Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Psihologlar işde stressden nädip baş alyp çykmalydygyny aýtdylar
Ýazylan wagty: 05 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
Psihologlar işde stressden nädip baş alyp çykmalydygyny aýtdylar
Işde, köplenç, stress ýagdaýlary ýüze çykýar, bu bolsa saglyk bilen bagly düýpli meseleleriň güýçlenmegine sebäp bolup bilýär.

Psihologlar nerw dartgynlylygy bilen göreşmegiň täsirli usullaryny salgy berdiler:

1. Dem alyş tehnikasyny peýdalanyň. Ony iş stolunyň başynda amal etmek bolýar. Iň ýönekeýi şunda jemlenýär: 7 gezek içiňe demi çekip, 7 gezek hem daşyna goýbermeli.

2. Islendik sitrus miwelerini iýiň. Şonuň üçin olary hemişe ýanyňyza alyň, çünki stressden hiç kim goragly bolup bilmez.

3. Eger-de ýagdaý has aýgytly bolsa, onda size 10-15 minut arakesme etmek gerek.

4. Ýakymly temperaturada akyp duran suwuň aşagynda eliňi biraz saklap durmak hem bolar.

5. Öz-özüňizi tankytlamakdan ýüz öwrüň we bolup geçýän hadysalary ýönekeýje obýektiw tarapdan bahalandyryň.
Okalan sany: 291   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08842 sek. ýüklenen baýt: 30429