Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
Siňekler hakynda rowaýat
Ýazylan wagty: 14 ноября 2013 Ýazan Marala
Siňekler hakynda rowaýat

Gadym döwürlerde bir ökde heýkeltaraş ýaşap geçipdir. Onuň heýkelleri diýseň ussatlyk bilen ýasalan bolup, ol hakyky keşpden känbir tapawutlanmandyr. Günlerde bir gün bu heýkeltaraşyň hem kazasy dolup amanadyny tabşyrmaly wagty gelipdir. Al ganatly Ezraýyl bu adamyň janyny almaga gelipdir. Heýkeltaraşyň bolsa hiç ölesi gelmändir. Ol Ezraýyla ýalbaryp ýene ýekeje gün puryja bermegi haýyş edipdir. Ezraýyl Allatagalnyň emri bilen bu adama ýene bir gün ýaşamagyna mümkinçilik döredip janyny alman gidipidr.Ertesi gün Ezraýyl ýaňky heýkeltaraşyň öýüne gelip, haýran galypdyr sebabi heýkeltarş ýeke dälde birnäçedi. Ezraýyl näme etjegini bilmändir. Ahyry Allatagala ýüz tutupdyr. Şonda beýik Biribar siňegi ýaradyp ugradypdyr.Siňek gelip heýkeltaraşyň üstine gonup, ony kän bimaza edipdir, ol ahyry çydaman elini galgadyp siňegi kowupdyr. Şeýdip Ezraýyl ol adamyň janyny alypdyr.Elbetde, bu rowaýat emma her bir rowaýatyň arkasynda ujypsyz hem hakykatyň ýatandygyny unutmalu dälmika diyyan.))

(
Okalan sany: 491   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07530 sek. ýüklenen baýt: 31432