Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanda Ýeňiş güni mynasybetli talyp ýigitleriň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi
Ýazylan wagty: 25 марта 2020 Ýazan NEXTTM

Türkmenistanda Ýeňiş güni mynasybetli talyp ýigitleriň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanda Ýeňiş güni mynasybetli talyp ýigitleriň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Ýeňiş güni mynasybetli ýokary okuw mekdepleriň talyp ýigitleriniň arasynda «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi. Bu bäsleşik barada «Nesil» gazetinde habar berilýär.

Bäsleşik üç şertden ybarat bolar. Olaryň ilkinjisinde talyp ýigit özüniň saýlan hünäriniň jemgyýetdäki ornuny çeper okaýyş bilen wasp etmeli, wagty 3 minut (talyp ýigit ýekelikde ýerine ýetirmeli). Ikinji şertde «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýyly bilen baglanyşykly talyp ýigit özüniň sungata, döredijilige bolan ukybyny görkezip, türkmen ýigidine mahsus bolan ruhubelentlik, edermenlik, mertlik, adalatlylyk häsiýetlerini açyp görkezmek barada aýdym-saz, goşgy, monolog ýa-da sahna ýerine ýetirmeli (janly ses), wagty 6 minut (çykyş edýän talyp baş keşpde bolup, oňa 4-den köp bolmadyk talybyň kömeginden peýdalanmaga rugsat berilýär). Bäsleşigiň üçünji şertinde bolsa talyp ýigit şorta söz ýa-da degişme sahna­sy­ny ýe­ri­ne ýe­tir­me­li, wag­ty 3 — 5 minut (çykyş edýän talyp baş keşpde bolup, oňa 4-den köp bolmadyk talybyň kömeginden peýdalanmaga rugsat berilýär).

Bäsleşigiň ýokary okuw mekdeplerinde geçiriljek deslapky tapgyr­la­ry 2020-nji ýy­lyň 10 — 27-nji ap­re­li aralygynda, bäsleşigiň jemleýji tapgyry Ýeňiş gü­ni my­na­sy­bet­li 2020-nji ýy­lyň 1 — 8-nji maýy aralygynda geçiriler. 

Okalan sany: 5   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05239 sek. ýüklenen baýt: 32063