Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Nowruz geldi, ilime!
Ýazylan wagty: 25 марта 2020 Ýazan NEXTTM
    Milli bahar baýramy  mynasybetli Änew şäherindäki “Bagt ýyldyz” toý mekanynda  dabara geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat we Ak bugdaý etrap Geňeşleriniň hem-de welaýat Medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirilen baýramçylyk dabarasyna edara-kärhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän ýaşlar, ilkinji ýaşlar guramasynyň işeňňir agzalary  gatnaşdy. Dabarada çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli däp-dessurlara eýerilişi, olara sarpa goýluşy, Milli bahar baýramynyň— halkara Nowruz gününiň ähmiýeti, onda berjaý edilýän toý däpleri dogrusynda söhbet açyp,  milli toý-baýramlarymyzy giňden belläp geçmäge ajaýyp mümkinçilikleri döredýändigi üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar.
Bereketli toý saçagynyň  ýazylmagynda geçirilen dabarada aýdym-sazly çykyşlara aýratyn orun berildi.  Welaýatyň Medeniýet merkeziniň aýdym-saz, tans toparlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary toý zalyny alaýaza besledi. Millilige ýugrulan sungat çykyşlarynda döwrümiziň, gözel Diýarymyzyň,  Milli bahar baýramynyň waspy öz beýanyny tapdy. Baýramçylyk aýdym-sazly çykyşlar bagtyýar ýaşlaryň toý keýpiçaglygyny belende göterdi. 

Okalan sany: 10   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05712 sek. ýüklenen baýt: 29910