Ýazan Orazguly
Türmeden gaçany tutup yzyna getirýärler, türmäň başlygy ondan:
- näme üçin gaçdyň?
- öýlenesim geldi...
- bäh... seň azatlyk barada geň düşünjäň baraýt...

------------------------------------

Sorag wagty:
- siz bu ýokary hilli ýasalan, ýokary bilim baradaky diplomy nirden satyn aldyňyz?
- ýoldan tapdym.
- siz öz adyňyz familiýaňyz ýazylgy diplomy ýoldan tapdyňyzmy?
- hawa...
- siz bu gabat gelmekligi nähili düşündirip bilersiňiz?
- gabat gelmek däl... men bu at we familiýa pasporty soň satyn aldym.

---------------------------------
Ýol ugrundaky kafe dalnoboýşik baryp gowurylan et zakaz edýär. Bir salymdan 3 sany baýker gelip onuň zakaz eden etini alyp iýmäge oturýarlar. Dalnoboýşik sesini çykarman etiň bahasyny töläp çykyp gidýär. 3 baýker ofisianty çagyryp: - ýaňky etiň bahasyny töledimi?
- hawa...
- nähili gorkak ekeni, öz-özünem oňaranok...
ofisiant:
- hawalaý, o diýen maşyn hem sürüp bilmeýän eken, ýaňy ugranda 3 sany motosikleti hem mynjyradyp gitdi...

---------------------------

"Hormatly Aýaz baba men dünýä belli bolasym gelýär diýip ýazanymda "halkara gözlegde" bolmak barada asla pikir etmändim"

----------------------------------

telefonda:
- alo, salam, ejeňiz ýa kakaňyz öýdemi?
- salam, ýok, ejem morgda, kakam hem türmede...
- bagyşlaň
- zyýany ýok, kakam adwokat, ejemem patologoanotom...

----------------------------
Gowy buhgalteriý tapmak kyn... şonuň üçin öňki baş buhgalterimizi polisiýa eýýäm 5 ýyl bäri gözläp ýör....

----------------------
- Siz tussag edildiňiz. Siziň dymmaga hukugyňyz bar. Siz näme gürleseňiz ol siziň garşyňyza ulanylyp bilner.
- owadan zenan
- näme owadan zenan???
- meň garşyma owadan zenan ulanyňda boluň...

------------------------------------

Teatryň garderobyndaky bildiriş:
" Jübiňizde gymmat bahaly zatlary goýmaň. Garderobçy daýza 200 manat aýlygy bilen özüne jogap bermeýär"

--------------------------

Sygany at ogurlandygy üçin sud edýärler. Sudýa:
- sud edilýän, size ýöňkelýän günäni nähili aklap biljek?!
- köçeden barýarkam köçäň ortarasynda at ýatyr, çepinden geçjek boldum ýer ýok, sagyndan geçjek boldum ýer ýok, üstünden ätläp geçeýin diýip ýaňy bir aýagymy ätledim weli at tutup ylgap başlady, entegem ýoldaş uçastkowoý saklaýdy...

-----------------------
Palçyda:
- maňa ýamanlyk edýän adama näme etsem bolar.
- oňa öz närazylygyňyzy bildirip hat ýazyň we otlaň...
- düşnükli... a haty näme etmeli soň?

-------------------------

- bagyşlaň men sizi galstuksyz kazino goýberip bilemok.
- a bu barýana asla ýalaňaç...
- hawa, ýöne ol çykyp barýar...

------------------------------

Biri ýalňyşlyk bilen başga telefon belgisine 300 manat geçirýär. Şol geçiren belgisine SMS ýazýar:
- Bagyşlaň, ýalňyşlyk bilen size geçipdir, gaýtarmagyňyzy haýyş edýärin.
1 sagat geçýär - habar ýok, 5 sagat geçýär - habar ýok.
Ikinji SMS-i ýazýar:
- Gutlaýaryn! Biziň ilkinji pul sowgadymyzy kabul edeniňiz üçin Size örän minnetdar. Siz IGIL-iň hataryna kabul edildiňiz. Ertirden başlap siziň söweşjeň taýýarlygyňyz başlaýar, irden sagat 6.00-da gapyňyzyň öňünde HILUX durar...
30 sekunt geçmäkä 300 manat yzyna geçýär we SMS gelýär:
- bagyşlaň, meň telefonym beýleki otagda zarýatda durdy, sesi hem ýapykdy, özümem maýyp bolamsoň wagtynda görmändirin .....

--------------------------

aýaly:
- ezizim, ynha bu ýerde eşiklerimizi asarys, bärde nahar edineris, a bärde bolsa ýatýan ýerimiz bolar..
adamsy gaharlanyp:
- bize 25 ýyl bermediler, bary-ýogy 15 sutka berdiler...

-----------------------------

sülçi güman edilýänden soraýar:
- şu pyçagy tanaýaňyzmy?
- hawa tanaýan...
- anaaa... boýun alýaňyzmy onda eden jenaýatyňyza?
- ýok.
- näme üçin, pyçagy tanaýan diýidiňizä...
- 3 hepde bäri günde görkezseňiz nirden tanamaýyn men bu pyçagy...

-----------------------------

jebir-jepa berilip öldürilen adamlaryň 45%-ti öz ganhorlary bilen öň tanyş eken...
NETIJE: näçe az adam seni tanadygyça, şonça-da seni öldürmek isleýänler azdyr...

---------------------------------------

- Wasýa salam
- bar gitsenaý kozýol...
- özüň kozýol, ýadyňdan çykardyňmy 3 ýyl öň men seni polisiýadan çykaranym?!
- ýadymda... seň şol arzaň bolmadyk bolsa men bu wagt maýor bolmalydym...

------------------------------

- günä bildirilýän, siz näme üçin banky taladyňyz?
- oň özi ilki başlady....

-------------------------------
Gadym zamanda howany pal atyp bilýän palçylary peýdasyzdyklary üçin kellelerini kesjek bolýarlar. Halkyň arasyndan biri gygyrýar:
- duruň entek, olaryň kellesini kesmäliň, olary asalyň, goý bolmanda howanyň ugryny bir görkezsinler...
Okalan sany: 1309   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,11617 sek. ýüklenen baýt: 33974