Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Ýylgyralyň
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM

– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak.

– Dogry aýdýaň kakasy, indi bizem şaýymyzy tutmaly…

Iki aýdan soňra ogly:

“Bäh, bulara meniň gulagymy owazlandyrdylarda, soňy bolmadyla. Hany ejemiň bir taryna kakyp göreýin”

– Ejee…

– Hawa oglum aýdyber?

– Nemelaý eje…

– Hawa?

– Nemedä… bu aradaky göleli gürrüň nähili boldyka?

– Gölejigi satybermeli bolupdyr.

***

Bir adam eşegi bilen gidip barýan eken. Gaýy üstünden gülmek üçin ony saklapdyr. Dokumentleri sorap: “Haýsyňyza jerime ýazaýyn, sizemi ýa-da eşegemi?” diýip sorapdyr. Ol adamam: “Maňa ýazaý, eşegiň dokumenti arassa bolaýsyn. Ulalanda milise bolmaly” diýipdir.
Okalan sany: 937   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06828 sek. ýüklenen baýt: 29324