Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
El telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk
Ýazylan wagty: 18 января 2020 Ýazan Mayichka
Ykjam el telefonlary biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ykjam telefonlar aslynda diňe ýakyn wagytda gerekli adamy tapmaklyga niýetlenen hem bolsa, kämil tehnologiýalarynyň ösmekligi netijesinde, häzirki wagytda ykjam el telefonlary güýmenje görnüşine geçip ylaýtada çagalar we ýetginjeklereriň arasynda, aýdym-saz diňlemek,  oýun oýnamaklyk üçin esasy çeşme boldy. Ýöne onuň saglyga ýetirýän zyýanly täsirleri barada biz näme bilýäris? 
Okalan sany: 10705   Jogaplar: ( 4 )

Mayichka
18 января 2020

1.    Ykjam el telefonlary özinden elektromagnit şöhlelenmesini  bölüp çykarýar. Şöhlelenme gowşak täsirli hem bolsa, onuň uzak we ýakyn aralykda täsir etmekligi saglyga zyýan ýetirip bilýär. 2.    Ykjam el telefonlary özinden gyzgynlyk bölüp çykarýar, ol gyzgynlygyň uzak täsir etmekligi hem saglyga zyýanlydyr. 3.    Telefonyň ekranynda berilýän maglumatlaryň kiçi görnüşdeligi sebäpli, gözleriň has dartgynly seretmegine sebäp bolýar, şonyň netijesinde hem gözlerde çalt argynlyk ýüze çykýar. Ykjam el telefonlarynda haýsy hem bolsa bir zada güýmenje bolýan adam öziniň argynlygyny duýmaýar, netije gözlere agram düşüp başlaýar we saglyga oňaýsyz täsiri bolan gaýra üzülmeleriň ýüze çykmaklygy mümkin.

Mayichka
18 января 2020

4.    Aglaba oýunlar oýnalanda adamynyň psihikasyna zyýanly täsir beriji bolup, olary uzak oýnamaklyk psiho-emosinal dartgynlyga getirýär. Dartgynlygyň uzak wagytlaýyn dowam etmekligi bolsa, nerw keselleriniň döremeginiň esasy sebäpleriniň biri bolup durýar. Ylaýtada bu ýagdaý ýetginjeklere we çagalara degişlidir. 5.    Mejbury ýagdaýyň döremegi-ýagny telefonyň ekranyny synlamaklyk üçin boýnuň aşak egilmekligi elleriň dartgynly ýagdaýda eplenmekligini talap edýär. Bu ýagdaýda uzak wagt durmaklyk boýnuň gyşarmaklygyna we oňurgalaryň boýun bölüminiň gyşarmagyna  getirýär. Elleriň, barmaklaryň uzak eplenmekligi, elleriň dartgynlygyň döremegine getirýär. Bu bolsa ellerde gan aýlanşynyň bozulmagyna geirýär.

Mayichka
18 января 2020

6.    Aşa köp dartgynly oýun oýnamaklyk özine maýyl etmeklige başlaýar we netijede bu zyýanly endige öwrülýär, zyýanly endige erkini beren çaga, adam bu endige erkini beren adam baglylyk ýagdaýa sezewar bolýar. 7.    Ykjam el telefonlarynyň kömegi bilen aýdym diňlemekligiň hem öz kadasy bardyr. Egerde aýdym, saz gylaga dykylarynyň kömegi bilen diňlenýän bolsa onda onň uzakwagtyn dowamynda has beýik sesde diňlenmegi bedeniň eşidiş synalaryna, ýürek-damar ulgamyna, merkezi nerw ulgamyna zyýanly täsirini ýetirýär.

Mayichka
18 января 2020

1.    Ykjam el telefonlar-diňe gepleşik üçin ulanmaly we onuň ulanylşynyň dowamlylygy 15-20 min geçmeli däl. Telegony öziňize ýakyn götermeli däl. Telegony özinizden daşda ýörite ýan torbalarda götermekligi endik edinmeli. 2.    Telefon arkaly oýun oýnamaklygy endik edinmäň, ylaýtada bu ýetginjeklere we çagalara degişlidir. 3.    Ykjam el telefonlary arkaly hat ýazmaklyk zerurlygy ýüze çyksa, onda onuň dowamlylygy 20 min geçmeli däl. Gözde, elde, boýunda argynlyk duýulsa onda haýal etmän ýerinden turmaly we gezmelemeli. Gözlere rahatlyk bermeklik üçin Gözini ýumup bäbenegi iki ýana hereketlendirmeli. 4.    Aýdym-sazy diňläniňizde onuň beýikligine üns beriň! Gulak dykyly aýdymalry köçede, ýolda, işde ýa-da ýokary ünsi talap edýän ýagdaýlarada diňlemeklik maslahat berilmeýär. 5.    3 ýaşa çenli çagalara ykjam el telefony ulanmaga bermeklik maslahat berilmeýär. Uly ýaşly çaglara, ýetginjeklere telefon bermek zerurlygy ýüze çyksa onda, olaryň ulanylşyna, oýnaýan oýunlarynyň görnüşine, wagtyna üns beriň!


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17035 sek. ýüklenen baýt: 35041