Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Lukmanlar ýyly suwuň peýdasyny düşündirdiler
Ýazylan wagty: 13 февраля 2020 Ýazan NEXTTM

Lukmanlar ýyly suwuň peýdasyny düşündirdiler


Organizme suwuklyk ýetmese, ol işlemegini bes edip bilýär. Ýyly suwuň saglyk üçin peýdasy örän köp.

Onuň kabul edilmegi bilen nähili özgertmeleriň boljakdygy barada “Change-e» portalyna salgylanmak bilen cursorinfo.co.il informasion agentligi habar berýär.

Madda çalşygynyň gowulanmagy. Ýyly suw içmek bilen metabolizm has gowy ýagdaýda bolup geçýär. Ol maddalaryň sagdyn çalşygy üçin möhüm. Bu bolsa organizmiň köp sanly ulgamlarynyň işine oňaýly täsir eder. Aşgazany we beýleki organlary işe girizmek üçin, her güni ertirine ýyly suw içmek bilen başlamaly. Bu oýanmaga hem gowy kömek edýär.

Ýyly suwuň iýmiş siňdiriş prosesine hem peýdasy bar. Onuň içilmegi bu prosesi ýeňilleşdirýär.

Sowuklamadan dynmak. Ýyly suwuň kömegi bilen sowuklamadan, üsgülewükden we bokurdak agyrysyndan ýeňillik bilen gutulmak bolýar. Ol gakylygy aýyrmaga, ony dem alyş ýollaryndan çykarmaga we bokurdakdaky agyryny ýeňilleşdirmäge kömek edýär. Mundan başga-da, dümewden aýrylmak üçin burny hem ýyly suw bilen ýuwmaly.

Detoksikasiýa. Ýyly suw detoksikasiýa prosesi bilen göreşmekde gowy serişde. Şeýle ýagdaýda bedeniň temperaturasy ýokarlanyp başlaýar, bu bolsa derlemä getirýär. Ýyly suwuň kömegi bilen ähli toksinler organizmden çykýar we organizm arassalanýar. Şeýle maksatlar üçin limonly ýyly suwy içmek has hem netijelidir.

Garrama prosesiniň haýallanmagy. Garrama prosesini haýallatmak üçin hem ýyly suwy içmek peýdaly. Suw deriniň öýjüklerini dikeltmäge, özüňi ýeňil duýmaga kömek edýär. Deri ýyly suwuň hasabyna has ýylmanak, tämiz we owadan bolýar. Suw bedeniň öýjüklerini arassalap, infeksiýanyň käbir sebäplerini ýok edip bilýär.

Saçlaryň owadanlygy. Ýyly suwuň kömegi bilen saçyň owadanlygyny gazanmak bolýar, ýagny saçlar ýumşak we diýen ediji bolýarlar. Suw saçyň düýbündäki nerw öýjüklerini işjeňleşdirýär, bu bolsa saçyň ýaşaýşy we ösüşi üçin, şeýle-de olaryň sagdynlygy üçin diýseň peýdaly. Saçy ýyly suw bilen ýuwsaň, ol has çalt ösýär.

Gan aýlanyş. Ýyly suw içmek bilen gan aýlanyş gowulanýar. Bu bolsa myşsalaryň we nerwleriň sagdynlygy we dogry işleýşi üçin örän möhüm. Ýyly suw nerw sistemasynyň işini hem gowulandyrýar, onuň töweregindäki ýag gatlaklaryny ýok edýär.

Okalan sany: 39   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05725 sek. ýüklenen baýt: 32746