Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Üç joranyň arasyndaky Gybat.
Ýazylan wagty: 08 января 2013 Ýazan Betman
Üç sany aýal gybata başlapdyrlar,olar biri-birine, öz ärine näme alandygy barada gürrüñ edipdirler.
Birinjisi şeýle diýipdir:
-Men ärime şeýle bir zat aldym joralar, ol 5 sekunda 0-dan 100-e çykýar.
Ol iki aýal nämedigini bilmän:
-Näme aldyñ!? Näme aldyñ?? Diyip, sorag baryny berripdirler. 
Olam şeýle diýipdir:
-Ap-ak Mersedes maşyn aldym.Ärim ýaman şadyýan boldy.Diýip,jogap beripdir.Bu sözleri eşiden ikinci aýal: -Ol dagy nämemiş.
-Men ärime geçen doglan gününe 3 sekunda 0-dan 100-e çykýan bir zat aldym.
Diýipdir.Aýallar derrew düşünip:
-Ay jora näme sen äriñe Ferrari aldyňmy? Diýip, sorapdyrlar.Olam gülüp:Onda-da gyp-gyzyl Ferrari  aldym. Ärme ýaman gowy gelişdi.Diyipdir.
Emma üçünci aýala gezek gelende ol sesini çykarman durpdyr. İki aýal çydap bilmän ondan sen äriñe name aldyñ diýip? sorapdyrlar: olam:
-Men ärime hiç zat almadym. ýöne ärim maña 2 sekunda 0-dan 110-a çykýan bir zat aldy.
-Aýallar haýran galyp:
-Onuñ ýaly maşyn ýoga.Diýipdirler. 
Üçünji aýal bolsa:
-Kim aýtdy maşyn diýp.Ol maşyn däl,inha ärimiň, maňa alyp beren zady diýip, şu suraty görkezipdir.

Okalan sany: 668   Jogaplar: ( 1 )

marala
08 января 2013

roflshokrofl


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05908 sek. ýüklenen baýt: 30377